15 wrz 2024, Bydgoszcz

XV Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie

Zapisy i informacje

Zapisani

Zapisani

Zapisy

BIEG GŁÓWNY 10km
15/09/2024 13:00 10km

BIEGI DZIECI
15/09/2024 12:00 0.2km

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Start, meta ul. Filarecka
Odbiór numerów startowych
Biuro zawodów oraz szatnie mieścić się będą w szkole Sokrates ul. Dąbrowskiego 8, wejście również od ul. Filareckiej 15 września od godz. 11.00
Polityka zwrotów
* opłata startowa nie podlega zwrotowi * nie ma możliwości przepisywać pakietu startowego na innego zawodnika * opłata startowa bez koszulki startowej.

Regulamin

REGULAMIN

XV Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie

Bieg Uliczny dystans: 10km ( 4 pętle 2.5km )

Biegi dla dzieci, dystanse od 200 do 600m

I. Organizator:

1. Akademia Mistrzów Sportu

2. Rada Osiedla Szwederowo

II. Cel Imprezy

1. Upamiętnienie zamordowanych mieszkańców Szwederowa podczas II Wojny Światowej

2. Promocja osiedla Szwederowo

3. Upowszechnienie biegania jako prostej o ogólnodostępnej formy ruchu i

uprawiana sportu, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

IV. Termin i Miejsce oraz Trasa Biegu:

1. 15 wrzesień 2024r.

2. Start biegów na dystansie:

- Start Biegu Głównego na 10km o godz. 13.00

3. Start biegów młodzieżowych i dzieci nastąpi o godz. 12.00

- przedszkolaki ok. 200m

- klasy 1-2 ok 200m

- klasy 3 -4 ok. 400m

- klasy 5-6 ok 600m

- szkoły integracyjne ok. 200m

4. Bieg odbędzie się na osiedlu Szwederowo w Bydgoszczy.

- Start, meta ul. Filarecka

- biuro zawodów oraz szatnie mieścić się będą w szkole Sokrates ul. Dąbrowskiego 8,

wejście również od ul. Filareckiej

5. Trasa biegu poprowadzona będzie ulicami Szwederowa, nawierzchnia asfaltowa,

6. Bieg odbędzie się na pętlach około 2.5km, które każdy ze startujących zawodników

będzie musiał pokonać 4 razy

7. Szczegółowa trasa biegu i jej dokładny przebieg zostanie zamieszczona na

Facebooku wydarzenia.

8. Punkty z wodą będą ustawione na 2.5km - 5km – 7.5km trasy biegu,

koło wieży ciśnień na ul. Filareckiej.

9. Uczestnicy na trasie maja obowiązek stosowania się do poleceń sędziów i

wolontariuszy oraz policji.

V. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w XV Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na

Szwederowie jest:

a) Posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do

uczestnictwa w biegu na dystansie 10km oraz w biegach dziecięcych

b) Podpisanie karty startowej przed biegiem, wyrażenie zgody na przestrzeganie

regulaminu.

c) Świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną

świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego

wydarzenia

d) zarejestrowanie się w systemie rejestracyjnym biegu.

e) Pisemna zgoda opiekuna prawnego do startu w biegach dziecięcych

2. Zawodnicy dokonujący rejestracji i wpłacający opłatę startową oświadczają, że

startują w biegu na własną odpowiedzialność

3. Do biegów dziecięcych uczestników zgłaszają opiekunowie prawni,

4. Zgłoszenie udziału w zawodach i rejestracja traktowane jest jako:

a) Przyjęcie regulaminu biegu

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

przeprowadzenia zawodów

c) Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w

przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej

przez organizatora oraz partnerów biegu

d) Wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazywania danych osobowych

oficjalnym sponsorom lub partnerom biegu w celu przeprowadzenia

dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji

5. Każdy zawodnik startujący w XIV Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na

Szwederowie musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie

dokumentu tożsamości i podpisanie karty startowej

VI. Opłata startowa

1. w terminie od 17 kwietnia do 21 kwietnia 2024: 35 zł

2. w terminie od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2024: 45 zł

3. w terminie od 1 maja do 31 maja 2024: 55 zł

4. w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2024: 65 zł

4. w terminie od 1 lipca do 25 sierpnia 2024: 75 zł

5. w dniu startu tj. 15 września 2024 w biurze zawodów: 100 zł

* opłata startowa nie podlega zwrotowi

* nie ma możliwości przepisywać pakietu startowego na innego zawodnika

* opłata startowa bez koszulki startowej.

Dnia 25 sierpnia 2024r o godzinie 24.00 rejestracja do biegu zostanie wyłączona.

W dniu 15 września 2024r. ( dzień startu) można zarejestrować się do biegu w z puli tzw. wolnych numerów przygotowanych specjalnie na tą okoliczność. Wolnych numerów będzie tylko 20 sztuk.

Biegi dla dzieci

  1. dla wszystkich dzieci, przez cały okres rejestracji 20 zł

2. opłata startowa przy zapisaniu dziecka jest stała i nie zmienia się w dniu startu

O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora.

Rejestracja jest możliwa tylko po dokonaniu opłaty startowej drogą elektroniczną za pomocą formularz na stronie: www.sportmaniacs.com

7. W dniu startu płatności przyjmowane będą gotówką.

8. Faktury ( nie VAT ) wystawiane będę po uprzednim zgłoszeniu i podaniu do

organizatora pełnych, niezbędnych danych potrzebnych do wystawienia faktury

VII. Pakiet Startowy i Nagrody

1. Wszyscy zawodnicy, którzy opłacą tzw. opłatę startową otrzymują tzw. pakiet startowy

a) Numer startowy

b) Chip do pomiaru czasu jednorazowy

  1. Każdy zawodnik, który ukończy XIV Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej otrzyma

pamiątkowy medal, przygotowany specjalnie na ten bieg

3. Dzieci po swoich biegach otrzymują: medale a zwycięscy puchary

4. zwycięzcy biegu na10km zwycięscy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymują statuetki

5. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane między wszystkimi uczestnikami biegów

VIII. Zgłoszenie:

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: www.sportmaniacs.com

2. Zgłoszenia przyjmowane są od 17 kwietnia 2024 od godziny 12.00 do 25 sierpnia 2024 do godziny 24.00, po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu 15 września od godz. 11.00. w biurze zawodów

3. Limit numerów startowych do przyznania w biurze zawodów w dniu 15 września 2024r. wynosi 20

4. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczającą ilość startujących osób. Ogłoszenie o wcześniejszym zamknięciu listy startowej zostanie podane na facebooku imprezy

IX. Pomiar i Limit Czasu

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego

2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto

3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu koszulki, który zawiera chip

4. Organizator określa limit czasu ukończenia XIV Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie na 10km na 1 godzina 30 minut

5. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu nie zostaną zdjęci z trasy i niesklasyfikowani na linii mety

X. Biuro Zawodów, Szatnie i depozyt

1. Biuro zawodów mieści się będzie w szkole Sokrates nr 22 ul. Dąbrowskiego 8, wejście również od ul. Filareckiej

2. Biuro Zawodów będzie czynne:

- w dniu zawodów biuro czynne od godz 11.00 do 12.45 ul. Dąbrowskiego 8. Umiejscowione w pobliżu mety biegu.

3. Odbiór numerów i pakietów startowych będzie możliwy w biurze zawodów po

okazaniu dowodu tożsamości oraz karty startowej.

4. Odbiór pakietów startowych tylko w dniu startu, w godzinach działania biura zawodów

5. Odbiór numeru i pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy

po okazaniu karty startowej, kopii dowodu tożsamości

6. Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z przebieralni oraz depozytu

7. Na terenie zawodów będzie możliwości skorzystania z sanitariatów

8. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów

XI. Klasyfikacje i nagrody:

1. Klasyfikacja XIV Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie

prowadzona będzie w następujących kategoriach:

a) Biegi dla dzieci:

* Przedszkolaka

- dziewczynki i chłopcy oddzielnie

*Szkoła Podstawowa

- klasa 1-2 dziewczynki i chłopcy oddzielnie

- klasa 3-4 dziewczynki i chłopcy oddzielnie

- klasa 5-6 dziewczynki i chłopcy oddzielnie

( Dzieci biegną razem, ale prowadzone są oddzielne klasyfikacje dziewcząt i chłopców)

b) Biegi szkół integracyjnych

c) Biegi Główne dla dorosłych na 10km

Bieg Główny na 10km

- klasyfikacja open: kobiet i mężczyzn

- klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn

K i M 20 od 18 do 29 lat

K i M 30 od 30 do 39 lat

K i M 40 od 40 do 50 lat

K i M 50 od 50 do 60 lat

K i M 60 +

* kategorie nie dublują się

2. Zwycięscy, miejsca 1-3 poszczególnych kategorii otrzymają, pamiątkowe statuetki

3. Po biegu wśród uczestników biegu zostaną rozlosowane

nagrody rzeczowe.

XI. Postanowienia Końcowe:

1. Uczestników XV Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu

2. Nie przestrzeganie regulaminu i nie stosowanie się do poleceń, wskazań organizatora, służb porządkowych, sędziów może skutkować skreśleniem z listy uczestników zawodów

3. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczna na trasie zawodów

4. XIV Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie jest imprezą ubezpieczona na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków wymaga osobnej polisy , która musi być wykupiona przez uczestnika zawodów

5. Pisemne protesty przyjmowane będą przez biuro zawodów po zakończeniu zawodów po uiszczeniu opłaty 300 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu

6. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie zawodów

8. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy

prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników w wyniku udziału w XIV Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód

9. Organizator ni ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia

10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼