11 lis 2024, Radom

XII Radomski Bieg i Marsz Niepodległości

Zapisy i informacje

Zapisani

Zapisani

Zapisy

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
11/11/2024 10:00 10km

MARSZ NW
11/11/2024 10:00 5km

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
MOSiR ul. Narutowicza 9
Odbiór numerów startowych
09.11.2024 (sobota) 12.00 -17.00 - Biuro zawodów – MOSiR ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia BR!) – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych. 11.11.2023 (poniedziałek) 08.00 – 09.30 - Biuro zawodów – MOSiR ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia BR!) – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.
Polityka zwrotów
Opłata startowa oraz nieodebrany pakiet - nie podlegają zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na inną osobę w terminie do 31.10.2024r

Regulamin

REGULAMIN

XII Radomski Bieg i Marsz Niepodległości

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania i marszu NW - najprostszych form ruchu
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia
 3. Uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 4. Promocja miasta Radomia

II. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
 2. MOSiR Radom

III. TERMIN IMPREZY

11 listopada 2024 roku (poniedziałek)

IV. TRASY BIEGÓW, DYSTANSE

 1. Bieg Niepodległości – 10 km; ulice miasta Radomia
 2. Marsz NW - 5km; ulice miasta Radomia

V. UCZESTNICTWO I ŚWIADCZENIA

 1. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy ur. w 2009 roku i starsi.
 2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w zawodach.
 3. Każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem imprezy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Zgłoszenie do biegu i marszu NW i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie.
 7. Bieg/marsz z elektronicznym pomiarem czasu.
 8. Organizator zapewnia zawodnikom pomoc medyczną na miejscu imprezy.
 9. Organizator zapewnia zawodnikom napoje na trasie i mecie biegów/marszu.

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Kontakt: biegiemradom@wp.pl; tel.: 504 574 021

Zgłoszenia:

10.11.2024 (sobota) - MOSiR ul. Narutowicza 9 – lokal Stowarzyszenia BR!

11.11.2023 (poniedziałek) - MOSiR ul. Narutowicza 9 – lokal Stowarzyszenia BR!

UWAGA: Zgłoszenie elektroniczne uważa się za kompletne po dokonaniu przez zawodnika poprawnego zgłoszenia
i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej. Potwierdzeniem zgłoszenia jest pojawienie się nazwiska zgłaszającego na liście startowej.

VII. OPŁATY STARTOWE

Opłata startowa wnoszona w systemie e-przelewu, w wysokości zależnej od terminu wpływu na konto Organizatora:

 • 30.04 – Bieg - 50zł ; Marsz – 30zł
 • 31.07 – Bieg - 60zł ; Marsz – 40zł
 • 08.11 – Bieg - 70zł ; Marsz – 50 zł
 • Biuro zawodów – Bieg - 80zł ; Marsz – 60zł
 • Koszulki techniczne – opcjonalnie za dopłatą w wysokości odpowiednio: 40zł.
 1. Opłata ulgowa w wys. 50% opłaty podstawowej dla zgłoszeń elektronicznych przysługuje:
 • Członkom Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, którzy mają opłaconą składkę członkowską.
 • Zawodnikom kategorii wiekowej K-15 i M-15
 • Zawodnikom mającym ukończony w dniu zawodów wiek – 65 lat (mężczyźni), 60 lat (kobiety)
 • Zawodnikom zgłoszonym pod nazwą – Akademia Aktywności
 1. Opłata startowa oraz nieodebrany pakiet - nie podlegają zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na inną osobę w terminie do 31.10.2024r.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.

VIII. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY

09.11.2024 (sobota)

12.00 -17.00 - Biuro zawodów – MOSiR ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia BR!) – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.

11.11.2023 (poniedziałek)

08.00 – 09.30 - Biuro zawodów – MOSiR ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia BR!) – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.

UWAGA: Numer startowy za innego uczestnika, można odebrać po okazaniu w biurze zawodów upoważnienia na druku pobranym z panelu zgłoszeń.

09.30 - Zamknięcie listy startowej Biegu Niepodległości i marszu NW.

10.00 – Start Biegu Niepodległości i marszu NW.

11.30 - Dekoracja zwycięzców Biegu Niepodległości i marszu NW.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Bieg Niepodległości:

Kategorie:

 • Kategoria open K i M
 • Kategorie wiekowe - K15; M15 (15-18 lat), K20; M20 (19-29 lat), K30; M30 (30-39 lat), K40; M40 (40-49 lat),
  K50; M50 (50-59 lat), K60; M60 (60-69 lat), K70;M70 (70-i więcej lat).

Nagrody:

 • Kategoria open K i M (miejsca 1- 3) - puchary, nagrody finansowe odpowiednio – 900zł; 600zł; 300zł
 • Kategorie wiekowe K i M (miejsca 1-3) – puchary
 • Najstarszy uczestnik i najstarsza uczestniczka biegu - puchar
 • MEGA Ekipa – trzy najliczniej reprezentowane ekipy, zgłoszone pod tą samą nazwą – puchary

Uwaga: Biegiem Radom! nie bierze udziału

Medale:

 • Wszyscy, którzy ukończą bieg

Uwaga: Zwycięzcy w kategorii open nie będą uwzględniani przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.

Marsz Niepodległości:

Kategorie:

 • Kategoria open K i M
 • Kategorie wiekowe – takie same jak w Biegu Niepodległości

Nagrody:

 • Kategoria open K i M (miejsca 1-3) – puchary
 • Kategorie wiekowe K i M (miejsca 1) – puchary
 • Najstarszy uczestnik i najstarsza uczestniczka marszu – puchar
 • MEGA Ekipa – najliczniej reprezentowana ekipa, zgłoszona pod tą samą nazwą - puchar

Medale:

 • Wszyscy, którzy ukończą marsz

Uwaga: Zwycięzcy w kategorii open nie będą uwzględniani przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegu/marszu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
 2. Dane osobowe uczestników biegu/marszu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości,
  w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji należy odebrać w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator nie wysyła nagród.
 4. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących w dniu imprezy. Możliwe są zmiany regulaminowe, do odwołania imprezy włącznie.

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski

PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Dami; Radio Plus; Rekord Grupa Mediowa; Radio Eska; Radio VOX FM Radom; Echo Dnia; Gazeta Wyborcza; CoZaDzien.pl; RadomSport.pl; radom24.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼