03 maj 2024, Radom

X Bieg Konstytucji 3 Maja

Zapisy i informacje

Zapisy

X BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA
03/05/2024 09:00 5km

MARSZ NW
03/05/2024 10:00 5km

BIEGI DZIECI
03/05/2024 10:45 0.1km

BIEG CHARYTATYWNY DLA ANI
03/05/2024 10:30 2km

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
• Bieg Konstytucji, marsz NW - 5km; ulice miasta • Biegi dzieci – alejki Parku im. Tadeusza Kościuszki; dystanse zależne od wieku:  1200m (2010 – 2009); 600m (2013 - 2011); 300m (2016 – 2014); 100m (2017 - )
Odbiór numerów startowych
02.05.2024 (czwartek) 18.00 -21.00 - Biuro zawodów – MOSiR ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia BR!) – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych. 03.05.2024 (piątek) 07.30 – 10.15 - Biuro zawodów – hol UM, ul. Żeromskiego 53 – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.
Polityka zwrotów
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na inną osobę w terminie do 29.04.2024r

Regulamin

REGULAMIN

X Biegu Konstytucji 3 Maja

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania i marszu NW - najprostszych form ruchu
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia
 3. Uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja
 4. Promocja miasta Radomia

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

III. TERMIN IMPREZY

3 maja 2024 roku (piątek)

IV. TRASY BIEGÓW, DYSTANSE

 • Bieg Konstytucji, marsz NW - 5km; ulice miasta
 • Biegi dzieci – alejki Parku im. Tadeusza Kościuszki; dystanse zależne od wieku:
 • 1200m (2010 – 2009); 600m (2013 - 2011); 300m (2016 – 2014); 100m (2017 - )

V. UCZESTNICTWO I ŚWIADCZENIA

 1. W Biegu Konstytucji i marszu NW mogą wziąć udział zawodnicy ur. w 2008 roku i starsi.
 2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w zawodach.
 3. Każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem imprezy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Zgłoszenie do biegu i marszu NW i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie.
 7. Bieg, marsz NW z elektronicznym pomiarem czasu.
 8. Organizator zapewnia zawodnikom pomoc medyczną na miejscu imprezy.
 9. Organizator zapewnia zawodnikom napoje na mecie biegu i marszu NW.

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Kontakt: biegiemradom@wp.pl; tel.: 504 574 021

Zgłoszenia:

02.05.2024 (czwartek) - MOSiR ul. Narutowicza 9 – lokal Stowarzyszenia BR!

03.05.2024 (piątek) – hol UM, ul. Żeromskiego 53

UWAGA: Zgłoszenie elektroniczne uważa się za kompletne po dokonaniu przez zawodnika poprawnego zgłoszenia i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej. Potwierdzeniem zgłoszenia jest pojawienie się nazwiska zgłaszającego na liście startowej.

VII. OPŁATY STARTOWE

Opłata startowa wnoszona w systemie e-przelewu, w wysokości zależnej od terminu wpływu na konto Organizatora:

 • 28.02 – Bieg - 30zł ; NW – 20 zł ; biegi dzieci – 10 zł
 • 31.03 – Bieg - 40zł ; NW – 30 zł ; biegi dzieci – 10 zł
 • 30.04 – Bieg - 50zł ; NW – 40 zł ; biegi dzieci – 15 zł
 • Biuro zawodów – Bieg - 70zł ; NW – 50 zł ; biegi dzieci – 20 zł
 • Koszulki techniczne – opcjonalnie z dopłatą : 40zł - Bieg Niepodległości i NW ; 20 zł – biegi dzieci
 1. Opłata ulgowa w wys. 50% opłaty podstawowej dla zgłoszeń elektronicznych przysługuje:
 • Członkom Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, którzy mają opłaconą składkę członkowską.
 • Zawodnikom kategorii wiekowej K-16 i M-16
 • Zawodnikom mającym ukończony w dniu zawodów wiek – 65 lat (mężczyźni), 60 lat (kobiety)
 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na inną osobę w terminie do 29.04.2024r.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.

VIII. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY

02.05.2024 (czwartek)

18.00 -21.00 - Biuro zawodów – MOSiR ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia BR!) – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.

03.05.2024 (piątek)

07.30 – 10.15 - Biuro zawodów – hol UM, ul. Żeromskiego 53 – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.

UWAGA: Numer startowy za innego uczestnika, można odebrać po okazaniu w biurze zawodów upoważnienia na druku pobranym z panelu zgłoszeń.

08.30 - Zamknięcie listy startowej Biegu Konstytucji i marszu NW.

09.00 - Start Biegu Konstytucji i marszu NW.

10.15 - Zamknięcie listy startowej biegów dzieci.

10.15 - Dekoracja zwycięzców Biegu Konstytucji i marszu NW.

10.45 - Start biegów dzieci

11.30 - Dekoracja zwycięzców biegów dzieci.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Bieg Konstytucji:

Kategorie:

 • Kategoria open K i M
 • Kategorie wiekowe - K16; M16 (16-19 lat), K20; M20 (20-29 lat), K30; M30 (30-39 lat), K40; M40 (40-49 lat),
  K50; M50 (50-59 lat), K60; M60 (60-69 lat), K70;M70 (70-i więcej lat).

Nagrody:

 • Kategoria open K i M (miejsca 1- 3) - puchary, nagrody finansowe odpowiednio – 500zł; 300zł ; 200zł
 • Kategorie wiekowe K i M (miejsca 1-3) – puchary.

Medale:

 • Wszyscy którzy ukończą bieg

Marsz NW:

Kategorie:

 • Kategoria open K i M ; Kategorie wiekowe – K40;M40 ( 16-49 lat) ; K50;M50 ( 50 i więcej lat)

Nagrody:

 • Kategoria open K i M – (miejsca 1-3) – puchary
 • Kategorie wiekowe K i M ( miejsca 1-3) – puchary

Medale:

 • Wszyscy którzy ukończą marsz

Biegi Dzieci:

Kategorie:

 • Kategorie z podziałem na płeć, rocznik i dystanse

Nagrody:

 • Miejsca 1-3 w każdej z kategorii – pucharki/statuetki

Medale:

 • Wszyscy którzy ukończą bieg

Uwaga: Zawodnicy nagradzani w Biegu Konstytucji i marszu NW nie będą uwzględniani przy nagradzaniu w kat. wiekowych.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości,
  w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji należy odebrać w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator nie wysyła nagród.
 4. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących w dniu imprezy. Możliwe są zmiany regulaminowe, do odwołania imprezy włącznie.

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski

PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Dami; Radio Plus; Rekord Grupa Mediowa; Radio Eska; Radio VOX FM Radom; Echo Dnia; Gazeta Wyborcza; CoZaDzien.pl; RadomSport.pl; radom24.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼