22 wrz 2019, Ostrzeszów

VII Biegu ulicznego „OSTRZESZOWSKA DYCHA”

Wyniki

Wyniki

OSTRZESZOWSKA DYCHA
22/09/2019 13:30 10km

OSTRZESZOWSKA DYCHA - BIEG POLICJANTÓW
22/09/2019 13:30 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem605 310 836

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
OSTRZESZÓW ul. 21 Stycznia (koło Szkoły Podstawowej nr 2)
Odbiór numerów startowych
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 3 (wejście od ul. 21 Stycznia) Czynne: 21.09.2019r. w godz. 17.00 – 19.00 i 22.09.2019r. w godz. 10.00 - 12.45
Polityka zwrotów
Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

Regulamin

Regulamin VII Biegu ulicznego „OSTRZESZOWSKA DYCHA”

I. Cel i charakter imprezy

1. Zachęcenie jak największej liczby uczestników do udziału w bieganiu.

2. Promocja Ostrzeszowa jako miasta sportu i dobrej zabawy.

3. Popularyzacja biegania jako formy najbardziej powszechnej aktywności ruchowej oraz

zdrowy tryb życia.

II. Organizator

1. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy.

Instytucje wspierające:

1. Miasto i Gmina Ostrzeszów

2. Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

Współorganizatorzy:

  1. Grupa Biegowa ‘Aktywny Ostrzeszów”
  2. Akademia Sportu „Olimpia”
  3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ostrzeszowie.

III. Termin

22 września 2019r. – niedziela, godz. 13.30

IV. Miejsce i trasa

1. Ostrzeszów

2. Start i meta – ul. 21 Stycznia (koło Szkoły Podstawowej nr 2)

3. Trasa: ul. 21 Stycznia, deptak przy al. Wojska Polskiego, ul. Gen. Sikorskiego, Rynek, ul. Powstańców Wielkopolskich ( rondo) ul. Armii Krajowej, ul. Zamkowa, deptak przy al. Wojska Polskiego x 2 pętle.

V. Dystans – ok. 10 km

VI. Limit czasu – 90 minut

VII. Program zawodów

10.00 – zapisy w biurze zawodów

12.45 – koniec zapisów

13.15 – zbiórka na starcie

13.20 – uroczyste otwarcie zawodów

13.30 – start

15.00 – zamknięcie trasy

15.15 – wręczenie nagród na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2

VIII. Pomiar czasu

Elektroniczny – za pomocą chipów zwrotnych

IX. Biuro zawodów

Adres: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 3 (wejście od ul. 21 Stycznia)

Czynne: 21.09.2019r. w godz. 17.00 – 19.00 i 22.09.2019r. w godz. 10.00 - 12.45

X. Zgłoszenia i informacje

1. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.maratonypolskie.pl oraz na stronie firmy wykonującej pomiar czasu https://sportmaniacs.com/

2. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do 19.09.2019r.

3. Zgłoszenia osobiste będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu 21.09.2019r. od godz. 17.00 do godz. 19.00 i 22.09.2019r. w godz. 10.00 – 12.45. Organizator ustala limit dla zapisów w biurze zawodów na 30 osób o ile nie zostanie osiągnięty wcześniej ustalony ogólny limit uczestników.

XI. Limit uczestników

Organizator ustala limit 250 uczestników (decyduje kolejność wpłat)

XII. Opłata startowa

1. Do 19.09.2019r. – 40 zł (przelew); w dniu 21.09.2019r.w biurze zawodów – 40 zł

2. Opłata przelewem poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy

3. W dniu zawodów 22.09.2019r. – 50 zł w biurze zawodów

4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

5. Osoby, które chcą otrzymać dowód wpłaty, rachunek proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora (najpóźniej w dniu zawodów).

XIII. Warunki uczestnictwa

1. W VII biegu ulicznym „OSTRZESZOWSKA DYCHA” mogą wziąć udział osoby, które dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl oraz www.besttime.pl lub zapiszą się bezpośrednio w biurze zawodów.

2. Warunkiem startu jest uiszczenie opłaty startowej na warunkach i w terminie określonym przez organizatora.

3. Zapisy i opłaty startowe dokonujemy przez stronę https://sportmaniacs.com/

4. W VII Biegu ulicznym „OSTRZESZOWSKA DYCHA” mogą wziąć udział osoby, które podpiszą oświadczenie o znajomości niniejszego regulaminu i jego akceptacji, oświadczenie o właściwym stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w biegu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dla celów promocyjnych biegu organizowanego przez Miejsko-Gminny SZS w Ostrzeszowie.

5. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 15 rok życia (urodzeni są przed 01.01.2004).

6. Osoby, które nie ukończyły 18 lat powinny przedstawić w biurze zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Organizator dopuszcza do startu osoby niepełnosprawne bez odrębnych klasyfikacji.

8. Osoby na wózkach oraz mające problem z poruszaniem się powinny zachować szczególną ostrożność .

9. Osoby niepełnosprawne nie są zwolnione z opłaty startowej.

10. W ramach VII Biegu ulicznego „OSTRZESZOWSKA DYCHA” zostaną przeprowadzone Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego na dystansie 10 km w kat. kobiet i mężczyzn.

XIV. Klasyfikacja i nagrody

1. Nagrody pieniężne w kategorii OPEN KOBIET i MĘŻCZYZN:

za miejsca od I do III.

2. W klasyfikacji, w kategoriach wiekowych pierwszych trzech zawodników/czek otrzymuje pamiątkowe dyplomy. Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych będzie prowadzona tylko, gdy w biegu wystartuje minimum 5 zawodników. W przypadku mniejszej ilości startujących, zawodnicy z danej kategorii będą klasyfikowani w kategorii niższej.

4. W klasyfikacjach powiatu ostrzeszowskiego (kobiet i mężczyzn) za miejsce I-III pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

5. Osoby, które wygrają w klasyfikacji open nie będą klasyfikowane w kategoriach wiekowych.

6. Wysokość nagród pieniężnych jest uzależniona od możliwości sponsorów i będzie sprecyzowana po zakończeniu zapisów on-line.

7. Nagroda rzeczowa dla najstarszego uczestnika biegu.

8. Klasyfikacja Policjantów i Pracowników Policji.

W naszym biegu będzie prowadzona klasyfikacja Policjantów i Pracowników Policji w której to nagrodzone zostaną trzy najlepsze Kobiety oraz trzech najlepszych Mężczyzn .

W formularzu zapisów prosimy oznaczenie kategorii Policjantów i Pracowników Policji.

Weryfikacja zawodników w tej kategorii w biurze zawodów odbędzie się na podstawie legitymacji służbowej.

Zwycięzcy tych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.

XV. Świadczenia dla uczestników

1. Każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal.

2. Nadanie numeru następuje automatycznie po dokonaniu zgłoszenia i opłaceniu biegu.

3. Po zakończeniu biegu zawodnik na podstawie numeru startowego otrzymuje posiłek.

4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

5. Organizator zapewnia dwa punkty z wodą na trasie biegu.

6. Zawodnicy po biegu mają możliwość skorzystania z kąpieli.

7. Trasa biegu będzie oznakowana co 1 km.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Numery należy umieścić z przodu na odzieży tak aby były widoczne dla sędziów.

3. Zawodnik, który rezygnuje z biegu zobowiązany jest zdjąć numer startowy i zejść z trasy.

4. W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.

5. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

6. W czasie zawodów obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej. Każdy zawodnik zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za powstały wypadek.

10. Zabrania się startu zawodników pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

11. Protesty należy zgłaszać w ciągu 15 min po ukończeniu biegu do organizatora, po uprzednim wpłaceniu wadium w wysokości 100zł, po uznaniu protestu kwota będzie zwrócona.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczne prawo wiążącej interpretacji regulaminu w sytuacjach spornych.

13. Parking znajduje się przy ul. ks. Sobierajskiego oraz przy terenach przyległych do Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Piastowska 3.

Organizator :

MG SZS Ostrzeszów

www.szsostrzeszow.pl

Dyrektor biegu

Alojzy Kabat

Tel. 601437735

XVII. Kategorie wiekowe.

Mężczyźni 16 - 29 lat Kobiety 16 - 29 lat

Mężczyźni 30 - 39 lat Kobiety 30 - 39 lat

Mężczyźni 40 - 49 lat Kobiety 40 - 49 lat

Mężczyźni 50 – 59 lat Kobiety 50 – 59 lat

Mężczyźni 60+ Kobiety 60+

O PRZYNALEŻNOŚCI DECYDUJE ROCZNIK URODZENIA

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼