03 mar 2019, Sejny

VII Bieg Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy wyklętych

Wyniki

Wyniki

Bieg na dystansie 5 km
03/03/2019 12:15 5km

Bieg na dystansie 10 km
03/03/2019 12:15 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem509258733

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Biuro Zawodów, start i meta będą się znajdować przy ul. J. Piłsudskiego 25, na wysokości budynku Ratusza w Sejnach
Odbiór numerów startowych
Biuro Zawodów, start i meta będą się znajdować przy ul. J. Piłsudskiego 25, na wysokości budynku Ratusza w Sejnach Biuro Biegu otwarte będzie w dniu 3.03.2019 w godz. od 10:00 do 11:30.
Polityka zwrotów
brak informacji

Regulamin

Regulamin Biegu
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy wyklętych” VII edycja
Sejny, 3 marca 2019
I. ORGANIZATORZY
Organizatorami Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” VII edycja, Sejny, 3 marca 2019 r., zwanego dalej „Biegiem”, są Fundacja Wolność i Demokracja oraz Miasto Sejny, współorganizatorami: Ośrodek Kultury w Sejnach, klub sportowy „Pomorzanka Sejny”, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego przy placówce SG w Sejnach, koło nr 14 im. Powstańców Sejneńskich.
II. CELE BIEGU
1. Oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym – żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Popularyzacja wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Upowszechnianie idei biegania jako formy ruchu.
5. Promocja Miasta Sejny.
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 3 marca 2019 r. na trzech dystansach:
1) Bieg Honorowy na dystansie 1963 metry, bez pomiaru czasu
2) Bieg na dystansie 5 km z profesjonalnym pomiarem czasu
3) Bieg na dystansie 10 km z profesjonalnym pomiarem czasu
2. Biegi na dystansach 5 i 10 km mają wspólny start i tę samą trasę. Trasa liczy 2,5 km długości. Uczestnicy biegu na 5 km wykonują dwa okrążenia trasy, uczestnicy biegu na 10 km – cztery okrążenia.
3. Biuro Biegu, start i meta będą się znajdować przy ul. J. Piłsudskiego 25, na wysokości budynku Ratusza w Sejnach.
4. Biuro Biegu otwarte będzie w dniu 3.03.2019 w godz. 10:00 – 11:30.
5. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2
IV. PROGRAM BIEGU
godz. 10:00 – 11.30 – zapisy i weryfikacja uczestników w Biurze Biegu
godz.11.45 – uroczyste powitanie zebranych uczestników
godz. 12.00 – start Biegu Honorowego na dystansie 1963 m
godz. 12:15 – wspólny start na dystansach 5 i 10 km
godz. 13.30 – zakończenie Biegu „Tropem Wilczym”, wręczenie medali pamiątkowych
V. UCZESTNICTWO
1. Udział w Biegu jest bezpłatny.
2. W biegach na dystansach 5 i 10 km mogą wziąć udział osoby, które w dniu 3 marca 2019 r. będą miały ukończone 16 lat. W Biegu Honorowym nie ma ograniczeń wiekowych.
3. Uczestnicy biegnący na dystansach 5 i 10 km otrzymają chipy do pomiaru czasu, które należy zwrócić Organizatorowi po zakończeniu biegu. W razie zgubienia lub zniszczenia chipa uczestnik ma obowiązek uiścić opłatę w wysokości 30 zł.
4. Zgłoszenie udziału w Biegu:
1) na stronie internetowej: https://sportmaniacs.com/pl; pełny adres: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/vii-bieg-tropem-wilczym-bieg-pamici-onierzy-wykltych
2) w Urzędzie Miasta w Sejnach, ul. Piłsudskiego 25, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
3) w Biurze Biegu w dniu 3 marca 2019 r., o ile będą jeszcze wolne miejsca
4) uczniowie szkół z terenu powiatu sejneńskiego mogą zgłaszać udział w Biegu u nauczycieli wychowania fizycznego do dnia 20 lutego 2019 r.
5. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedstawienia oświadczenia-zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Biegu i przetwarzanie ich danych osobowych. Osoby pełnoletnie mają obowiązek złożenia deklaracji uczestnictwa w Biegu i zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu 3 marca 2019 r. w Biurze Biegu.
Formularze oświadczeń i deklaracji można pobrać na stronie zapisów https://sportmaniacs.com/pl, na stronie Urzędu Miasta Sejny www.um.sejny.pl, pisząc na adres leszek.kedziora@um.sejny.pl lub w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
6. Nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu sejneńskiego przekazują zgłoszenia uczniów do dnia 22.02.2018 r. do Urzędu Miasta w Sejnach, pok. 7 w godzinach 8.00-15.00.
3
7. Liczba uczestników biegów na 5 i 10 km jest ograniczona do 100 osób. Zapisy do biegów na tych dystansach trwają od 22.01.2019 do 27.02.2019. Możliwe będą też zapisy w dniu 3 marca 2019 w Biurze Biegu, o ile będą wolne miejsca. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Liczba uczestników Biegu Honorowego jest ograniczona do 200 osób. Zapisy do Biegu Honorowego trwają od 22.01.2019 do 27.02.2019. Możliwe będą też zapisy w dniu 3 marca 2019 w Biurze Biegu, o ile będą wolne miejsca. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń możliwe są zapisy na listy rezerwowe. Takie zapisy nie gwarantują udziału w Biegu, ale dają taką możliwość w przypadku niezgłoszenia się uczestnika zapisanego na listę podstawową.
10. Weryfikacja uczestników oraz odbiór pakietów startowych – w dniu 3.03.2019 w godz. 10.00-11.30, w Biurze Biegu. W celu odbioru pakietu startowego i weryfikacji zgłoszenia należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na udział w Biegu. Osoby pełnoletnie składają deklarację uczestnictwa, o ile nie zrobiły tego wcześniej.
11. Ubezpieczenie. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu na udzielenie pierwszej pomocy medycznej lub wykonanie innych zabiegów medycznych, a także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Akceptując Regulamin, uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
13. Dojazd. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na Bieg.
14. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju na teren Biegu. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
16. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze zadeklarowanym przez uczestnika podczas rejestracji.
17. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w czasie określonym przez organizatora, jego miejsce zajmuje pierwszy uczestnik z listy rezerwowej.
4
VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
Podczas biegów na dystansach 5 i 10 km będzie prowadzona klasyfikacja ogólna dla mężczyzn i kobiet (open M i open K) bez podziału na kategorie wiekowe. Każdy z uczestników biegnących na tych dystansach otrzyma informację o uzyskanym czasie i zajętym miejscu. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale.
VII. DANE OSOBOWE
Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez nich lub ich rodziców / opiekunów prawnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1).
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres leszek.kedziora@um.sejny.pl lub telefonicznie pod numerem 87 516 20 73 w. 34
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo rozstrzygania w sprawach dotyczących Biegu nieobjętych Regulaminem.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼