11 maj 2024, Stary Sącz

VI BIEG NOCNY ŚWIĘTEJ KINGI

Wyniki

Wyniki

BIEG 8,5km
11/05/2024 21:30 8.5km

BIEG 4,250km
11/05/2024 21:30 4.25km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem509321578

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Start oraz meta zawodów usytuowana jest na placu Świętej Kingi - Brama Szeklerska
Odbiór numerów startowych
godz. 18:00 – otwarcie biura zawodów – Dom Parafialny Świętej Elżbiety Węgierskiej ul. Mickiewicza 2 w Starym Sączu – członkowie Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz; Szkolny Klub Wolontariatu LO Stary Sącz;
Polityka zwrotów
Opłata nie podlega zwrotowi

Regulamin

REGULAMIN

VI BIEG NOCNY ŚWIĘTEJ KINGI

STARY SĄCZ 11.05.2024 r.( sobota )

1. CEL IMPREZY
 • promocja walorów turystycznych i kulturowych miasta Stary Sącz;
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
 • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz

3. PARTNER STRATEGICZNY

Gmina Stary Sącz

Bank Spółdzielczy w Starym Sączu

4. PARTNERZY BIEGU

Zarząd Osiedla ,, Śródmieście”

Zarząd Osiedla ,, Słoneczne”

5. PATRONAT HONOROWY

Bieg na 8,500 km – Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek

Bieg na 4,250 km – Prezes Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Pan Wiesław Klag

6. TERMIN I MIEJSCE:

11.05.2024 r.- Sobota godz. 21:30 Stary Sącz - Plac Świętej Kingi - Brama Szeklerska .

6. TRASA

Start oraz meta zawodów usytuowana jest na placu Świętej Kingi - Brama Szeklerska
Trasa biegu składa się z jednej pętli o długości ok 4200 m wytyczonej wzdłuż ulic: Plac Świętej Kingi– Daszyńskiego – ścieżką wzdłuż Banku Spółdzielczego w Starym Sączu - kładką nad ul. Jana Pawła II - Park& Ride - Rondo im. Ady Sarii – Jana Pawła II - Daszyńskiego - Kopernika - Rynek Pierzeja Wschodnia - Rynek Pierzeja Północna – 11 listopada – Krakowska – Powstańców Chochołowskich – Stefana Batorego – Rynek Pierzeja Zachodnia, Kazimierza Wielkiego (wzdłuż rynku maślanego) – księdza Odziomka – Kazimierza Wielkiego – Jana III Sobieskiego obok Kościoła Św. Elżbiety – ulicą Świętego Rocha wzdłuż starego cmentarza – 22 stycznia – Bandurskiego obok stadionu MKS Sokół pod murami Klasztoru Sióstr Klarysek przez Bramę Szeklerską – plac Świętej Kingi.

W ramach biegu możliwe jest ukończenie 2 różnych dystansów.

 • Dystans ok 4,250 km – jedna pętla wokół Starosądeckiej Starówki;
 • Dystans ok 8,500 km – dwie pętle wokół Starosądeckiej Starówki;

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się na odprawie technicznej z trasą biegu przedstawioną przez organizatora. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się zgodnie z trasą wytyczoną i informacjami podanymi przez organizatora przed startem w trakcie odprawy. Na trasie znajdować się będą Sędziowie rozmieszczeni na punktach kontrolnych, którzy wskazywać będą poprawny kierunek biegu. Na trasie biegu umieszczony zostanie jeden punkt nawodnienia – Plac Świętej Kingi (woda, napoje).

7. PROGRAM ZAWODÓW

11.05.2024 r. Sobota:

 • godz. 15:00 – 17:00 oznakowanie trasy biegu taśmami, znakami graficznymi – członkowie Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz;
 • godz. 18:00 – otwarcie biura zawodów – Dom Parafialny Świętej Elżbiety Węgierskiej ul. Mickiewicza 2 w Starym Sączu – członkowie Stowarzyszenia Aktywny Stary Sącz; Szkolny Klub Wolontariatu LO Stary Sącz;
 • godz. 21:00 zakończenie rejestracji zawodników;
 • godz. 21:20 zamknięcie ulic wzdłuż trasy biegu – wyznaczone osoby z Urzędu Miejskiego Stary Sącz;
 • start biegu – godz. 21:30 – uczestnicy sami wybierają dystans który przebiegną, do wyboru dystans ok 4,250 km, 8,5 km – limit na ukończenie zawodów 1h,30. Po tym czasie do dyspozycji uczestników pozostaje plac Św. Kingi, ulice nie będą już zajmowane;
 • godz. 21:30 – otwarcie bufetu - Dom Parafialny Świętej Elżbiety Węgierskiej ul. Mickiewicza 2 w Starym Sączu;
 • godz. 23:00 uroczyste zakończenie, wręczenie i losowanie nagród – Dom Parafialny Świętej Elżbiety Węgierskiej ul. Mickiewicza 2 w Starym Sączu;
8. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Uczestnikiem biegu głównego może być osoba, która najpóźniej w dniu 11.05.2024 r. ukończy 18 lat,
 • udział osób niepełnoletnich w biegach towarzyszących na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych udzielanej w biurze zawodów;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika w punkcie kontroli;
9. ZGŁOSZENIA I ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący 200 osób łącznie we wszystkich biegach;
 • Rozpoczęcie rejestracji zgłoszeń 01.03.2024 r. zakończenie dn. 07.05.2024 r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się zatwierdzonej płatności zawodnika na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów;
 • Zawodnik od momentu rejestracji ma 3 dni na dokonanie opłaty startowej;
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej
10. NAGRODY

Uczestnicy Biegu na 8,5 km, będą nagradzani w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych:

Bieg 8,5 km

M/K 1 – 3 OPEN

1 miejsce – 600,00 zł

2 miejsce – 500,00 zł

3 miejsce – 400,00 zł

Nagrody w kategoriach wiekowych

M/K ( do 19 lat ) 1 – 3 nagrody rzeczowe

M/K ( do 29 lat ) 1- 3 nagrody rzeczowe

M/K ( do 39 lat ) 1- 3 nagrody rzeczowe

M/K ( do 49 lat ) 1- 3 nagrody rzeczowe

M/K ( do 59 lat) 1 -3 nagrody rzeczowe

M/K ( od 60 lat ) 1 – 3 nagrody rzeczowe

Bieg 4,250 km

M/K 1 – 3 - OPEN

1 miejsce – 400,00 zł ufundowane przez Prezesa Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

2 miejsce – 300,00 zł ufundowane przez Prezesa Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

3 miejsce – 200,00 zł ufundowane przez Prezesa Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

11. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach i wynosi:

 • 70,00 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 31.03.2024 r.
 • 80,00 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 30.04.2024 r.
 • 90,00 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 07.05.2024 r.
 • 100,00 zł opłata indywidualna uiszczona w 11.05.2024 w biurze zawodów

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz
ul. Bandurskiego 33
33 – 340 Stary Sącz

NIP: 734 – 35 – 94 – 497
Konto: Bank Spółdzielczy Stary Sącz
Nr: 16 8816 0001 2001 0014 4993 0001

Tytuł wpłaty: Bieg Nocny Świętej Kingi 2024 + imię i nazwisko uczestnika;

11. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

 • numer startowy – umieszczony z przodu widoczny i możliwy do odczytania sposób;
 • min jeden element odblaskowy umieszczony na nodze i ręce, lub pulsacyjne światło koloru czerwonego;
 • odzież adekwatna do panujących warunków atmosferycznych;
12. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach zawodów otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • pamiątkowy gadżet biegowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • posiłek regeneracyjny po biegu;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary dla zwycięzców;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);
13. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących kategorii:

Bieg Główny 8,5 km:

 • open Kobiet i Mężczyzn; 1- 3
 • kategorie wiekowe damskie:
 • K do 19 lat
 • K do 29 lat
 • K do 39 lat
 • K do 49 lat
 • K do 59 lat
 • K od 60 lat

kategorie wiekowe męskie:

 • M do 19 lat
 • M do 29 lat
 • M do 39 lat
 • M do 49 lat
 • M do 59 lat
 • M od 60 lat

Bieg na dystansie ok 4, 2 km:

 • open Kobiet i Mężczyzn 1 – 3

Najlepiej oświetlony uczestnik imprezy:

 • Klasyfikacja ogólna bez podziału na płeć – miejsca 1 – 3;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie zależnym od biegu. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu, będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

14. PUNKTY ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia punkt nawodnienia zlokalizowany na placu Świętej Kingi – uczestnicy adekwatnie do wybranego przez siebie dystansu będą mogli skorzystać z niego od jednego do trzech razy. Po zakończeniu zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek.

15. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator. Oznaczenie trasy wykonane będzie przy użyciu taśm, rozstawionych na trasie oraz znaków umieszczonych na podłożu. W miejscach newralgicznych znajdować się będą strażacy OSP wskazujący poprawny kierunek biegu.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Ustawy o Lasach, przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru w miejscu odbywania się biegu.
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼