26 lut 2017, Gilet

V Marxa Senderista de Gilet

Wyniki

Wyniki

Marxa Senderista
26/02/2017 08:30 11.5km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
26 de febrer de 2017 a les 08:30 hores. Plaça Verge de l'Estrela de Gilet. Art. 4.5.- Totes les persones inscrites deuran estar en el lloc de l'eixida 40 minuts abans de l'inici de la marxa per entregar 1 litre d'aliment no perible o producte d’aseo personal.
Odbiór numerów startowych
7:45 - 8:30 hores: Entrega d'aliments en la Plaça Verge de l'Estrela de Gilet Nota: no se reparten dorsales
Polityka zwrotów
Art. 4.7 del Reglament

Regulamin


La V Marxa Senderista de Gilet es regirà a través del següent REGLAMENT que és d'obligada lectura i acceptació per part de tots/totes els/les participants.

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ I PRESENTACIÓ:

1. El Club de Muntanya Xocainet amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gilet (d'ara endavant, L'Organització), organitzen la V Marxa Senderista de Gilet.

2. La V Marxa Senderista de Gilet es celebrarà el dia 26 de febrer de 2017 a les 08:30 hores.

3. La V Marxa Senderista de Gilet és una prova NO competitiva, que pretén fomentar el senderisme. Estarà oberta a tots els públics independentment de l'edat, sempre que es dispose de les condicions físiques necessàries.

4. L'Organització, compta amb els permisos de la Generalitat Valenciana, a través del Parc Natural de la Serra Calderona, i de l'Ajuntament de Gilet, per a la celebració de la V Marxa Senderista de Gilet.

ARTICLE 2. RECORREGUT I SENYALITZACIÓ:

1. La V Marxa Senderista de Gilet, té un traçat circular de dificultat mitjana de 11,5K amb un desnivell positiu acumulat de 540 metres. L'altitud mínima és de 84 m (Plaça Verge de l'Estrela) i l'altitud màxima es de 314 m (Balcó de la Penya). El lloc de l'eixida i de l'arribada estarà situat en la Plaça Verge de l'Estrela de Gilet.

2. Per a completar el recorregut s'ha estimat una velocitat mitjana d'uns 4 km/h, sent el temps aproximat per acabar la marxa d'unes 3:00 hores més el temps de parada per esmorzar. També s'ha estimat que el ritme més lent de la marxa siga de 3 km/h, sent el temps previst per acabar d'unes 4:00 hores més el temps de
parada del esmorzar.

3. Està previst fer una parada per esmorzar d'uns 30 minuts al arribar a la Font del Beato (Km 6.1).

4. Serà obligatori seguir l'itinerari marcat per l'Organització.

5. L'itinerari discorre en la seua majoria per pistes forestals i sendes. Les persones que incomplisquen o causen danys dins d'espais privats, serán responsables dels seus actes.

6. El recorregut estarà abalisat per l'Organització amb cintes de color viu, calç i altres elements de senyalització situats a intervals regulars depenent de la tipologia del terreny i dels camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.

7. Els trams del recorregut que discórreguen per carreteres o carrers de poblacions no estaran tallats al tràfic rodat, encara que sí protegits i indicats per personal de l'Organització, sent responsabilitat de cada participant vetlar per la seua seguretat extremant les precaucions. Tot participant estarà obligat a complir les
normes generals de circulació vial i les indicacions de l'Organització, sent responsable de quantes infraccions poguera cometre. Serà obligatori creuar les carreteres pels passos o llocs habilitats per a l'ocasió i degudament senyalitzats.

8. Ja que no es tracta d'una marxa cronometrada, no existiran controls de pas, per aquest fet, els i les participants es comprometen a seguir, en tot moment, les indicacions de l'Organització, que anirà degudament identificada.

ARTICLE 3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS:

Per poder participar, s'han de complir els següents requisits:

1. Estar prèviament inscrit i haver pagat la quota corresponent.

2. Ser major d'edat el dia de la marxa.

3. Els menors d'edat, podran participar acompanyats dels seus pares o tutors legals, o d'un adult, que es faran responsables d'ells/d'elles durant tot el recorregut. A més hauran d'emplenar l'autorització en el moment de la inscripció.

4. Tot participant, amb el fet d'inscriure's de manera lliure i voluntària a la V Marxa Senderista de Gilet, declara conèixer i acceptar les disposicions que conformen el present Reglament. Així mateix, declara conèixer que es tracta d'una prova esportiva de certa exigència física i manifesta trobar-se en una adequada forma
física i mental, que li permet afrontar aquest esforç, assumint el risc d'aquesta pràctica esportiva.

En concret, en el moment de la inscripció, el participant declara que:

"em trobe en adequat estat de salut per a participar en la V Marxa Senderista de Gilet, eximint de tota responsabilitat a l'Organització, patrocinadors o altres institucions participants en l'esdeveniment davant qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des d'aquest moment a exercir acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats".

5. L'organització no es farà responsable de les reclamacions o demandes que resulten dels danys que puguen succeir-li tant als i les participants en la marxa, en cas d'accident o negligència, com als materials en cas de pèrdua o deteriorament.

ARTICLE 4. INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS:

1. Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web: www.sportaniacs.com

2. El nombre màxim de participants està limitat segons la normativa del Parc Natural de la Serra Calderona. L'Organització es reserva el dret de reduir el nombre de places per motius de seguretat o altres motius que puguen afectar el bon desenvolupament de la marxa. En qualsevol cas, aquesta modificació será anunciada
amb suficient antelació en el Blog del Club de Muntanya Xocainet.

S'estableix que el període d'inscripció per a la V Marxa Senderista de Gilet s'obrirà el pròxim 8 de febrer de 2017 a les 0:00 hores i es tancarà el 25 de febrer a les 23:59 hores, si ben abans no s'han cobert el total de participants permesos.

4. L'import de la inscripció s'estableix en 4 €, i inclou:

• Gastos d'inscripció.
• Fons Ecològic.
• Segur d'accidents.

5. Totes les persones inscrites deuran estar en el lloc de l'eixida 40 minuts abans de l'inici de la marxa per entregar 1 litre d'aliment no perible o producte d’aseo personal.

6. NO s'admetran inscripcions el dia de la prova.

7. A partir del 15/02/2017, NO s'establirà cap període de devolució de les inscripcions, excepte els casos per lesió justificats mitjançant informe mèdic i no abans de 15 dies de la marxa. En aquest cas, es descomptaran les despeses d'inscripció més les despeses de devolució generats.

ARTICLE 5. MARXA SOLIDARIA:

La V Marxa Senderista de Gilet té un caràcter solidari, i al igual que en les pasades edicions, vos tornem a demanar la vostra col·laboració, podreu fer el vostre donatiu aportant un litre d'aliment no perible per participant (arròs, pasta, llegums, llandes de tonyina, tomaca triturada, llet, ect.) producte d’aseo personal, que s'encarregarà
d'arreplegar l'Organització en el moment previ al començament de la marxa, en el lloc habilitat a tals efectes. Aquests aliments seran donats a l’ASAG - Associació Solidària d'Aliments de Gilet.

ARTICLE 6. MARXA ECO-RESPONSABLE:

La V Marxa Senderista de Gilet transcorre per paratges d'alt valor ecològic. Una part del recorregut transcorre per pistes i senderes del Parc Natural de la Serra Calderona. Els participants en aquestes proves saben molt bé que la muntanya és un entorn fràgil que ha de preservar-se. Per açò, des de l'Organització, es pretén que
aquesta siga una marxa eco-responsable i respectuosa al màxim amb la muntanya. El seu objectiu és tenir un impacte nul sobre el mitjà natural i la conscienciació de tots i totes per a protegir aquest entorn excepcional.
Per aquest motiu L'Organització, a més de complir rigorosament les normes del Parc Natural de la Sierra Calderona, proposa:

Lluitar contra l'erosió del sòl: Queda prohibit l'ús de dreceres fora dels camins i senderes marcades.

2. Gestió correcta de residus : S'han d'utilitzar els contenidors i llocs habilitats a tals efectes, que es trobaran en el àrea recreativa de Sant Esperit a mitat de recorregut aproximadament o al finalitzar la marxa en el poble. Cada participant haurà de portar amb si les seues deixalles fins als punts mencionats anteriorment.

Però sens dubte i sense poder evitar-ho, el nostre pas per la muntanya genera un impacte en el medi ambient, que des de l'Organització intentarem minimitzar-ho i deixar-ho tot millor de com ho trobem. Per aquesta raó, es destinarà una part de la vostra inscripció (0,55 €), per a l'elaboració d'un Fons Ecològic, que serà destinat
per a la recuperació i neteja del nostre entorn natural.

ARTICLE 7. PROGRAMA:

El programa de la V Marxa Senderista de Gilet està previst amb els següents horaris:

• 7:45 - 8:30 hores: Entrega d'aliments en la Plaça Verge de l'Estrela de Gilet

• 8:30 hores: Inici de la marxa

• 10:00 - 10:30: Esmorzar en la Font del Beato.

• 12:00 hores: Arribada de nou a la Plaça Verge de l'Estrela de Gilet (*)

(*) Horaris orientatius, anirà en funció del ritme de cadascú.

ARTICLE 8. MATERIAL I EQUIPAMENT:

L'Organització aconsella que és recomanable que cada participant porte amb si el següent material:

• Calçat i vestimenta adequada per a la pràctica de marxa per muntanya.

• Bastons.

• Anar proveïts d'un dipòsit de no menys 500 ml. d'aigua.

• De la mateixa manera i, ja que no es disposarà d'avituallaments en punts intermedis del recorregut, és recomanable que cada participant dispose de les seues pròpies provisions de sòlids i líquids, ja que està prevista una
parada per a reposar forces entorn del quilòmetre 5 del total de la marxa en el área recreativa de Sant Esperit.

ARTICLE 9. DRETS D'IMATGE:

1. Autoritze a que l'Organització faça ús de fotos, vídeos, en els mitjans de comunicació i/o internet, sense esperar pagament, compensació o retribució per aquest concepte.

2. L'Organització es reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge de la marxa, així com l'explotació audiovisual i periodística. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l'Organització.

ARTICLE 10. PROTECCIÓ DE DADES:

El Club de Muntanya Xocainet garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seues dades als fitxers automatitzats existents en l'entitat i al tractament dels mateixos per a la seua utilització en relació amb el desenvolupament de gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies. La política de privadesa del Club de Muntanya Xocainet, li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establits en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club de Muntanya Xocainet, CL. Nou d'octubre nº1, (Centre Cívil) 46149 Gilet.

ARTICLE 11. MODIFICACIONS:

L'Organització pot modificar, corregir o millorar aquest reglament en qualsevol moment. Per motius de seguretat o per causes de força major, l'Organització es reserva el dret de suspendre, acurtar o modificar el recorregut de la marxa.
Les modificacions seran degudament comunicades amb antelació als participants a traves del blog del Club de Muntanya Xocainet.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼