01 mar 2020, Mstów

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych - Mstów 2020

Wyniki

Wyniki

1963 m
01/03/2020 12:00 1.963km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem604123959

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Trasa: Pl. Mickiewicza ul. Partyzantów ul. Kopernika ul. Skłodowskiej-Curie ul. Częstochowska Pl. Mickiewicza
Odbiór numerów startowych
Pl. Mickiewicza, Mstów
Polityka zwrotów
Brak polityki zwrotów.

Regulamin

REGULAMIN

„BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH TROPEM WILCZYM” W MSTOWIE

POD HONOROWYM PATRONATEM POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO JADWIGI WIŚNIEWSKIEJ

I.ORGANIZATOR GŁÓWNY

Fundacja Wolność i Demokracja

II.ORGANIZATOR LOKALNY

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie

III.KOORDYNATORZY

 1. Radna Gminy Mstów Justyna Klimczak
 2. Radna Gminy Mstów Monika Pardela

IV.PARTNERZY

 1. Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska
 2. Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz
 3. Gmina Mstów

V.SŁUŻBY ZABEZPIECZAJĄCE BIEG

 1. Komenda Miejska Policji w Częstochowie
 2. Komisariat Policji w Kłomnicach
 3. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mstów
 4. Zespół ratownictwa medycznego z Częstochowy
 5. Wolontariat Szkoły Podstawowej w Mstowie

VI.TERMIN, MIEJSCE, TRASA, DYSTANS

 1. Termin: 1 marca 2020 roku
 2. Mstów, Plac Mickiewicza
 1. Trasa: Pl. Mickiewicza, ul. Partyzantów, ul. Kopernika, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Częstochowska, Pl. Mickiewicza.
 2. Dystans: 1963 m (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty- Józef Franczak ps. Lalek)

VII.CEL IMPREZY

 1. oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego, działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP
 2. popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych
 3. popularyzacja biegania
 4. promocja aktywności i zdrowego stylu życia
 5. promocja gminy Mstów
 6. integracja środowiska lokalnego

VIII.PROGRAM

9.00- otwarcie biura Biegu* (rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych) 11.20- uroczyste otwarcie eventu

11.30- zamknięcie biura Biegu

11.40- przygotowania do Biegu, wspólna rozgrzewka 12.00- rozpoczęcie Biegu

12.40- zakończenie Biegu

13.00- podsumowanie, rozdanie nagród, poczęstunek 14.00- zakończenie eventu

* Biuro Biegu (GOK w Mstowie, Pl. Mickiewicza 17) będzie otwarte również 29 lutego w godz. 9.00-17.00.

IX.ZAPISY

Platforma zapisowa pod adresem:

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/tropem-wilczym-bieg-pamici-onierzy- wykltych---mstow-2020

W razie problemów z obsługą platformy prosimy wysłać przelew standardowy na konto: Ars Jakub Lamch

93 1240 1330 1111 0010 9029 6151

Tytuł wpłaty: TROPEM WILCZYM – Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Klub, Numer telefonu uczestnika, za którego ma wpłynąć wpłata (w przypadku dzieci numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego). Na ten właśnie numer wysłana zostanie informacja z pomiarem czasu.

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa. Natomiast listę z pozostałymi danymi opiekun grupy przesyła wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres: bieg.mstow.zapisy@o2.pl.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej w kwocie 25 zł (osoby dorosłe) lub 15 zł ( dzieci i młodzież do 17 roku). Dokonanie przelewu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Każdy z uczestników Biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy został umieszczony na liście startowej.

X.OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi 25 zł dla osób dorosłych i 15 zł (dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia).

XI.WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo uczestnictwa w Biegu mają wszystkie osoby niezależnie od wieku.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Biegu.

W przypadku grup szkolnych to opiekun rozdaje podopiecznym zgody, które następnie zbiera i dostarcza komplet do biura Biegu. Formularz znajduje się na końcu Regulaminu.

 1. Uczestnik podpisując deklarację uczestnictwa oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu udział w Biegu. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie Biegu.
 3. Każdy uczestnik Biegu otrzyma pakiet startowy- liczba ograniczona, o kolejności decyduje data elektronicznego zgłoszenia (koszulka, torba, materiały promocyjne, buton, talon na ciepły posiłek) oraz numer startowy (z agrafkami) połączony z bezzwrotnym chipem do pomiaru czasu.

Organizatorzy nie gwarantują otrzymania koszulki w rozmiarze, w jakim uczestnik chciałby ją otrzymać. Decyduje kolejność odebrania pakietu w biurze Biegu. Uczestnicy biegną w okolicznościowych koszulkach.

Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze Biegu. W przypadku wycofania się z Biegu organizatorzy

nie zwracają opłaty startowej.

Osoby, które nie zdążą zapisać się wcześniej, mogą to zrobić w dniu Biegu, jednak bez gwarancji otrzymania pakietu. Pakiety, które nie zostaną odebrane d o 11.30, przechodzą na

własność organizatora.

 1. Pobranie numeru startowego oznacza akceptację Regulaminu Biegu i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie swoich

danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatorów, a także wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

 1. Numery startowe będą wydawane w dniu imprezy, według kolejności zgłaszania się w biurze Biegu. Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego jest niedopuszczalne.
 2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

XII.NAGRODY

Organizatorzy przewidują przyznanie:

 • nagród, dyplomów i statuetek za zajęcie miejsca I-III w kategoriach: K/M 1-9 lat (2020- 2011)

K/M 10-17 lat (2010-2003)

K/M 18+ (rocznik 2002 i starsi)

 • nagród specjalnych dla: najmłodszego uczestnika, Seniora, najliczniejszej rodziny i najszybszego mieszkańca gminy Mstów.

Ponadto spośród wszystkich uczestników Biegu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody,

w tym wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, na zaproszenie Europoseł Jadwigi

Wiśniewskiej.

XIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

 1. administratorem danych osobowych uczestnika są organizatorzy,
 2. dane osobowe uczestnika przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej „Topem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
 3. dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba, że uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę,
 4. uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu,
 5. uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmów, używania imion, nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na

potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestnika oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów uczestnika w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych, fanpage’u Biegu, portalach społecznościowych oraz wystawach i mogą być również wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez organizatorów i podmioty z nimi powiązane.
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych uczestnika.
 3. Uczestnik oświadcza, że organizatorzy nie są i nie będą zobligowani do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

XIV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych postanowień.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatorów.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie Biegu.
 4. Kontakt do organizatorów- Justyna Klimczak tel. 604123959, e-mail: bieg.mstow.zapisy@o2.pl.

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału

w „BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. TROPEM WILCZYM” w Mstowie

1 marca 2020 roku.

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w Biegu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: …………………………………………………………………………………………………..

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic, Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział dziecka dnia 1 marca 2020 roku w „BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. TROPEM WILCZYM” w Mstowie. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz jego udział w tego typu imprezie rekreacyjno- sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz jestem świadomy jego postanowień

i w pełni je akceptuję.

Mstów, dnia …………………........…………… Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego:

....……………………………………………………………....

.........................................................................................................................................................

Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału

w „BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. TROPEM WILCZYM” w Mstowie

1 marca 2020 roku.

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ………………………………………………………………………………………………

Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic, Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział dziecka 1 marca 2020 roku w „BIEGU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. TROPEM WILCZYM” w Mstowie. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz jego udział w tego typu imprezie rekreacyjno- sportowej. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.

Mstów, dnia …………………....................... Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego:

....……………………………………………………………....

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼