10 sie 2019, Wieruszów

RunKayakBike Wieruszów 2019

Wyniki

Wyniki

RunKayakBike
10/08/2019 16:00 25km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem728315381

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Park, ul. Sportowa 4 (Zaplecze techniczne biegu – Hala namiotowa, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów).
Polityka zwrotów
Brak informacji

Regulamin

RunKayakBike Wieruszów 2019

Regulamin

I. CEL IMPREZY

 • Rozwój umiejętności sportowych dzieci i młodzieży.
 • Popularyzacja biegów, jazdy na rowerze oraz pływania kajakiem.
 • Propagowanie przestrzegania zasad fair-play.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.
 • Promocja bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

II. ORGANIZATOR

 • Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie

Kontakt:

GMINNY OŚRODEK SPORTU I TURYSTYKI W WIERUSZOWIE

98-400 Wieruszów ul. Sportowa 4

biuro@gosit-wieruszow.pl, dyrektor@gosit-wieruszow.pl

tel. biuro – 62 6262030

Maciej Baciński kom. 728315381

III TERMIN I MIEJSCE

 • RunKayakBike odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2019r.
 • Uroczyste otwarcie wyścigu o godz. 15.30
 • Start wyścigu nastąpi o godz. 16:00
 • Miejsce: Park, ul. Sportowa 4 (Zaplecze techniczne biegu – Hala namiotowa, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów).

IV DYSTANS I TRASA

 • Dystans:

I część zawodów: bieg – ok. 6 km, trasę biegu w większości stanowią drogi gruntowe, leśne oraz asfaltowe.

II część zawodów: jazda na rowerze – ok. 16 km, trasa crossowa

III część zawodów: płynięcie kajakiem – ok. 3 km, rzeka Prosna

1) RUCH DROGOWY I PORUSZANIE SIĘ PO TRASIE WYŚCIGU

−impreza będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym,

−zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań,

−należy bezwzględnie przestrzegać zasad Ruchu Drogowego i poruszać się prawą stroną na drogach publicznych i gruntowych .

−Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,

−wszelkie naprawy sprzętu dokonywane muszą być we własnym zakresie poza trasą rajdu,

−Zawodnicy będą mieli do pokonania nierówności i wyboje,

−zabrania się blokowania przejazdu zawodnikowi, który wyprzedza innego uczestnika,

−zawodnik w trakcie pokonywania trudnych odcinków powinien zachować szczególną uwagę w czasie jazdy,

− zawodnik naprawiający rower musi zejść z trasy, by nie utrudniać jazdy innym uczestnikom,

− zawodnicy na całej trasie powinni zachować szczególną ostrożność w miejscach niebezpiecznych tzn. stromych zjazdach oraz na drogach publicznych,

−na trasie rajdu będą punkty kontrolne sprawdzające pokonywanie trasy przez zawodników. Ominięcie punktu kontrolnego będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.

2) WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

−sprawny rower

−kask sztywny

−odpowiedni strój startowy

3) WYPOSAŻENIE I USŁUGI ZAPEWNIANE RZEZ ORGANIZATORA

-kajaki, wiosła

-kamizelki ratunkowe

-parking strzeżony dla rowerów

-depozyt

 • Start oraz Meta: Park ul. Sportowa 4
 • Strefa zmian będzie zlokalizowana w Parku, ul. Sportowa 4
 • Każdy kilometr trasy oznaczony.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1) W zawodach mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli 16 rok życia, do dnia 18 marca 2019r.

2) Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność, oświadczając, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do udziału w zawodach. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w zawodach pod nazwą RunKayakBike Wieruszów 2019 lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które do dnia 15 marca 2019r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości ) zobowiązane są do podpisania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

3) Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem, podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w dniu biegu w biurze zawodów.

4) Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

5) Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

6) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VI KLASYFIKACJE

 • Kobiety OPEN
 • Mężczyźni OPEN
 • Kategorie wiekowe

Kobiety

Mężczyźni

K16

16-26 lat

M16

16-26 lat

K27

27-40 lat

M27

27-40 lat

K41

41 i więcej

M41

41 i więcej

• Wyróżnienie dodatkowe: Wszyscy uczestnicy, którzy nie naruszą zasad Fair-Play otrzymają medal Fair-Play po ukończeniu wyścigu. Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego nagrodzenia uczestników, którzy w szczególny sposób wykażą się postawą godną Fair-Play.

Kryteria oceny godnej postawy Fair-Play:

 • Pomoc dla przeciwnika okazana w np. wodowaniu kajaków, naprawie roweru, problemach technicznych w strefie zmian, udzieleniu pomocy przedmedycznej w razie kontuzji/wypadku przeciwnika itp. – 0-10 pkt.
 • Uczciwość rywalizacji, w sposób zgodny z regulaminem – 0-5 pkt.
 • Równość walki, rozstrzygnięcie w toku posiadanych umiejętności oraz przygotowania fizycznego oraz psychicznego – 0-5 pkt.
 • Szacunek dla przeciwnika okazywany za pomocą zwyczajowych form np. niewyśmiewanie, niekrytykowanie, nieużywanie wulgaryzmów, podanie przeciwnikowi ręki po walce itp. – 0-5 pkt.
 • Poszanowanie przeciwników, kibiców, niezbędnych sprzętów wykorzystywanych podczas trwania wyścigu oraz przyrody i środowiska – 0-5 pkt.

VII ZGŁOSZENIA

1) Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.sportmaniacs.com do dnia 07.08.2019r.

2) Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów w godz. od 8.00-16.00 w dni robocze lub e-mail: biuro@gosit-weruszow.pl do dnia 07.08.2019r.

3) W dniu wyścigu tj. 10.08.2019r. zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 12.00 do 15.30 w biurze zawodów: Hala namiotowa GOSiT, ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów.

4) Zgłoszenie udziału w zawodach będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatora.

5) Ilość miejsc ograniczona.

VIII BIURO ZAWODÓW

Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie: ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów.

IX NAGRODY

1) W kategoriach: OPEN Kobiet i Mężczyzn przewidziano nagrody rzeczowe oraz puchary: za zajęcie miejsc: I-VI.

2) W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn przewidziano nagrody rzeczowe oraz puchary: za zajęcie miejsc: I-III.

3) Dodatkowo wyróżnienia za godną postawę Fair-Play nagrody rzeczowe oraz puchary: miejsca I-III

4) Wśród wszystkich uczestników zostanę wylosowane 3 nagrody rzeczowe.

5) Nagrody nie dublują się, zawodnicy/zawodniczki nagradzani w kategorii OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji w Parku przy Zamczysku ul. Zielona w Wieruszowie (okolice Samolotu) ok. godz. 19.00

Każdy uczestnik zawodów otrzymuje:

1. Medal Fair-Play po ukończonym wyścigu.

2. Pakiet startowy w skład którego wchodzi koszulka techniczna.

3. Posiłek po zawodach.

4. Napoje (woda) na trasie wyścigu i mecie.

X OPŁATA TECHNICZNA

I termin- do 06.08.2019r. – 50 zł (przelew lub wpłata gotówkowa w biurze GOSiT, ul. Sportowa 4)

II termin- od 07.08.2019r. do 10.08.2019r. – 90 zł ( wpłata gotówkowa w biurze GOSiT, ul. Sportowa 4 lub w biurze zawodów Hala namiotowa GOSiT ul. Sportowa 4 (wejście od strony Parku) w dniu wyścigu.

Wpłatę należy dokonać on-line.

• Opłata wpłacona na konto nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

XI KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki z siedzibą przy ul. Sportowej 4, 98-400 Wieruszów (e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl, tel: 62 6262030) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem;

2) Z inspektorem ochrony danych Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@gosit-wieruszow.pl;

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia RunKayakBike Wieruszów 2019, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

5) Ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. zawodach;

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wyniki zawodów dostępne będą:

dla wszystkich po zakończeniu wyścigu oraz na stronie internetowej www.gosit-wieruszow.pl

2) Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.

3) Organizator zapewnia opiekę medyczną.

4) Organizator zapewnia depozyt oraz toalety (typu Toi-Toi).

5) Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie wyścigu musi być przypięty na plecach.

6) Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części i skracanie trasy.

7) Na trasie wyścigu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.

8) Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie.

9) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega, że zawody mogą zostać odwołane w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu zawodników.

10) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

11) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

12) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

13) Dojazd: wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu.

14) Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący wyścig, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w wyścigu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

Dyrektor wyścigu

Maciej Baciński

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼