01 maj 2024, Kępno

LENART IX BIEG ULICZNY O PUCHAR STAROSTY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Wyniki

Wyniki

LENART IX BIEG ULICZNY O PUCHAR STAROSTY POWIATU KĘPIŃSKIEGO
01/05/2024 12:00 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem694817914

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Start do biegu nastąpi o godzinie 12:00 w Kępnie – ul. Dąbrowskiego (przy LO Nr I)
Odbiór numerów startowych
W dniu zawodów biuro zawodów w sali sportowej ZSP Nr 1 ul. Dąbrowskiego 4 w Kępnie, będzie czynne w godzinach: od 9.00 do czasu zakończenia zawodów.
Polityka zwrotów
Opłata nie podlega zwrotowi

Regulamin

LENART IX BIEG ULICZNY O PUCHAR

STAROSTY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH

O PUCHAR KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KĘPNIE

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA

REGULAMIN

 1. CEL IMPREZY
  • Popularyzacja biegów jako najzdrowszej formy ruchu.
  • Popularyzacja biegów masowych.
  • Promocja Powiatu Kępińskiego.
  • Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w biegu na 10km.
  • Propagowanie sportu wśród osób z niepełnosprawnością.
  • Profilaktyka przez bieganie przeciwko uzależnieniom i demoralizacji

II.ORGANIZATOR

 • Starostwo Powiatowe w Kępnie
 • Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński
 • Spółdzielnia Socjalna Green Service

Kontakt:

Marek Kłoczaniuk –tel. 694817914marek.kloczaniuk22@gmail.com

Przemysław Zimoch – tel. 601760597p.zimoch@gmail.com

Andrzej Jóźwik – tel. 627828964andrzej.jozwik@powiatkepno.pl

III.PARTNERZY

 • KS Leniwiec

IV.GŁÓWNY SPONSOR TYTULARNY

 • LENART sp. z o.o.sp.k. Mroczeń 65a

V.TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dniu 1 maja 2024 r. (środa).
 • Start do biegu nastąpi o godzinie 12:00 w Kępnie – ul. Dąbrowskiego (przy LO Nr I)

VI.DYSTANS I TRASA

 • Dystans: 10 km
 • Trasa posiada atest PZLA.
 • Każdy kilometr trasy oznaczony znakami pionowymi i poziomymi.
 • Przebieg trasy: załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywać firma besttime-sport
 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzina 30 min.

Imprezy towarzyszące:

Bieg Przedszkolaka nadystansie ok. 150 m

Zapisy do biegu będą prowadzone w dniu biegu w biurze zawodów w sali sportowej ZSP Nr 1 w Kępnieul. Dąbrowskiego 4, biuro będzie czynne od godz. 09.00.

Start do biegu nastąpi o godzinie 11.45.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W biegu mogą brać udział wszyscy zawodnicy, którzy do dnia biegu tj. do 01 maja 2024r. ukończyli 16 rok życia.
 2. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność, oświadczając, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do udziału w Biegu. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 01 maja 2024r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do podpisania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 3. Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem, podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu w dniu biegu w biurze zawodów.
 4. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 5. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 7. W biurze zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę. Koszulki w biurze zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Zawodnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).

VIII.KLASYFIKACJA (Klasyfikacja w każdej z kategorii będzie prowadzona pod warunkiem przystąpienia do rywalizacji co najmniej 5 osób w kategorii).

 1. Kategorie wiekowe:

Mężczyźni

Kobiety

M16

16 – 19 lat

K19

16 – 19 lat

M20

20 – 29 lat

K20

20 – 29 lat

M30

30 – 39 lat

K30

30 – 39 lat

M40

40 – 49 lat

K40

40 – 49 lat

M50

50 – 59 lat

K50

50 – 59 lat

M60

60 - 64 lat

K60 lat i więcej

M65

65 lat i więcej

2. Kategoria Służb Mundurowych:

Prawo startu mają zawodnicy reprezentujący:

Wojsko Polskie, Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Służbę Więzienną, ponadto prawo startu w kategorii mundurowych mają zawodnicy reprezentujący inne służby (OSP, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska, Służba Celna, Służby Specjalne) aktualnie pełniący służbę oraz emeryci legitymujący się ważnym dokumentem przynależności do tych służb dla których organizator przewiduje wspólną klasyfikację.

W biegu służb mundurowych klasyfikacja kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

3.Klasyfikacja drużynowa, gdzie każdą drużynę stanowi kolejnych czterech najlepszych zawodników z danego klubu bez względu na płeć i wiek, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy klubu przy zgłoszeniu. O kolejności decyduje najniższa suma

IX.NAGRODY I ŚWIADCZENIA

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

Nagrody w klasyfikacji generalnej biegu otwartego na 10km:

Mężczyźni – za miejsca 1 – 3 nagrody pieniężne + puchar

Kobiety – za miejsca 1 – 3 nagrody pieniężne + puchar

Nagrody w klasyfikacji Biegu Służb Mundurowych na 10km:

Mężczyźni – za miejsca 1 – 3 nagrody rzeczowe + puchar

Kobiety – za miejsca 1 – 3 nagrody rzeczowe + puchar

 1. W kategoriach wiekowych przyznawane są puchary i nagrody do III miejsca włącznie. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych. Nagrody nie dublują się.
 2. Nagrody za miejsca I – III w kategorii osób z niepełnosprawnością (załącznik nr 1 do Regulaminu dot. kategorii osób z niepełnosprawnością).
 3. Nagrody i puchary Starosty Kępińskiego dla 3 najlepszych zawodniczek/ zawodników Powiatu Kępińskiego.
 4. W kategorii drużynowej za miejsca I –III, puchary i nagrody rzeczowe.
 5. Nagroda dla najstarszej/ najstarszego uczestnika zawodów.
 6. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują pamiątkowy medal. Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje. Na trasie znajdować się będzie punkt z wodą, a w razie upałów kurtyna wodna.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres organizatora niezbędnych druków wymaganych przez Urząd Skarbowy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość poddania kontroli antydopingowej losowo wybranych zawodników, którzy ukończyli bieg.

 1. ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:

www.maratonypolskie.pl do dnia 26 kwietnia 2024 r. oraz wpłaty online przez Przelewy24.

 1. Zgłoszenie udziału w biegu będzie rozumiane, jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez organizatorów.

XI.BIURO ZAWODÓW

W dniu zawodów biuro zawodów w sali sportowej ZSP Nr 1 ul. Dąbrowskiego 4 w Kępnie, będzie czynne w godzinach: od 9.00 do czasu zakończenia zawodów.

 1. OPŁATY (wpisowe)

- do dnia 31 marzec 2024 r. wynosi 60,00 zł

- od dnia 1 kwietnia 2024 r. do 27 kwietnia 2024 r. wynosi 80,00 zł

- po tym terminie oraz w dniu Biegu tj. 01 maja 2024 r. wynosi 100,00 zł.

Osoby w wieku powyżej 65 lat są zwolnione z opłaty (wpisowego).

Opłaty nie dotyczą biegu przedszkolaka.

 • Zwracamy szczególną uwagę na to, że za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o dokonywanie opłat w odpowiednim terminie i nie zwlekania do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń lub posiadania ze sobą dowodu opłaty startowej.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną.

3. Organizator zapewnia depozyt, toalety oraz natryski na terenie sali sportowej ZSP Nr 1 ul. Dąbrowskiego 4 w Kępnie.

4. Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.

5. Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie.

6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

7. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w związku z pandemią spowodowaną przez wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanymi przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tego zdarzenia aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez sportowych, biegów itp. W razie skorzystania z uprawnień o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora jakichkolwiek roszczenie z tym związane.

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

12. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników imprezy LENART IX Bieg Uliczny o Puchar Starosty Kępińskiego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kępiński. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

13. Uczestnik biegu poprzez podpisanie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów wyraża zgodę nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora tj. Powiat Kępiński obejmujące utrwalanie, obróbkę, powielanie i wykorzystanie wykonanych zdjęć i nagrań przestawiających jego osobę do celów informacyjnych i promocyjnych imprez oraz przetwarzanie w mediach elektronicznych i drukowanych. Uczestnik oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Organizatorzy

Załącznik nr 1 do Regulaminu Biegu dot. kategorii osób z niepełnosprawnością

Załącznik nr 1 do regulaminu LENART IX BIEG ULICZNY O PUCHAR

STAROSTY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

I. Idea Biegu:

LENART IX BIEG ULICZNY O PUCHAR STAROSTY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

urzeczywistnia wizję społeczeństwa, które nie wyklucza nikogo. W biegu mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością. Szczególnym aspektem biegu jest połączenie aktywności sportowej, integracji oraz profilaktyki zdrowotnej.

II. Cele biegu:

- promowanie idei sportu dostępnego dla wszystkich,

- stworzenie osobom sprawnym i z niepełnosprawnością równych szans uczestnictwa w zawodach sportowych,

III. Program imprezy:

Jak w regulaminie LENART IX BIEG ULICZNY O PUCHAR STAROSTY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

IV. Nagrody i świadczenia:

Puchary i nagrody za miejsca I-III .

V. Zgłoszenia:

Pkt X regulaminu

Uczestnikami biegu mogą być osoby z niepełnosprawnością z różnymi schorzeniami. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

VI. Opłaty (wpisowe)

- do dnia 27 kwietnia 2024r. – 50zł

VII. Postanowienia końcowe

Pkt XIII regulaminu

Organizatorzy

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼