25 lut 2024, Radom

IX Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym

Wyniki

Wyniki

Bieg Tropem Wilczym – 10km
25/02/2024 14:30 10km

NORDIC WALKING 7km
25/02/2024 14:30 7km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem504574 021

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
-Start wszystkich biegów i marszu NW – Jastrzębia – naprzeciwko kościoła, na drodze prowadzącej w kierunku lasu. -Meta - boisko sportowe Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Jastrzębi.
Odbiór numerów startowych
- MOSiR ul. Narutowicza 9 – lokal Stowarzyszenia BR! (24.02.2024r.) - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi (25.02.2024r.)
Polityka zwrotów
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na innego uczestnika do dnia 15.02.2024r.

Regulamin

REGULAMIN

IX Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym

I. CEL IMPREZY

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
 2. Popularyzacja biegania i marszu NW - najprostszych form ruchu.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 4. Promocja Gminy Jastrzębia.
 5. Promocja terenów leśnych Nadleśnictwa Radom.

II. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
 2. Gmina Jastrzębia
 3. Fundacja Wolność i Demokracja

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

25.02.2024 rok (niedziela); Jastrzębia k/Radomia.

IV. MIEJSCE BIEGÓW, TRASY I DYSTANSE

 1. Bieg Tropem Wilczym – 10km, masz NW – ok.7 km, trasa prowadzi przez drogi leśne (miejscowo błotne odcinki crossowe) Puszczy Kozienickiej oraz drogi gminne.
 2. Bieg 1963m – droga asfaltowa
 3. Start wszystkich biegów i marszu NW – Jastrzębia – naprzeciwko kościoła, na drodze prowadzącej w kierunku lasu.
 4. Meta - boisko sportowe Zespołu Szkolno– Przedszkolnego w Jastrzębi.
 5. Limit czasu – 90 minut.

V. UCZESTNICTWO I ŚWIADCZENIA

 1. Dla biegu Tropem Wilczym (10 km) i marszu NW (7 km) Organizator dysponuje 320 pakietami startowymi, w tym 80 pakietami z koszulkami.

UWAGA: Organizator nie zapewnia zamówionego rozmiaru koszulki.

 1. W Biegu Tropem Wilczym (10 km) i marszu NW (7 km) mogą wziąć udział zawodnicy ur. w 2009 roku i starsi.
 2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w zawodach.
 3. W biegu 1963 m - nie obowiązuje limit wieku.
 4. Każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem imprezy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 5. Zgłoszenie do biegu i marszu NW i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 6. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub udziałem uczestnika w imprezie.
 8. Bieg/marsz z elektronicznym pomiarem czasu. Zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają wiadomość SMS
  z uzyskanym wynikiem.
 9. Podczas biegu/marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej.
 10. Organizator zapewnia zawodnikom pomoc medyczna na miejscu imprezy.
 11. Organizator zapewnia zawodnikom napoje na trasie i mecie biegów/marszu oraz posiłek regeneracyjny po biegu/marszu.

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Kontakt: biegiemradom@wp.pl; tel.: 504 574 021

Zgłoszenia:

 • Bieg Tropem Wilczym (10 km), marsz NW (10 km):

UWAGA:

 1. Zgłoszenie w biurze zawodów do: biegu Tropem Wilczym (10km) i marszu NW (7km) będzie możliwe tylko
  w przypadku nie osiągnięcia limitu 320 zgłoszeń elektronicznych.
 2. Zgłoszenie elektroniczne uważa się za kompletne po dokonaniu przez zawodnika poprawnego zgłoszenia
  i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej. Potwierdzeniem zgłoszenia jest e-mail z potwierdzeniem rejestracji i pojawienie się nazwiska zgłaszającego na liście startowej.
 • Bieg 1963m - zgłoszenia tylko w dniu zawodów (25.02.2024r.) w biurze zawodów (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi). Bieg bez limitu uczestników.
VII. OPŁATY STARTOWE

Bieg Tropem Wilczym (10 km), marsz NW (7 km):

 1. Opłata startowa wnoszona w systemie e-przelew – 50zł – do dnia 22.02.2024r.
 2. Opłata startowa w biurze zawodów - 60zł - tylko w przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń.
 3. Opłata ulgowa - 50% opłaty podstawowej dla zgłoszeń elektronicznych przysługuje:
 • członkom Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”
 • mieszkańcom Gminy Jastrzębia
 • zawodnikom kategorii wiekowej K-15 i M-15
 • zawodnikom mającym ukończony w dniu zawodów wiek – 70 lat (mężczyźni), 60 lat (kobiety).
 1. Koszulka – dopłata 20zł.
 2. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na innego uczestnika do dnia 15.02.2024r.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.

Bieg 1963m: Bieg bez opłaty startowej.

VIII. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY

24.02.2024r. (sobota)

11.00 – 15.00 - Biuro zawodów – MOSiR ul. Narutowicza 9 (lokal Stowarzyszenia BR!) – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.

25.02.2024r. (niedziela)

11.00 – 13.30 – Biuro zawodów – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.

UWAGA: Numer startowy za innego uczestnika, można odebrać po dostarczeniu w biurze zawodów upoważnienia na druku pobranym z panelu zgłoszeń.

13.30 - Zamknięcie list startowych biegów i marszu NW.

14.00 - Start Biegu 1963m

14.30 – Start Biegu Tropem Wilczym i marszu NW

16.30 - Dekoracja zwycięzców.

IX. KATEGORIE, KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Bieg Tropem Wilczym (10 km):

Kategorie:

 • Kategoria open K i M
 • Kategorie wiekowe - K15; M15 (15-19 lat), K20; M20 (20-29 lat), K30; M30 (30-39 lat), K40; M40 (40-49 lat), K50; M50 (50-59 lat), K60; M60 (60-69 lat), K70;M70 (70-i więcej lat).
 • Najlepsza zawodniczka, najlepszy zawodnik Gminy Jastrzębia.

Nagrody:

 • Kategoria open K i M (miejsca 1- 3) - puchary, bony do sklepu sportowego.
 • Kategorie wiekowe K i M (miejsca 1-3) – puchary.
 • Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Gminy Jastrzębia – puchary.

Medale: Wszyscy, którzy ukończą bieg.

UWAGA: Zwycięzcy kategorii open w Biegu Tropem Wilczym (10km) nie będą uwzględniani przy nagradzaniu
w kategoriach wiekowych.

 1. Marsz NW (10km):

Kategorie:

- Kategoria open K i M

- Kategorie wiekowe – K40,M40 (15-49lat) , K50,M50 (50 i więcej lat)

Nagrody:

 • Kategoria open K i M (miejsca 1-3) – puchary.
 • Kategorie wiekowe – miejsca (1-3) - puchary
 • Najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik Gminy Jastrzębia - puchary

Medale: Wszyscy, którzy ukończyli marsz.

 1. Bieg 1963m:

Kategorie: Bieg bez podziału na kategorie wiekowe.

Nagrody: Najlepsze zawodniczki i zawodnicy (miejsca 1-3) – puchary.

Medale: Wszyscy, którzy ukończyli bieg.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
 2. Dane osobowe uczestników biegów/marszu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości,
  w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji należy odebrać w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator nie wysyła nagród.
 4. Bieg/marsz odbędzie się z zachowaniem obowiązujących w dniu biegu/marszu obostrzeń sanitarnych i możliwe są zmiany regulaminu, do odwołania biegu/marszu włącznie.
 5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator imprezy, któremu przysługuje wiążąca
  i ostateczna interpretacja Regulaminu.

PATRONAT HONOROWY

Wójt Gminy Jastrzębia – Wojciech Ćwierz

Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom – Jacek Karaśkiewicz

PATRONAT MEDIALNY

Rekord Grupa Mediowa; Radio Plus; Radio Radom; Radio Eska; Radio VOX FM Radom; Echo Dnia; Gazeta Wyborcza; CoZaDzien.pl; RadomSport.pl; radom24.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼