02 wrz 2017, Nowa Wieś Wielka

IV Bieg Dożynkowy

Wyniki

Wyniki

Bieg Dożynkowy
02/09/2017 12:00 10km

Bieg dla dzieci

Nordic-Walking
02/09/2017 12:02 6km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Nowa Wieś Wielka
Polityka zwrotów
Brak

Regulamin

R E G U L A M I N

IV BIEG DOŻYNKOWY

2 września 2017

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem imprezy jest

- Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

Przy pomocy:
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej
OSP w Nowej Wsi Wielkiej

II. CELE

1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

2.Stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.

3.Promocja biegania wśród mieszkańców gminy, powiatu bydgoskiego, kraju.

4.Promocja Gminy Nowa Wieś Wielka

III. PATRONAT

 1. Wójt gminy Nowa Wieś Wielka – Wojciech Oskwarek
 2. Starosta Powiatu Bydgoskiego – Wojciech Porzych

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 2 września 2017r na stadionie „GLKS Burza NWW”

2. Dystans biegu - 10 km - START BIEGU GODZ. 12:00.

3. Dystans nordic-walking 6 km, trasa -50% asfalt, 50% drogi leśne

4. Bieg – start i meta stadion „GLKS Burza”– trasa dukty leśne 70%, 30% asfalt.

5. Parking dla uczestników biegu przy Gimnazjum ul. Ogrodowa 2, parking ul Aleja Pokoju za kościołem

6. Biegi dla dzieci. Od godz. 10:45 do 11.15 odbędą się okolicznościowe biegi dla przedszkolaków, uczniów klas 1-3 SP, 4-7 SP, 2-3 Gimnazjum, każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal oraz słodycze.

V. PROGRAM.

1. BIEG Dożynkowy to ogólnopolska impreza sportowo na terenie Nowej Wsi Wielkiej.

2. Dzień zawodów – Sobota, 2 września 2017r.

· godzina 8.30 – 11.00 - biuro zawodów – STADION ”GLKS Burza NWW” ul. Aleja Pokoju

· godzina 10.00 – 11.30 biegi i animacje dla dzieci – STADION ”GLKS Burza NWW”

· godzina 11.45 - odprawa techniczna,

· godzina 12.00 - start biegaczy (dystans 10km)

· godzina 12.02 - start nordic-walking (dystans 6km)

. godzina 13.45 - dekoracja open i klasyfikacje wiekowe i pozostałe

. godzina 15.00 - zakończenie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 02.09.2017 ukończyły 16 lat. W przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

a. Osoba niepełnoletnia musi dostarczyć zgodę rodziców do biura zawodów (druk na końcu regulaminu).

2. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą wziąć udział w nordic-walking pod warunkiem startu z opiekunem, który ukończył 21 lat lub rodzicem.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

4. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają zestawy zawierające m. in. numer startowy, agrafki, urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu.

5. Każdy uczestnik przed startem w zawodach ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

6. Regulamin zawodów, jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

7. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane w systemie internetowym poprzez formularz zgłoszeniowy

dostępny na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/iv-bieg-dozynkowy, www.maratonypolskie.pl

2. Wprowadza się limit 400 uczestników (300 biegaczy i 100 nordic walking)

a. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych 20 miejsc dla sponsorów i osób zaproszonych.

b. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 400 osób lista startowa zostaje zamknięta.
3. Zgłoszenia online są możliwe do dnia 31-08-2017.

4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty.

VII. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu – 1:30 godziny.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

VIII. PUNKTY ODŚWIIEŻANIA I KONTROLNE

1. Punkt odświeżania zaopatrzony w wodę będzie rozmieszczony na 5 km trasy. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych do biegania (np. odczuwalna wysoka temperatur powietrza) Organizator przewiduje rozmieszczenie dodatkowych punktów z wodą.

IX. KLASYFIKACJE

Klasyfikacja Biegu Dożynkowego prowadzona będzie w następujących kategoriach:

1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:
Mężczyźni:
• M16 mężczyźni 16 - 19 lat
• M20 mężczyźni 20 - 29 lat
• M30 mężczyźni 30 - 39 lat
• M40 mężczyźni 40 - 49 lat
• M50 mężczyźni 50 - 59 lat
• M60 mężczyźni 60 -69 lat
• M70 i więcej
Kobiety:
• K16 kobiety 16 - 19 lat
• K20 kobiety 20 - 29 lat
• K30 kobiety 30 - 39 lat
• K40 kobiety 40 - 49 lat
• K50 kobiety 50 - 59 lat
• K60 kobiety 60 i powyżej
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych grupach wiekowych kobiet.

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY – NORDIC-WALKING

1. Zwycięzcami w kategoriach OPEN (kobiet i mężczyzn) zostaną zawodnicy, którzy w danej dyscyplinie, w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

2. W kategorii OPEN mężczyźni i kobiety – najlepsi z czasami otrzymają trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe od miejsca 1 do 3.

3. W kategorii wiekowej mężczyźni i kobiety – najlepsi z czasami otrzymają trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe od miejsca 1 do 3.

5. Nagrody w kategoriach wiekowych nie kumulują się z nagrodami w klasyfikacji open.

6. Podział na kategorie wiekowe NW :

Mężczyźni:

· kategoria M35 - do 35 lat (rok ur. do 1982),

· kategoria M36-45 - od 36 l do 45 lat (rok ur. 1981 -1972),

· kategoria M46-55 - od 46 l do 55 lat (rok ur.1971 -1962,

· kategoria M56+ - od 56 (rok ur.1961 i starsi

Kobiety:

· kategoria K35 - do 35 lat (rok ur. do 1982),

· kategoria K36-45 - od 36 l do 45 lat (rok ur. 1981 -1972),

· kategoria K46-55 - od 46 l do 55 lat (rok ur.1971 -1962),

· kategoria K56+ - od 56 (rok ur.1961 i starsze 5).

7. Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych grupach wiekowych kobiet.

X. NAGRODY

1. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej, zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki lub puchary.

3. Nagrody dla szczęśliwców. Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród w kategoriach wiekowych odbędzie się losowanie. Organizator przewiduje wręczenie około 20 nagród rzeczowych (przybory do biegania itd.), aby otrzymać nagrodę należy wstawić się osobiście.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub

rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

5. UWAGA: Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

XI. OPŁATY

1. Wysokość wpisowego

2. • Do dnia 31.05.2017 – 30 zł

• Do dnia 31.08.2017 – 40 zł

• Od dnia 01.09.2016 i w dniu zawodów – 50 zł płatność tylko u organizatorów!!!

• Dla zorganizowanych drużyn (powyżej 10 zawodników) – 35 zł do 31.08.2017 – płatność tylko u organizatorów!!!

3. Opłaty wniesione po 31.08.2017, które nie zostały zaktualizowane na liście startowej, należy potwierdzić stosownym potwierdzeniem przelewu w biurze zawodów przed odebraniem pakietu startowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

4. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

5. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu.

6. Opłatę rejestracyjną należy dokonać na konto podane w formularzu rejestracyjnym lub też u organizatorów biegu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Podczas trwania zawodów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 4. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną, szatnię, natryski i toalety w trakcie trwania zawodów.
 6. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13:30 Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 06.09.2017.
 7. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji.
 8. IV Bieg Dożynkowy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Biegu Dożynkowego.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼