13 maj 2017, Zabierzów

Onico Iron Dragon Cross Triathlon Zabierzów

Wyniki

Wyniki

IRON DRAGON CROSS TRIATHLON
25.5km

CROSS DO 8 LAT
0.5km

CROSS 9-10 LAT
1km

CROSS 11-12 LAT
2km

CROSS 13-15 LAT
3km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Zabierzów
Odbiór numerów startowych
Zabierzów
Polityka zwrotów
Brak

Regulamin

I. Cel
● Promocja gminy Zabierzów w kraju.
● Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy
Zabierzów i woj Małopolskiego
● Promocja zawodów wśród mieszkańców gminy Zabierzów i woj Małopolskiego

II. Organizatorzy
Klub Triathlonowy „Water Knights”
UKP Kmita Zabierzów

III. Organy wspierające
Urząd Marszałkowski
Urząd Gminy Zabierzów
OSP Gminy Zabierzów
Starosta Powiatu Krakowskiego
Nadleśnictwo Krzeszowice
Restauracja Grube Ryby w Zabierzowie

III. Termin i miejsce
1. 13 maja 2017r. (sobota)
2. start: o terminie startu zawodnicy zostaną poinformowani na stronie www.irondragon.pl
3. miejsce: Zabierzów, tereny Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, restauracja Grube Ryby ul. Śląska 57 w Zabierzowie
4. Dojazd do miejsca startu:
a. PKP do stacji Zabierzów,
b. MPK do przystanku Zabierzów,
c. transportem własnym z kierunku Kraków, Katowice, DK 79 w kierunku Trzebini.

IV. Trasa i dystans
1. Trasy i dystanse.
- Iron Dragon Crosstriathlon
Pływanie: 0,5 km - akwen sztuczny o głębokości do 9 m ;
Rower: 20 km – trasa crossowa po lesie ;
Bieg : 5 km droga crossowa po lesie.

- Iron Kids.
8 lat i młodsi- bieg 500m
9-10 lat bieg- 1km
11-12 bieg- 2km
13-15 bieg- 3km
16-18 bieg 5km

2. Limity czasowe
pływanie - 0,5 godzina
rower - łącznie z pływaniem 2 godziny
bieg – łącznie z pływaniem i jazdą na rowerze – 3 godziny.

V. Warunki uczestnictwa
1. W zawodach ID Cross Triathlon mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu,
mają ukończone 18 lat. W zawodach ID Kids mogą wziąć udział osoby do 18 roku życia po
pisemnej zgodzie rodzica lub opiekuna prawnego. O przynależności do kategorii wiekowej
decyduje rok kalendarzowy.
2. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem i
datą urodzenia
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia,
starcie z własnej woli, znajomości regulaminu oraz zgodzie na wykorzystanie wizerunku
i przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości podpisania oświadczenia w imieniu
innej osoby.
4. Na trasie rowerowej obowiązkowy jest kask rowerowy.
5. Podczas pływania każdy zawodnik zobowiązany jest do startu w piance
6. Organizator nie weryfikuje umiejętności pływackich zawodników.
7. Organizator nie odpowiada za stan sprzętu (rower) dostarczonego przez zawodnika.
8. Zabrania się startu pod wpływem alkoholu i środków dopingujących.
9. W przypadku rezygnacji ze startu w ID Cross triathlon, organizator nie zwraca wpłaconej
opłaty startowej, istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę po
zgłoszeniu tego organizatorom do dnia 30.04.2017r.
10. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
11. We wszystkich konkurencjach ID Crosstriathlon 2017 zarówno pomiar czasu, jak i
ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy
zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip. Jego właściwe zamocowanie jest warunkiem
wystartowania w zawodach oraz sklasyfikowania zawodnika po ukończeniu zawodów.
12. Zawodnicy pokonujący trasę mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się
poleceniom osób kierujących ruchem ( policja, straż pożarna, wolontariusze, itp ).

VI. Zgłoszenia i opłata startowa
1. Zgłoszenia indywidualne do Iron Dragon Crosstriathlon 2017 będą przyjmowane jedynie
za pośrednictwem strony www.irondragon.pl po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i
opłaceniu opłaty startowej.
2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik zostanie
umieszczony na liście startowej.
3. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty
wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. Na prośbę zawodnika Organizator wystawia
rachunek uproszczony.
4. Opłata startowa
1. Do 30.12.2016 opłata startowa wynosi 80 zł - zapisy i wpłaty internetowe
2. Do 31.01.2017 oplata startowa wynosi 100 zł – zapisy i wpłaty internetowe
3. Do 30.04.2017 opłata startowa wynosi 150 zł – zapisy i wpłaty internetowe
4. D0 11.05.2017r opłata startowa wynosi 200 zł - zapisy i wpłaty internetowe
5. W dniu zawodów opłata startowa wynosi 300 zł – gotówka w biurze zawodów
6. Iron Kids 20zł do dnia 11.05.2017 po tym terminie 50 zł, w dniu zawodów
13.05.2017r opłata startowa 100 zł
* Opłaty startowe obsługuje portal „Przelewy24”
5. Limit zgłoszeń
a. Obowiązuje limit uczestników 150 osób na wyścig główny
b. W przypadku osiągnięcia limitu 150 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się
na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
c. W przypadku, gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany, rejestracja w dniu zawodów
będzie możliwa wyłącznie w godzinach funkcjonowania biura zawodów.
6. Biuro Zawodów mieści się w budynku Restauracja Grube Ryby w Zabierzowie.
a. Adres biura zawodów:
Restauracja Grube Ryby
ul. Śląska 57a
32-080 Zabierzów
b. Biuro czynne w dniu zawodów 13.05.2017r w godzinach 7:00 – 12:00

VII. Świadczenia organizatora
1. Pakiet startowy zawiera: bon na posiłek, napój, bandankę
2. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal.
3. Zakwaterowanie uczestnicy zawodów organizują we własnym zakresie w bogatej ofercie
okolicznej bazy hotelowej. Organizator nie zapewnia noclegów.
4.Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5.W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania
zawodów.
6.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się
ubezpieczenie we własnym zakresie.

VIII. Harmonogram imprezy
Sobota, 13.05.2017 – Wkrótce na stronie www.irondragon.pl zakładka Iron Dragon Crosstriathlon

IX. Klasyfikacja
1. Iron Dragon Cross Triathlon- Klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn miejsca 1-6, Klasyfikacja
Zabierzowianin, Zabierzowianka
2. Iron Kids w kategoriach, miejsca 1-3

X. Wyniki i nagrody
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów
www.irondragon.pl
2. Nagrody oraz statuetki przyznane zostaną za miejsca 1-6 w kategoriach dla mężczyzn i kobiet
w zawodach ID Cross Triathlon
3. Nagroda dla najlepszego Zabierzowianina i Zabierzowianki
4. Iron Dragon Kids statuetki i nagrody rzeczowe dla osób które zajmą miejsca 1-3 w każdej
kategorii wiekowej i w podziale na kobiety/ mężczyźni
5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii
wręczenia nagród.

XI. Uwagi końcowe
1. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników Iron Dragon Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
Dane osobowe uczestników Iron Dragon Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Postępowanie reklamacyjne
a. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Iron Dragon Triathlon należy składać na piśmie wraz
z uzasadnieniem w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub
listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) do Organizatora na adres:
STOWARZYSZENIE KLUB TRIATHLONOWY ''RYCERZE WODY - WATER KNIGHTS''
KOLEJOWA 15A
32-080 ZABIERZÓW
b. Reklamacje przesłane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
c. Reklamacje Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich
otrzymania.
d. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Iron Dragon Triathlon będzie
ostateczna.
3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
4. W sprawach określonych w sposób niejasny, ostateczna interpretacja regulaminu należy do
Organizatora.
5. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan,
ulewny deszcz, burze z piorunami, etc. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy
i/lub przełożenie jej na inny termin.
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Podpisanie
oświadczenia w Biurze Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.
9. Każdy z uczestników powinien posiadać własny pasek startowy na numer.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼