27 kwi 2019, Warka

II Bieg Nocny - Warka na dobranoc

Wyniki

Wyniki

10KM
27/04/2019 20:00 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
na terenie Warki „Leśniczówka za mostem samochodowym” - Kierunek Kozienice
Polityka zwrotów
brak

Regulamin

ORGANIZATOR

Klub Sportowy START PUŁASKI ul. Grójecka 52, 05-660 Warka

CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Integracja lokalnego środowiska biegaczy.
 • Upowszechnienie biegania w terenie.

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się w dniu 27.04.2019 na terenie Warki „Leśniczówka za mostem samochodowym” - Kierunek Kozienice.
 • Biuro zawodów zlokalizowane przy Leśniczówce otwarte w dniu zawodów od godziny 17:00 – 18:45
 • Dystans dla biegaczy wynosi 10km.
 • Trasa przebiegać będzie ścieżkami na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Dobieszyn.
 • Start biegu głównego kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km nastąpi o godz. 20:00.

LIMIT CZASU

 • Trasa nie jest atestowana.
 • Trasę należy pokonać w czasie do 90min godziny tj. do godziny 20:30.
 • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy lub w przypadku pozostania na trasie bieg kończą na własną odpowiedzialność.

ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

1.Ustalony został limit 200 uczestników.

2.Opłata startowa wynosi 30 zł do dnia 25 kwietnia, po tym terminie 50 zł, w dniu zawodów. do godziny 18:45 przyjmowane zapisy.

3. Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie na stronie www.warkabiega.pl , https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/ii-bieg-nocny---warka-na-dobranoc

4.wpłaty dokonywać na konto Klub Sportowy Start Pułaski Warka ul. Grójecka 52; 05-660 Warka

(w tytule imię i nazwisko) nr rach. 81 9154 0005 2001 0004 3531 0002 do dnia 25 kwietnia, lub w biurze zawodów w dniu imprezy w przypadku gdy limit zawodników nie będzie przekroczony.

5.Dodatkowe zapytania prosimy kierować na adres: warkabiega@interia.pl

6.Każdy uczestnik po zapisie elektronicznym i opłaceniu przelewem opłaty startowej pojawi się na liście startowej

7.Opłaty startowe jest finalizacją zgłoszenia uczestnictwa i akceptacją regulaminu II Biegu Nocnego Warka na Dobranoc

 • Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu biegu. Biuro będzie czynne w dniu zawodów w godzinach od 17:00 do 18:45.
 • W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia zawodów ukończą 18 lat.
 • Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie.
 • Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie regulaminowego czasu ponosi za to odpowiedzialność własną.
 • W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz osób działających w imieniu Organizatora.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Dokonując opłaty rejestracyjnej, a zatem akceptując niniejszy Regulamin uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

KLASYFIKACJA

W Biegu Nocnym prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

 • generalna Kobiet i Mężczyzn;
 • w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

K 39, M 39

K 40, M 40

NAGRODY

 • Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje pakiet startowy oraz medal okolicznościowy.
 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca I-III – puchary. Nagrody nie dublują się.
 • W przypadku pozyskania sponsorów możliwe będzie zwiększenie puli nagród – zarówno w klasyfikacji generalnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 • Organizator zapewnia Uczestnikom posiłek regeneracyjny po biegu.
 • Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione,
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestników, którzy samowolnie opuszczą wyznaczoną trasę biegu lub do upływu wyznaczonego limitu czasu nie ukończą biegu.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Biegu Nocnego w rozumieniu, jest KS START Pułaski Warka z siedzibą w Warce, 05-660 Warka, ul. Grójecka 52, który na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych organizatorowi w celu organizacji zawodów i promowania imprezy.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, wizerunku roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w II. Biegu Nocnym. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

KS START PUŁASKI WARKA

Marcin Banach

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼