05 paź 2019, Goczałkowice

Goczałkowicki Bieg Charytatywny „Rycerska Dyszka dla Zameczku”

Wyniki

Wyniki

BIEG GŁÓWNY 10km
05/10/2019 12:00 10km

MARSZ NORDIC WALKING 5km
05/10/2019 12:00 5km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem509258733

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Start oraz meta biegu zlokalizowana będzie na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju (ul. Wisławy Szymborskiej 1).
Odbiór numerów startowych
Biuro Zawodów mieścić się będzie w rejonie startu biegu i czynne będzie: • 4 października 2019 roku (piątek) w godzinach 15:00-20:00 - hala sportowa „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju (ul. Szymborskiej 1) - piętro obok kawiarni. • W dniu zawodów t.j. 5 października 2019 roku (sobota) w godzinach 8:30-11:00 – parking na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju (ul. Szymborskiej 1).
Polityka zwrotów
Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa.

Regulamin

Regulamin

Goczałkowicki Bieg Charytatywny „Rycerska Dyszka dla Zameczku
pod patronatem Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
5 października 2019 roku

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu są:

 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju
 • Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołowicach
 • Nexteer Automotive

Partnerzy:

 • Gmina Goczałkowice-Zdrój
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Goczałkowicach-Zdroju
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rudołtowicach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ćwiklicach
 • Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie.

II.TERMIN I MIEJSCE

 1. Goczałkowicki Bieg Charytatywny odbędzie się 5 października 2019 roku (sobota).
  Start biegów:
 • 9.15 – 11.30 biegi dziecięce (biegi dzieci szkół podstawowych – 2010-2012, 2007-2009, 2004-2006; bieg przedszkolaków – 2012 i młodsi) – pętle na wyznaczonym terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju (ok. 1000, ok. 750, ok. 500 i ok. 200 metrów)
 • 12.00 – bieg główny – 10 km
 • 12.00 – marsz Nordic Walking – 5 km.
 1. Start oraz meta biegu zlokalizowana będzie na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju (ul. Wisławy Szymborskiej 1).
 2. Trasa – dystans 10 km – bez atestu, 1 pętla – ok. 75 % asfalt, ok. 25 % utwardzona droga gruntowa. Pomiar czasu elektroniczny. Trasa oznaczona co 1 km pionowymi znakami. Trasę zabezpiecza Policja, Straż Pożarna, przedstawiciele organizatora. Szczegółowy przebieg trasy udostępniony jest na stronie internetowej www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
 3. Biuro Zawodów mieścić się będzie w rejonie startu biegu i czynne będzie:
 • 4 października 2019 roku (piątek) w godzinach 15:00-20:00 - hala sportowa „Goczuś” w Goczałkowicach-Zdroju (ul. Szymborskiej 1) - piętro obok kawiarni.
 • W dniu zawodów t.j. 5 października 2019 roku (sobota) w godzinach 8:30-11:00 – parking na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju (ul. Szymborskiej 1).

III. ZGŁOSZENIA:

 1. Organizator ustanawia limit startujących - 400 zawodników (łącznie biegaczy i nordic walking).
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Biegu 10 km oraz Nordic Walking na 5 km przyjmowane są na stronie internetowej: www.sportmaniacs.pl Zgłoszenia do biegów dziecięcych przyjmowane są bezpośrednio w biurze zawodów w dniu imprezy.
 3. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny.
 4. Dopuszcza się zapisy w dniu Biegu w przypadku nie osiągnięcia limitu 400 zawodników.
 5. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych wraz z numerami startowymi będą odbywały się w Biurze Zawodów w godzinach pracy biura.
 6. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
 7. Po odbiór pakietów startowych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego.
 8. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia.
 9. Opłata startowa wynosi 50 zł od każdego uczestnika Biegu na 10 km i Nordic Walking na 5 km. Udział w biegach dziecięcych i przedszkolaków jest bezpłatny.
 10. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi Organizator lub siła wyższa.
 11. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. nieodpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem.
 12. Opłata nie jest ważna gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony - nie znajduje się na liście startowej lub gdy została wpłacona po ogłoszeniu komunikatu o wyczerpaniu limitu startujących.
 13. Opłata może zostać przeniesiona na innego zawodnika po uprzednim kontakcie z Organizatorem, najpóźniej do 28 września 2019 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia opłaty w żadnym przypadku.
 14. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
 15. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 16. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 23 września 2019 roku nie gwarantują pełnego pakietu startowego.
 17. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 28 września 2019 roku nie będą uznawane.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do 28 września 2019 roku. Po tym terminie wszyscy zapisani uczestnicy ze statusem NIEOPŁACONY, zostaną usunięci z listy startowej.
 2. W biegach na 10 km mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 16 lat.
 3. W biegach dziecięcych mogą wziąć udział dzieci przedszkolne i szkolne posiadające pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 4. Osoby niepełnoletnie przed przystąpieniem do startu muszą przedstawić w Biurze Zawodów pisemną zgodę rodziców/opiekunów pranych na udział w Biegu. Druki oświadczenia i zgody prawnego opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy lub ze strony internetowej www.gosir.goczalkowicezdroj.pl
 1. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie lub osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu.
 2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip zwrotny mocowany do buta, który należy bezwzględnie zwrócić po zakończeniu biegu.
 3. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu
 4. Uczestnik biegu ma obowiązek posiadać umieszczony w widocznym miejscu numer startowy, pod rygorem wykluczenia z biegu oraz klasyfikacji.
 5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 90 minut.
 6. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w ustalonym limicie są zobowiązani do przerwania biegu oraz udanie się na linię mety. Jeżeli ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 8. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń służb mundurowych, wolontariuszy oraz osób działających w imieniu Organizatora.
 9. Bieg odbywa się przy ruchu ograniczonym, dlatego należy stosować się do przepisów o ruchu drogowym.
 10. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu.
 11. Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora.
 12. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu zawodników na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
 13. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingowych oraz w przypadku złego samopoczucia. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród uczestników biegu.
 14. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 15. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 1. Szatnia i depozyt będą znajdowały się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Goczałkowicach-Zdroju.
 2. Uczestnicy biegu będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców znajdujących się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w depozycie.
 4. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu na 10 km otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
 • Profesjonalny pomiar czasu brutto/netto;
 • Pamiątkowy medal na mecie;
 • Posiłek regeneracyjny po zawodach;
 • Numer startowy.

Zawartość pakietu startowego będzie uzależniona od życzliwości i hojności sponsorów.

VI. KLASYFIKACJA

W zawodach prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

 • Biegi przedszkolaków i dziecięce: miejsca 1-3 z podziałem na płeć;
 • Bieg 10 km – miejsca 1-3 z podziałem na płeć;
 • Klasyfikacja specjalna: Mieszkańcy Goczałkowic-Zdroju miejsca 1-3 z podziałem na płeć.

VII. NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Informacje na temat nagród ufundowanych przez sponsorów biegu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn zostaną podane w późniejszym terminie i są uzależnione od ewentualnych sponsorów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań video dla celów promocyjnych i dokumentujących akcję oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników biegu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 1. Podczas Charytatywnego Goczałkowickiego Biegu „Rycerska Dyszka dla Zameczku” organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów turnieju w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w imprezie. Wchodząc na teren imprezy pt. I Bieg Goczałkowicki dla Zameczku „Dla naszych dzieci”, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.
 2. Informujemy również, że w związku z obowiązującymi przepisami o Ochronie Danych Osobowych, przygotowaliśmy Klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.

O R G A N I Z A T O R

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju , ul. Wisławy Szymborskiej 1.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju za pomocą adresu iod24h@gmail.com. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju w zakładce „Ochrona Danych Osobowych", dostępnej pod adresem: https://gosir.goczalkowicezdroj.pl/
 3. Celem zbierania danych jest udział uczestnika w I Biegu Goczałkowickim dla Zameczku „Dla naszych dzieci” - prawna przetwarzania danych to art.6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Imprezy, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród, natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania strony internetowej administratora.
 5. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO - realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w imprezie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 8. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w imprezie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 10. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 4 klauzuli informacyjnej w związku z udziałem w imprezie obejmuje także:
 • przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju,
 • publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt,
 • publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu lub miejscowości, w której zamieszkuje, na liście startowej biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu przeprowadzenia imprezy,
 • publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów.
 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼