17 maj 2020, Działoszyn

Działoszyńska Dziesiątka 2020

Wyniki

Wyniki

10 KM
17/05/2020 16:00 10km

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Park Strażaka
Odbiór numerów startowych
Park Strażaka
Polityka zwrotów
Brak polityki zwrotów

Regulamin

Regulamin dostępny pod adresem:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sm-fotos.sportmaniacs.com/back/REGULAMIN%20BIEGU-11.pdf

REGULAMIN

XI Działoszyńska Dziesiątka

Organizator:

- Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

- Zespół Szkół im Marii Curie w Działoszynie

- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi

- Stowarzyszenie Atelier Sportu

- Stowarzyszenie Klub Biegacza WARTA

Termin i miejsce:

17.05.2020 Park Strażaka Działoszyn

Cele:

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku

- Promocja miasta Działoszyn

- Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków OSP i PSP

- Integracja środowiska biegaczy i klubów LZS

Trasa:

- Dystans 10km (dwie pętle po 5km ulicami miasta)

- Nawierzchnia 100% asfalt

- Na trasie będzie ustawiony punkt odżywczy z wodą

- Każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy 2h.

Uczestnictwo:

- Prawo startu w biegu głównym ma każdy kto ukończył 16 rok życia

- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (po przez podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego)

- Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz.1095

- Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 17.05.2020r

- Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń organizatorów, policji i służb porządkowych

- Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- Wyniki końcowe dostępne będą na stronie wydarzenia:

https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/dzialoszynska-dziesiatka-2020

oraz

https://maratonypolskie.pl

- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych

Zgłoszenia:

- Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.maratonypolskie.pl do dnia 14.05.2020 lub w dniu 17.05.2020 w biurze zawodów. Od dnia 15.05.2020 do 16.05.2020 organizator nie przyjmuje zgłoszeń.

- Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej

- Opłata startowa obowiązuje zawodników startujących w biegu głównym , oraz uczestników biegu „Strażackie 998”

- Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej

Od zgłaszających się do dnia 14.05.2020r pobiera się opłatę startową w wysokości 30,- zł

Opłata startowa dla uczestników w wieku 65 lat i starszych wynosi 15zł – decyduje rok urodzenia.

Wpłatę należy kierować na konto organizatora:

Ars Stowarzyszenie Atelier Sportu

konto 65 1140 2004 0000 3902 7969 0007

Tytuł wpłaty: XI Działoszyńska Dziesiątka – Imię, Nazwisko, Klub, Rocznik, Numer telefonu zawodnika, za którego ma wpłynąć zapłata.

W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.

Po 14.05.2020 wpłaty będą przyjmowane w dniu zawodów w wysokości 50zł

Informacja o uiszczeniu opłaty startowej pojawi się na liście zgłoszeń najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wpłaty

Program zawodów:

13.00 Otwarcie biura zawodów- Park Strażaka

13.30 Biegi dla dzieci i młodzieży

14.30 Dekoracja zwycięzców w biegach dzieci i młodzieży

15.00 Zamknięcie biura zawodów

15.30 Bieg Strażaka

15.50 Powitanie zawodników na linii startu

16.00 Start biegu głównego

17.30 Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

18.00 Wręczenie nagród zwycięzcą w pozostałych klasyfikacjach i losowanie upominków


Klasyfikacja:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

Mężczyźni

Kobiety

M16 16-19 lat

K16 16-29 lat

M20 20-29 lat

K30 30-39 lat

M30 30-39 lat

K40 40-49 lat

M40 40-49 lat

K50 50 lat i więcej

M50 50-59 lat

M60 60-69 lat

M70 70 lat i więcej

O przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Nagrody:

Lista nagród biegu głównego:

Nagrody pieniężne otrzymają osoby zajmujące kolejno miejsca od 1. do 6. w klasyfikacji wśród kobiet i mężczyzn.

- Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia

- W poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca od 1. do 3. zostaną rozdane nagrody rzeczowe

- Zawodnicy nagradzani w kategorii generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych

- Dodatkowo upominki rzeczowe otrzyma:

Najlepszy mieszkaniec powiatu Pajęczańskiego

Najlepsza mieszkanka powiatu Pajęczańskiego

- Lista nagród Straż Pożarna:

Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn

I-III miejsce nagrody rzeczowe

W ramach opłaty startowej uczestnicy Biegu głównego oraz Straż Pożarna otrzymują numer startowy wraz z agrafkami, poczęstunek po biegu za okazaniem numeru startowego, wodę mineralną na trasie i po biegu

Liczba zawodników ograniczona. Pierwszych 300 uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

Dodatkowo pierwszych 300 uczestników, którzy dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową oraz zostaną zweryfikowani w biurze zawodów otrzyma okolicznościową koszulkę.

Lista pierwszych 300 uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora

Możliwość wyboru rozmiaru koszulki jest ograniczona liczbą koszulek dostępnych w danym rozmiarze. W zakresie wyboru rozmiaru koszulki decyduje kolejność zgłoszenia się w celu weryfikacji w biurze zawodów

Po biegu odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg

Postanowienia końcowe:

- Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy

- Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące

- Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi

- Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani

- Pomiar trasy odbywać się będzie za pomocą chipów, każdy zawodnik po biegu zobowiązany jest do zwrotu chipa w okolicach linii mety.

- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora

- Przebieralnie i prysznice będą dostępne dla uczestników w budynku gimnazjum, przy hali sportowej, ul. Ogrodowa 3a

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w depozycie. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika na przechowanie w depozycie do godziny 15:45.

Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w depozycie przez inną osobę

- Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.

- Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność

- Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

- W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator

Organizatorzy:

Ogólne - Agnieszka Kuzyk, tel. 602 839 847

Zapisy - Jakub Lamch, tel. 692 127 724

Regulamin biegów ulicznych dzieci i młodzieży rozgrywanych w ramach

XI Działoszyńskiej Dziesiątki

1. Biegi dzieci i młodzieży odbędą się 17.05.2020 r. przy Parku Strażaka w Działoszynie, w ramach biegu głównego „XI Działoszyńska Dziesiątka”. Bieg wpisuje się w akcję Polska Biega.

2. Rozegrane zostaną następujące wyścigi:

a. Godz.13.30. Bieg krasnala (dzieci urodzone w 2013 r. i młodsze, osobno chłopcy
i dziewczęta) -200m

b. Godz.13.40 Bieg chłopców klasy 1-3 szkoły podstawowej ( rocznik 2012 – 2010) - 400m

c. Godz. 13.45 Bieg dziewcząt klasy 1-3 szkoły podstawowej ( rocznik 2012 – 2010) - 400m

d. Godz. 13.50 Bieg chłopców klasy 4-6 szkoły podstawowej ( rocznik 2009 – 2007) - 1km

e. Godz.13.55 Bieg dziewcząt klasy 4-6 szkoły podstawowej( rocznik 2009 – 2007) - 1km

f. Godz. 14.00 Bieg chłopców i dziewcząt klasy 7-8 szkoły podstawowej( rocznik 2006 – 2005) -1500m

g. Godz. 14.30 dekoracja Biegów dzieci i młodzieży.

3. Biuro zawodów będzie czynne w Parku Strażaka bądź w przypadku złej pogody w hali sportowej w Działoszynie od godz.12.00

4. Każdy uczestnik biegu musi posiadać kartę startu z wpisanymi : imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły. Karty startu rozdawane będą w biurze zawodów. Kartę po przekroczeniu linii mety zawodnik oddaje sędziemu.

5. Początek biegów dla dzieci i młodzieży o godz.14.00, biegi będą następować kolejno po sobie.

6. Nagrody.

W każdym biegu dziewcząt i chłopców nagradzane będą trzy pierwsze miejsca (dyplomy
i nagrody rzeczowe).

Ponadto przewidziane są nagrody niespodzianki.

7. Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu 600 267 793 lub 602 839 847

„II STRAŻACKIE 998“

BIEG ULICZNY

REGULAMIN

Organizator:

- Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

- Ochotnicza Straż Pożarna w Raciszynie

Termin i miejsce:

17.05.2020 Park Strażaka Działoszyn

Cel:

  • Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
  • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
  • Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków OSP i PSP,
  • Objęciedziałalnością sportową, jak największej liczby strażaków OSP i PSP

Bieg dla strażaków odbędzie się w pełnym wyposażeniu ochrony indywidualnej oraz w aparacie ochrony dróg oddechowych

Trasa:

  • Dystans 998m ulicami maista

Uczestnictwo:

Prawo do startu w biegu mają osoby:

  • Należące do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży pożarnej
  • Posiadające legitymację OSP lub PSP
  • Posiadające aktualne badania lekarskie ( kopię należy złożyć w biurze zawodów) oraz podpisanie oświadczenia o dobrym stanie i braku przeciwwskazań do startu (druk przygotowany przez organizatora)
  • Posiadające własne wyposażenie ochrony osobistej oraz własny sprzęt ODO
  • Sprzet ODO musi posiadać ważny przegląd potwierdzony dokumetem (kopię dokumentu należy złożyć w biuże zawodów, butla powietrzna musi posiadać widoczny temin badania)

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 502771305

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼