11 lis 2019, Wieruszów

CYKL MARATONÓW MTB „ DOLINĄ PROSNY” X NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2019'

Wyniki

Wyniki

MINI 25-30
11/11/2019 12:00 25km

MEGA 50-60KM
50km

SZKÓŁKI KOLARSKIE NPRK
11/11/2019 10:30 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem509258733

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Wieruszów
Polityka zwrotów
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

Regulamin

REGULAMIN

Cyklu maratonów MTB

„ Doliną Prosny”

1. CEL MARATONU
-popularyzacja i rozwój kolarstwa MTB w regionie
-popularyzacja jazdy rowerem jako źródła zdrowia, ładnej sylwetki i ekologicznego podróżowania
-upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenach wiejskich
-forma zapobiegania i rehabilitacji w chorobach serca

2. ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski ul. Kolejowa 18 98-400 Wieruszów

tel. 792600561 http://wkkwieruszow.pl/ https://www.facebook.com/WieruszowskiKlubKolarski/ email. wkkwieruszow@tlen.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
- 27 kwiecień 2019r Spóle ( Mistrzostwa Woj.Łódzkiego w Maratonie MTB na dystansie MEGA, Maraton Orła Bielika)
- 19 maja 2019r Pieczyska

- 11 listopada 2019r Wieruszów ( X Niepodległościowy Maraton MTB )

4. Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w Maratonie MTB

- odbędą się 27 kwietnia w Spóle dla kat. z licencją od żak/żakini do junior/juniorka

- dla amatorów w kat. M2 M3 M4 M5 oraz K2 K3 K4 na dystansie MEGA

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem maratonu będzie osoba spełniająca poniższe warunki:

-dokona rejestracji poprzez formularz internetowy http://www.sportmaniacs.com/

-dokona rejestracji osobiście w Biurze Zawodów w dniu startu

-dokona opłaty startowej zgodnej z regulaminem

-stawi się na starcie w dniu zawodów na sprawnym technicznie rowerze i kasku rowerowym na głowie (zabrania się startu na rowerze wspomaganym elektrycznie)

-prawo startu mają osoby które:

+ ukończyły 18 rok życia

+ poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, zaw.z licencją Pzkol. z trenerem

-każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność ,w przypadku niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego -zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza , że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

-szkółki kolarskie NPRK rejestrują się na email. maratonwieruszow@tlen.pl

6. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

-przejazd oznakowaną trasą

-elektroniczny pomiar czasu przejazdu
-zabezpieczenie medyczne ( numer alarmowy '508 287 362' umieszczony na numerze startowym)
-prawo do korzystania z bufetu na trasie
-bufet regeneracyjny na terenie miasteczka zawodów

7. OPŁATY WPISOWE

-opłata wpisowa i za numer startowy może być uiszczona poprzez:

+ przelew na konto Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski ul. Kolejowa 18 98-400 Wieruszów konto nr. 89 9256 0004 2608 2585 2000 0030 z dopiskiem :opłata startowa+numer "imię i nazwisko" do dnia 1 listopada 2019r

-w dniu maratonu w biurze zawodów

-dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia wpisowe wynosi 10zł /15zł w dniu zawodów + 10zł opłata za numer

-40zł ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach uiszczony na minimum 10 dni przed zawodami + 10 zł opłata za numer,

-70zł koszt uczestnictwa + 10zł opłata za numer uiszczona w dniu zawodów w Biurze Maratonu

-bez opłat członkowie WKK Wieruszów

-20zł opłata za wydanie drugiego numeru startowego

-numer startowy obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

8. PROGRAM ZAWODÓW

W dniu maratonu:
- godz. 8.00 – 11.30 zapisy w Biurze Zawodów,
- godz. 10.30 – start maratonu dla szkółek kolarskich NPRK
- godz. 12.00 - start głównego maratonu

- godz. 12.30 - dekoracje szkółek kolarskich NPRK
- ok.godz. 15.00 – dekoracje pozostałych kategorii
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.

9. DYSTANSE

- NPRK ok.10km
- MINI 20km -30km
- MEGA 45km – 60km

10. KATEGORIE STARTOWE/warunkiem sklasyfikowania w każdej kat. jest min.5 startujących

żak - od 11 do 12 lat /2008-2007/

Kategoria MM – od 13 do 14 lat 2006r – 2005r

Kategoria M0 - od 15 do 16 lat 2004r - 2003r
Kategoria M1 – od 17 do 18 lat 2002r - 2001r
Kategoria M2 – od 19 do 30 lat 2000r - 1989r
Kategoria M3 – od 31 do 40 lat 1988r - 1979r
Kategoria M4 – od 41 do 50 lat 1978r - 1969r
Kategoria M5 – od 50+ 1968r I starsi

żakini - od 11 do 12 lat 2008-2007
Kategoria KM – od 13 do 14 lat 2006r – 2005r

Kategoria K0 - od 14 do 16 lat 2005r - 2003r
Kategoria K1 – od 17 do 18 lat 2002r - 2001r
Kategoria K2 – od 19 do 30 lat 2000r - 1989r
Kategoria K3 – od 31 do 40 lat 1988r - 1979r
Kategoria K4 – od 41+ 1978r i starsze

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-zawody przeprowadzone są po trasie według załączonej mapy
-Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
-na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego spowoduje nie klasyfikację zawodnika
-zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
-zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
-zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych podczas trwania zawodów,jak również za zniszczenie, zagubienie lub kradzież rowerów i rzeczy na terenie rozgrywania zawodów.
-w kwestiach spornych i nieobjętych tym regulaminem decyduje Organizator.

12. ZASADY FAIR-PLAY

-wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie ale tylko w przypadku gdy jest to możliwe
-zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania
-uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów oraz warunków technicznych panujących na danym obszarze
-zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych
-naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku
-podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych)

13. Kary

- w przypadku naruszenia regulaminu sędzia może zasądzić następujące kary:

+ upomnienie

+ kara czasowa

+ dyskwalifikacja

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem

14. Protesty

-protesty można składać w dniu zawodów. Do protestu ( przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50zł. Protesty będą przyjmowane w biurze zawodów 30 min od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona o ile sędzia główny w porozumieniu z organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do sędziego głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

-zawodnik , który spodziewa się że będzie dekorowany zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom , za nim rozpocznie się dekoracja.

15. Trofea i nagrody

- w każdej kat. wiekowej na dyst. MINI i MEGA zostaną wręczone trofea sportowe,puchary,medale. Trofea będą wręczane wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.

- nie stawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea

-na dystansie MEGA w klasyfikacji generalnej we wszystkich kategoriach przewidywane są nagrody finansowe

16. Klasyfikacja generalna

- klasyfikacja generalna na dystansie MINI i MEGA ,zwycięzcami zostaną zawodnicy którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę

-do klasyfikacji zliczane są punkty z dwóch najwyżej punktowanych edycji na jednym dystansie

-aby zostać nagrodzonym trzeba brać udział w co najmniej dwóch edycjach

Wieruszów 27 . 04 . 2019r.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼