03 kwi 2022, Kłaj

Cross Quai

Wyniki

Wyniki

Dystans 10 km
03/04/2022 12:00 10km

Dystans 15 km
03/04/2022 12:00 15km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem512 012 546

Podstawowe informacje

Miejsce zawodów
Start i Meta zlokalizowana jest przy tartaku w Kłaju, ul. Dębowa 475
Odbiór numerów startowych
Biuro zawodów zlokalizowane jest przy tartaku w Kłaju, ul. Dębowa 475
Polityka zwrotów
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY CROSS QAI – 03.04.2022

Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Cel imprezy:

Popularyzacja aktywności fizycznej na łonie natury

Promocja walorów historycznych i rekreacyjnych Puszczy Niepołomickiej

Promocja naturalnych metod wzmocnienia odporności organizmu i profilaktyki zdrowotnej

2. Organizator:

Fundacja Tres Companeros, 32-005 Niepołomice,
Stowarzyszenie Niepołomice Biegają, 32-005 Niepołomice

przy współpracy:

Nadleśnictwo Niepołomice, 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41
Urząd Gminy w Kłaju, 32-015 Kłaj, Kłaj 655
Powiat Wielicki
​Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych „SALCO”, Łapczyca

Kontakt w sprawach organizacji zawodów

email: compan3ros@gmail.com

tel. Andrzej Suchowski: 512 012 546 w godzinach od 9.00 do 15.00.

3. Termin i miejsce zawodów

03.04.2022 r , start godz. 12.00 – Puszcza Niepołomicka przy tartaku w Kłaju;

biuro zawodów zlokalizowane będzie przy tartaku w Kłaju, ul. Dębowa 475, czynne w dniu imprezy od godz. 10:30 do 11:45,

4. Trasa biegu:

Trasa o charakterze przełajowym, odcinki poza oznaczonymi drogami.

Długość tras:: około 10 km oraz około 15 km

Punkt z wodą zlokalizowany na trasie zawodów

Limit czasu na pokonanie trasy zawodów: 2h:30m

Opis trasy:

Nawierzchnia: ścieżki i drogi leśne, drogi szutrowe, odcinki nieutwardzone

Start/Meta: Teren przy tartaku w Kłaju

5. Program zawodów

· Otwarcie biura zawodów – rejestracja zawodników – godz. 10:30 – 11:45

· Depozyt, szatnia czynne w godzinach 10.30 – 14.30

· Start – od godz. 12.00

· Podsumowanie wyników – ok. godz. 13:30

6. Klasyfikacja i pomiar czasu

Pomiar czasu: elektroniczny, na podstawie indywidualnych chipów.

Bieg ma charakter indywidualnej aktywności na świeżym powietrzu, statystyka biegu prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby informacyjne, w kategoriach kobiet i mężczyzn.

Wyniki dostępne będą w czasie rzeczywistym na tablicach informacyjnych oraz po zawodach na https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/cross-qai

7. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 02.04.2022 ukończy 18 lat. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują u nich jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do udziału w biegu. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości.

Do weryfikacji zawodnicy dostarczają podpisane, przygotowane przez organizatora oświadczenie o stanie zdrowia (dostępne na stronie zapisów) a następnie odbierają numer startowy.

Numer startowym powinien być przypięty do odzieży w widocznym miejscu (z przodu) przez cały czas pobytu zawodnika na trasie.

Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika, opisanego w punkcie 9.

8. Zgłoszenia i zapisy

Rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie przez formularz internetowy podany na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/ cross-qai do dnia 01.04.2022

Ostatecznym potwierdzeniem dokonania zapisu i zaksięgowania wniesionej opłaty startowej jest pojawienie się nazwiska na liście startowej wydarzenia w Sportmaniacs.

Organizator może wydłużyć okres zapisów w przypadku nie osiągnięcia limitu uczestników wynoszącego 200 osób startujących.

Organizator nie przewiduje zapisów na miejscu. Organizator może zmienić limit zawodników.

Zmiany (przepisywanie) na liście startowej mogą odbywać się do 01.04.2022 r.

9. Wpisowe

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach i wynosi:

- 60,00 zł na dystans 10 km
- 70,00 zł na dystans 15 km

Opłatę za start należy uiszczać przy pomocy systemu płatności on-line w formularzu zapisów na stronie https://www.sportmaniacs.com/pl/zawody

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły w nich udziału. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

10. Świadczenia startowe

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

numer startowy

elektroniczny pomiar czasu

okolicznościowy medal

oznakowanie trasy

szatnia i depozyt

napój i posiłek regeneracyjny wydawany na mecie na podstawie numeru startowego

okolicznościowe statuetki dla osób z najlepszymi czasami

obsługę techniczną

pierwszą pomoc przedmedyczną

dodatkowe świadczenia dla uczestników w miarę pozyskania sponsorów.


11. Wyniki i nagrody

· Trzy najlepsze czasy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – okolicznościowe statuetki

· Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów

· Oficjalne wyniki zawodów będą dostępne w Internecie do 24h po zawodach.

12. Dodatkowe informacje

Informacje na temat zawodów będą umieszczane na Fanpage’u „Tres companeros” oraz na dedykowanym Wydarzeniu.

Nagrody nieodebrane podczas dekoracji nie będą przesyłane nagrodzonym.

Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych, jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu uczestników.

13. Ochrona przyrody i organizacja trasy

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć dobrostan naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, itp. Mile widziane jest podnoszenie śmieci z trasy i dostarczenie ich do najbliższego kosza, wszyscy pracujemy na wizerunek biegaczy.

Obowiązkowym elementem wyposażenia biegacza powinien być również osobisty kubek, bidon, bukłak lub jakikolwiek pojemnik z napojem. Na punkcie kontrolnym będzie możliwość napełnienia osobistych pojemników wodą. Organizator całkowicie rezygnuje z opakowań plastikowych, o co również prosi wszystkich uczestników.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.

Trasa oznaczona będzie taśmami, w newralgicznych miejscach strzałkami kierunkowymi bądź wskazana przez wolontariuszy.

Zakazane jest schodzenie z wyznaczonej trasy biegu.

Zawody odbywają się na ogólnodostępnym terenie, należy uszanować bezpieczeństwo, spokój i prywatność osób nie biorących udziału w zawodach.

Trasa zostanie uprzątnięta z oznaczeń do 2 dni po zawodach (z reguły dnia następnego).


14. Wizerunek

W trakcie biegu będą przeprowadzone działania mające na celu stworzenie relacji fotograficznej i relacji video z wydarzenia. Prace te będą wykonywane przez osoby lub podmioty, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia. Uczestnicy akceptując regulamin udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w biegu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

15. Dane osobowe

Spełniając obowiązek informacyjny podajemy do wiadomości, że:

Administratorem danych osobowych jest operator platformy Sportmaniacs

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzania zawodów, w tym: prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród, prowadzenia działań informacyjnych oraz promowaniu działań związanych z zawodami poprzez rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Dane osobowe uczestników zawodów wymagane w formularzu zgłoszeniowym ogranicza się do : imienia i nazwiska, płci, numeru telefonu i adres e-mail.

Wraz z osiągniętym wynikiem mogą być udostępniane (z wyłączeniem danych kontaktowych telefon i e-mail ) innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: prasa, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), odbiorcom stron Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom oraz podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia.

Dane osobowe będą przetwarzane przez zgodny z prawem okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody.

Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, o cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, o wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 1, 00- 193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w biegu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

16. Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów skutkuje dyskwalifikacją zawodnika bez prawa zwrotu wpisowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Zawodów.

Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy zostaną obciążone kosztami akcji poszukiwawczej.

Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady Fair Play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, a także bezwzględny zakaz śmiecenia podczas biegu.

Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów.

Numer telefonu alarmowego będzie umieszczony na numerze startowym i zostanie podany w komunikacie przed zawodami.

17. Inne – stan epidemii

W przypadku, gdy w planowanym terminie imprezy, w kraju będą obowiązywać ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19, organizator przygotuje stosowny załącznik do niniejszego Regulaminu, który będzie instrukcją do bezpiecznego przeprowadzenia imprezy. Będzie to integralna część niniejszego Regulaminu. Instrukcje w nim zawarte będą zgodne z wytycznymi, podanymi w obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 (z dalszymi zmianami) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W przypadku zmian Rozporządzenia, przywołanego wcześniej, bądź wprowadzenia nowego Rozporządzenia w tej sprawie, organizator poczyni wszelkie starania aby dostosować się do nowych wytycznych. Organizator poczyni wszelkie starania aby impreza mogła się odbyć. W przypadku braku możliwości organizacji imprezy ze względu na wytyczne Rady Ministrów, organizator podejmie decyzje o odwołaniu zawodów bądź przeniesieniu imprezy na termin rezerwowy.

W takim przypadku uczestnikowi przysługiwać będzie zwrot opłaty startowej (pomniejszony o 3% z tytułu prowizji pobieranej przez system płatności online) lub przeniesienie jej na nowy termin.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼