28 kwi 2019, Olsztyn

XVII BIEG JAKUBOWY

Wyniki

Wyniki

XVII Bieg Jakubowy
28/04/2019 11:00 10km

XVII Bieg Jakubowy - Biegnę Charytatywnie
28/04/2019 11:00 10km

XVII Bieg Jakubowy - ZAPIS DRUŻYNY
28/04/2019 11:00 10km

Bieg 1300 metrów
28/04/2019 10:10 1.3km

Dzieci do 7 lat
28/04/2019 09:25 0.2km

Dzieci 8–10 lat
28/04/2019 09:35 0.3km

Dzieci 11–13 lat
28/04/2019 09:45 0.4km

Młodzież 14–16 lat
28/04/2019 09:55 0.6km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

Biegnij charytatywnie! Sprawdź akcję Fundacji Przyszłość Dla Dzieci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel zawodów

- popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia

- promocja Olsztyna

Organizator

- Urząd Miasta Olsztyna

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

Termin i miejsce

- 28.04.2019 r.

- start / meta – Stare Miasto

- start biegu głównego 11.00

BIEG GŁÓWNY

- dystans – ok. 10 000 m, trasa będzie oznakowana co 1000 m ,

- trasa bez atestu PZLA

- typ biegu : uliczny (odcinki nawierzchni naturalnej)

- Strat/meta znajdować się będą na Starym Mieście

- pomiar czasu elektroniczny

- szczegółowa trasa podana będzie 2 tygodnie przed biegiem na stronie

www.osir.olsztyn.pl

Uczestnictwo

- w biegu uczestniczyć mogą osoby które uiszczą wpisowe w wysokości

30 zł– wpłata od 01.03. do 31.03 .2019 r.

50 zł– wpłata od 01.04. do 21.04. 2019 r.

- zapisy w formie elektronicznej do dnia 21.04.2019 r.

Płatność: Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie
e-przelewów obsługiwanej przez firmę Przelewy24. Na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

Uczestnicy, którzy zechcą wesprzeć fundację „Przyszłość dla dzieci”, dokonują opłaty wyższej o 10 zł wybierając ścieżkę „charytatywną”.

Uczestnicy, którzy wybrali ścieżkę charytatywną pobiegną z innym kolorem numeru startowego.

Wszystkie osoby biegnące charytatywnie otrzymają imienne podziękowania, które otrzymają wraz z pakietami startowymi.

- minimalny wiek uczestnika w biegu głównym ustala się na 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu. Obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w biegu. XVII Bieg Jakubowy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupione indywidualnie przez uczestnika.

Zgłoszenia

– rejestracja zawodników drogą elektroniczną do XVII Biegu Jakubowego od 01 marca do 21 kwietnia br. Poprzez strony internetowe www.osir.olsztyn.pl
i www.sportmaniacs.pl, https://sportmaniacs.com/pl/races/xvii-bieg-jakubowy, lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13a (Dział Sportu tel/fax 089 527 02 27 ) do 19 kwietnia w godz. 8.00 – 15.00

Numery startowe będą do odbioru w dniach 23 - 26.04.2019 r. w Dziale Sportu - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8.00 – 15.00

W dniu 27.04 w Dziale Sportu - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 10.00 – 15.00

28 kwietnia numery startowe będą do odbioru w Biurze Zawodów, które mieścić się będzie na Starym Mieście . W dniu zawodów numery startowe będą wydawane od godz. 8.00 do 10.00.

Nagrody i klasyfikacje

Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego otrzymają pamiątkowy medal.

W Biegu Głównym na dystansie 10 000 m za pierwsze 3 miejsca w kategoriach wiekowych pamiątkowy puchar lub statuetkę.

Kategorie wiekowe dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn:

Kat. OPEN

Kat. A – 16 – 19 lat

Kat. B – 20 – 24

Kat. C -25 – 29

Kat. D – 30 – 34

Kat. E – 35 – 39

Kat. F – 40 – 44

Kat. G – 45 – 49

Kat. H – 50 – 54

Kat. I– 55 – 59

Kat. J– 60 – 64

Kat. K – 65 – 69

Kat. L – 70 – 74

Kat. M – 75 +

KATEGORIA DRUŻYNOWA

W „kategorii drużynowej” klasyfikowane będą drużyny składające się z 5 osób
i mające w swoim składzie minimum 1 kobietę.

Drużyna musi w zgłoszeniu podać:

- nazwę drużyny

- imię i nazwisko 5 osób wchodzących w jej skład.

O kolejności decydować będzie suma czasów netto 4 osób (w tym obowiązkowo 1 kobieta) z najlepszym wynikiem. W przypadku identycznej sumy wszystkich czasów o wyższym miejscu decydować będzie wyższa lokata najlepszego zawodnika. W „Kategorii drużynowej” klasyfikowane będą drużyny, których 4 zawodnicy ukończą bieg. Drużyny w których 4 osoby nie ukończą ukończą biegu nie będą ujęte w klasyfikacji końcowej.

W „Klasyfikacji drużynowej” 3 najlepsze drużyn otrzymają pamiątkowe puchary.

Uwagi końcowe

XVII Bieg Jakubowy zaliczany jest do klasyfikacji Olsztyn Biega! jako jeden z dwóch biegów na dystansie 10 km.

W sytuacji gdy uczestnik weźmie udział w dwóch biegach na danym dystansie otrzymuje punkty z biegu w którym uzyskał lepszy wynik

Za zajęte miejsce w danym biegu zawodnicy otrzymają punkty według klucza:

1 miejsce – 1 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt, itd..

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Przebywanie na trasie XVII Biegu Jakubowego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez służby porządkowe biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.

Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od Organizatora
z zachowaniem dystansu 10 000 m

Depozyty ubraniowe: zawodnicy otrzymają wraz z numerem startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.

W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie. Podczas biegu na trasie będzie 1 strefa bufetowa z wodą mineralną: na mecie woda mineralna.

Organizator ustala limit czasu dla zawodników na 90 minut. Po tym czasie zawodnik musi zejść z trasy i zdjąć numer startowy!!

Biegi towarzyszące

W biegach mogą wziąć udział wszyscy chętni - obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział
w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić oświadczenie o zgodzie na udział
w biegu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Biegi towarzyszące

9:15 – 9:20 przywitanie i wspólna rozgrzewka

9:25 – Dzieci do lat 7dystans 150 – 200 m

9:35 Dzieci 8 – 10 lat dystans ok. 300 m

9:45 Dzieci 11 – 13 lat dystans ok. 400 m

9:55 Młodzież 14 – 16 lat dystans ok. 600 m ,

10:10 – Bieg na dystansie ok. 1300 m kat. OPEN

Zgłoszenia

– rejestracja zawodników do biegów towarzyszących od 01 marca do 21

kwietnia br. poprzez stronę internetową www.osir.olsztyn.pl i www.sportmaniacs.pl, https://sportmaniacs.com/pl/races/xvii-bieg-jakubowy , lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13a (Dział Sportu tel/fax 089 527 02 27 ) w godz. 8.00 -15.00

Numery startowe będą do odbioru w dniach 23 - 26.04.2019 r. w Dziale Sportu - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8.00 – 15.00

W dniu 27.04 w Dziale Sportu - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 10.00 – 15.00

28 kwietnia tylko odbiór numerów startowych od godz. 8.00 do

godziny 8.45 w biurze zawodów usytuowanym naStarym Mieście.

  1. Udział w biegu jest bezpłatny
  2. Osoby biorące udział w biegu otrzymają pamiątkowy dyplom
  3. Pomiaru czasu ręczny, klasyfikacja 3 najlepszych zawodników.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 13a, 10-558 Olsztyn (e-mail: osir@osir.olsztyn.pl, nr tel.: +48 89 527-74-02, faks: +48 89 527-45-10).

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani\Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych (adres e-mail: iod@osir.olsztyn.pl, nr tel.: +48 519 566 631).

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych, dalej RODO) i innym przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a. RODO) wyłącznie w celach wskazanych w zgłoszeniu, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu wycofania zgody. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼