22 kwi 2018, Olsztyn

XVI Bieg Jakubowy

Wyniki

Wyniki

XVI Bieg Jakubowy
22/04/2018 11:00 10km

XVI Bieg Jakubowy - ZAPIS DRUŻYNY
22/04/2018 11:00 10km

Bieg 1300 metrów
22/04/2018 10:10 1.3km

Dzieci do 7 lat
22/04/2018 09:25 0.2km

Dzieci 8–10 lat
22/04/2018 09:35 0.3km

Dzieci 11–13 lat
22/04/2018 09:45 0.4km

Młodzież 14–16 lat
22/04/2018 09:55 0.6km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

Biegnij charytatywnie! Sprawdź akcję Fundacji Przyszłość Dla Dzieci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel zawodów

- popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia

- promocja Olsztyna

Organizator

- Urząd Miasta Olsztyna

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

Termin i miejsce

- 22.04.2018 r.

- start / meta – Stare Miasto

- start biegu głównego 11.00

BIEG GŁÓWNY

- dystans – ok. 10 000 m, trasa będzie oznakowana co 1000 m ,

- trasa bez atestu PZLA

- typ biegu : uliczny (odcinki nawierzchni naturalnej)

- Strat/meta znajdować się będą na Starym Mieście

- pomiar czasu elektroniczny

-szczegółowa trasa podana będzie 2 tygodnie przed biegiem na stronie www.osir.olsztyn.pl

Uczestnictwo

- w biegu uczestniczyć mogą osoby które uiszczą wpisowe w wysokości

20 zł – wpłata do 30.03 .2018 r.

30 zł – wpłata do 30.03 .2018 r. BIEGNĘ CHARYTATYWNIE

40 zł – wpłata po 30.03.2018 r.

50 zł – wpłata po 30.03.2018 r. BIEGNĘ CHARYTATYWNIE

- zapisy w formie elektronicznej do dnia 13.04.2018 r.

Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Przelew opłaty startowej na konto Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 61 1020 3541 0000 5202 0291 0925 (z dopiskiem XVI Bieg Jakubowy + unikalny numer wygenerowany przy zapisie). Zgłaszając się po pakiet startowy należy okazać dowód wpłaty.

Uczestnicy biegnący charytatywnie dla Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”, uiszczają opłaty startowe powiększone o 10 zł na stronie www fundacji: http://przyszloscdladzieci.org/wsparcie-fundacji
lub przelewem na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887 (z dopiskiem XVI Bieg Jakubowy + unikalny numer wygenerowany przy zapisie). Podaruj fundacji 10 zł, a kolejne 10 zł zostanie przekazane na leczenie podopiecznych Fundacji "Przyszłość dla Dzieci". Masz moc, Ty decydujesz!

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

- Organizator ustala maksymalną liczbę uczestników na 500 osób

- minimalny wiek uczestnika w biegu głównym ustala się na 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu. Obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w biegu. XVI Bieg Jakubowy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.

Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupione indywidualnie przez uczestnika.

Zgłoszenia

– rejestracja zawodników drogą elektroniczną do XVI Biegu Jakubowego od 15 lutego do 13 kwietnia br. Poprzez strony internetowe www.osir.olsztyn.pl, lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13a (Dział Sportu tel/fax 089 527 02 27 ) do 13 kwietnia w godz. 8.00 – 16.00

Numery startowe będą do odbioru od dnia 16.04.2018 r. w Dziale Sportu - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8.00 – 15.00
21 kwietnia numery startowe wydawane będą w Dziale Sportu - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 10.00 – 15.00

22 kwietnia Biurze Zawodów, które mieścić się będzie w Sklepie Biegowym ul. Stare Miasto 8. W dniu zawodów numery startowe będą wydawane w biurze zawodów od godz. 8.00 do 10.00.

Nagrody i klasyfikacje

Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego otrzymają pamiątkowy medal

W Biegu Głównym na dystansie 10 000 m za pierwsze 3 miejsca w kategoriach wiekowych pamiątkowy puchar.

Kategorie wiekowe dotyczą zarówno kobiet jak i mężczyzn:

Kat. OPEN

Kat. A – 16 – 19 lat

Kat. B – 20 – 24 lat

Kat. C -25 – 29 lat

Kat. D – 30 – 34 lat

Kat. E – 35 – 39 lat

Kat. F – 40 – 44 lat

Kat. G – 45 – 49 lat

Kat. H – 50 – 54 lat

Kat. I– 55 – 59 lat

Kat. J– 60 – 64 lat

Kat. K – 65 – 69 lat

Kat. L – 70 i więcej

KATEGORIA DRUŻYNOWA

W „kategorii drużynowej” klasyfikowane będą drużyny składające się tylko z 4 osób i mające w swoim składzie minimum 1 kobietę.

Drużyna musi w zgłoszeniu podać:

- nazwę drużyny

- imię i nazwisko 4 osób wchodzących w jej skład.

O kolejności decydować będzie suma czasów netto wszystkich wskazanych osób.
W przypadku identycznej sumy wszystkich czasów o wyższym miejscu decydować będzie wyższa lokata najlepszego zawodnika. W „Kategorii drużynowej” klasyfikowane będą drużyny, których wszyscy zawodnicy ukończą bieg. Drużyny w których nie wszyscy zawodnicy ukończą bieg nie będą ujęte w klasyfikacji końcowej.

W „Klasyfikacji drużynowej” 3 najlepsze drużyn otrzyma pamiątkowe puchary.

Uwagi końcowe

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Przebywanie na trasie XVI Biegu Jakubowego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez służby porządkowe biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.

Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od Organizatora z zachowaniem dystansu 10 000 m

Depozyty ubraniowe: zawodnicy otrzymają wraz z numerem startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.

W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w depozycie. Podczas biegu na trasie będzie 1 strefa bufetowa z wodą mineralną: na mecie woda mineralna.

Organizator ustala limit czasu dla zawodników na 90 minut. Po tym czasie zawodnik musi zejść z trasy i zdjąć numer startowy!!

Blok imprez towarzyszących

Biegi towarzyszące i Bieg Przebierańców

W biegach mogą wziąć udział wszyscy chętni - obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział
w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić oświadczenie o zgodzie na udział
w biegu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania ze strony www.cronochip.pl/16-bieg-jakubowy)

Biegi towarzyszące i Bieg Przebierańców

9:15 – 9:20 przywitanie i wspólna rozgrzewka

9:25 – Dzieci do lat 7dystans 150 – 200 m

9:35 Dzieci 8 – 10 lat dystans ok. 300 m

9:45 Dzieci 11 – 13 lat dystans ok. 400 m

9:55 Młodzież 14 – 16 lat dystans ok. 600 m ,

10:10 – Bieg na dystansie ok. 1300 m kat. OPEN

10:30 – Bieg Przebierańców ok. 400 m bez kategorii startują wszyscy przebrani.

Zgłoszenia

– rejestracja zawodników do biegów towarzyszących od 15 lutego do 21

Kwietnia br. poprzez stronę internetową www.osir.olsztyn.pl , lub osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13a (Dział Sportu tel/fax 089 527 02 27 ) w godz. 8.00 -15.00

21 kwietnia w Dziale Sportu - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy

Żołnierskiej 13a w godz. 10.00 – 15.00

22 kwietnia tylko odbiór numerów startowych od godz. 8.00 do

godziny 8.45 w biurze zawodów w Sklepie Biegowym ul. Stare Miasto 8.

  1. Udział w biegu jest bezpłatny
  2. Osoby biorące udział w biegu otrzymają pamiątkowy dyplom
  3. Zwycięzca konkursu na „najciekawsze przebranie” otrzyma pamiątkową statuetkę.
  4. Pomiaru czasu ręczny, klasyfikacja 4 najlepszych zawodników.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją imprezy XVI Bieg Jakubowy w zakresie podanym na formularzu zgłoszenia do ww. imprezy na stronie oraz mojego wizerunku dla potrzeb związanych promocją niniejszej imprezy. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu co do treści moich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierskiej 13 a, 10-558 Olsztyn

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼