18 gru 2022, Rusiec

X BIEG ŚWIĄTECZNY - RUSIEC 2022

Wyniki

Wyniki

BIEG 7,5km
18/12/2022 12:00 7.5km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem665069290

Regulamin

X BIEG ŚWIĄTECZNY - RUSIEC 2022

REGULAMIN

1.ORGANIZATOR

Ludowy Klub Sportowy HETMAN RUSIEC.

2.PATRON HONOROWY

Wójt Gminy Rusiec – Damian Szczytowski.

3.CELE IMPREZY

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.
 3. Promocja Gminy Rusiec.
 4. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu na świeżym powietrzu.
 5. Integracja środowiska biegaczy i ich rodzin.

4.TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2022 roku. Start o godzinie 12:00 przed budynkiem LKS HETMAN RUSIEC przy ulicy Koniecpolskiego 11b, 97-438 Rusiec.

Biuro zawodów będzie znajdowało się w namiocie przed budynkiem LKS HETMAN RUSIEC i czynne będzie w godzinach 9:00 – 11:30.

5.UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat (organizator dopuszcza również start uczestników w wieku 12-18 lat pod warunkiem podpisania w biurze zawodów zgody przez rodzica/opiekuna prawnego).

Każda osoba startująca w biegu uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność. Decyzja zawodnika o zgłoszeniu się do biegu wraz z uiszczeniem wpisowego jest traktowana jako deklaracja właściwego stanu zdrowia pozwalająca zawodnikowi na udział w biegu, a także jest akceptacją niniejszego regulaminu.

6.TRASA

Bieg zostanie rozegrany na dystansie około 7,5 km. Trasa biegu zostanie wyznaczona na terenie okolicznych lasów przy miejscowości Dębina, oznaczona będzie taśmą i strzałkami. Skracanie trasy skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją.

7.ZGŁOSZENIA

Dostanie się na listę startową jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez zapisanie się i opłacenie opłaty startowej przez stronę www.spotrmaniacs.com. Organizator ustala limit zawodników w liczbie 250, którzy mogą wystartować w imprezie.

Numery startowe przydzielane będą alfabetycznie według nazwiska. Lista startowa zawodników będzie dostępna do wglądu w celu weryfikacji dla zawodników tydzień przed startem imprezy.

8.OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa jest płatna poprzez formularz internetowy na stronie www.sportmaniacs.com. Ostateczny termin zapisów upływa 6 grudnia 2022 r. Opłata jest uzależniona od kolejności dokonania rejestracji Zawodnika i wynosi netto:

 • 40 zł - opłata startowa dla pierwszych 100 zarejestrowanych Zawodników,
 • 45 zł - opłata startowa po przekroczeniu 100 zarejestrowanych Zawodników,
 • 50 zł - opłata startowa po przekroczeniu 200 zarejestrowanych Zawodników,
 • 60 zł - opłata startowa płatna w biurze zawodów w dniu imprezy gdy zostaną jeszcze wolne miejsca, maksymalnie 30 zapisów.

Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiecie startowym: numer startowy (plus cztery agrafki), pamiątkowy medal na mecie, chipy zwrotne.

Ciepły posiłek, kawa, herbata, woda dostępne będą w specjalnie wyznaczonym miejscu.

9.POMIAR CZASU

Elektroniczny pomiar czasu (za pomocą chipów zwrotnych). Zgubienie, nieoddanie chipa skutkuje dyskwalifikacją oraz dodatkową opłatą w wysokości 30 zł płatną w biurze zawodów. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę. Przy przekroczeniu tego limitu zawodnik jest zobowiązany na żądanie służb porządkowych do zdjęcia chipu startowego i opuszczenia trasy.

Wyniki biegu ukazane będą na stronie zapisów oraz bezpośrednio na miejscu biegu.

10.WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Biuro zawodów zlokalizowane będzie przed budynkiem LKS HETMAN RUSIEC (ul. Koniecpolskiego 11B) i czynne będzie 18.12.2022 w godzinach 09:00 – 11:30. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z chipem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet startowy poprzez sprawdzenie danych w dokumencie tożsamości z danymi zawartymi w zgłoszeniu.

11.KLASYFIKACJA I NAGRODY

Każdy z zawodników, który ukończy bieg główny otrzyma na mecie pamiątkowy medal. Prowadzone będą klasyfikacje:

 • Open Kobiet - miejsca 1-3,
 • Open Mężczyzn - miejsca 1-3,
 • Najlepsza mieszkanka Gminy Rusiec - miejsca 1-3,
 • Najlepszy mieszkaniec Gminy Rusiec - miejsca 1-3,
 • Najstarszy zawodnik - miejsce 1,
 • Najmłodszy zawodnik - miejsce 1.

Nagrody: za zajęcie miejsca wg powyższych klasyfikacji - pamiątkowe statuetki. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród w zależności od pozyskanych środków. Organizator uprzedza, że limit pamiątkowych medali wynosi 250 - dla pierwszych zawodników na mecie.

12.BEZPIECZEŃSTWO

Zabezpieczenie trasy oraz opiekę medyczną zapewnia organizator. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Ze względów bezpieczeństwa uprasza się zawodników o nie startowanie w biżuterii, w szczególności łańcuszkach i kolczykach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników zagubione w trakcie biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, oświadczenia oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zawodnik pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek nie zostanie dopuszczony do biegu.

13.POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 2. Organizator nie zapewnia transportu uczestników.
 3. Bieg wymaga od uczestników dobrej sprawności i kondycji fizycznej. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. Organizator zapewnia szatnie.
 5. Miejsca parkingowe znajdują się na terenie stadionu LKS HETMAN RUSIEC oraz wokół niego.
 6. Parkowanie w miejscach niezgodnych z zasadami może powodować konsekwencje przewidziane przepisami drogowymi.
 7. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 9. Wszystkich zawodników startujących w „X BIEGU ŚWIĄTECZNYM” obowiązuje niniejszy regulamin.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.
 11. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty imprezy oraz sposobu jej przeprowadzenia w razie zmian formalno-prawnych wprowadzonych na wypadek pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem SARS-CoV-2, przy czym uczestnicy zostaną o tym zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na fanpage Hetman Rusiec (www.facebook.com/HetmanRusiec) nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Wszystkie pytania dotyczące regulaminu jak i samej imprezy należy kierować e-mailowo na adres: lkshetmanrusiec@gmail.com oraz pod numerami telefonów: 665069290 i 502978737.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼