02 gru 2018, Radom

V Bieg Mikołajkowy

Wyniki

Wyniki

Biegacze i Biegaczki dla Szlachetnej Paczki
02/12/2018 11:00 5km

Biegi Dzieci

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

I . CEL

- Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu

- Propagowanie zdrowego stylu życia

- Wsparcie akcji Szlachetna Paczka

II. ZGŁOSZENIA - KONTAKT

Zgłoszenia –

internetowe - www.biegiemradom.pl , www.cronochip.pl/biegiem-radom

biuro zawodów – zgłoszenia, weryfikacja, odbiór numerów startowych 02.12.2018r (niedziela) – ośrodek MOSiR zalew Borki g. 09.00

Kontakt – 504 574 021 , biegiemradom@wp.pl

III. TERMIN I MIEJSCE

2 grudnia 2018r. (niedziela), od godz. 11.00

IV. DYSTANSE I TRASA BIEGÓW

- przedszkolaki – dystans 100m,

- szkoły podstawowe –klasy: I-II - 200m; III-IV- 400m; V-VI-1400m;

- klasy VII i VIII szkoły podstawowej + klasy gimnazjalne - 1800m,

- szkoły średnie – 1800m,

- bieg główny – 5000m,

- bieg Mikołajów (bieg wspólny) – 1800m,

- trasa biegów – wokół zalewu Borki

V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

02.12/niedziela/

09.00 – 12.30 - biuro zawodów - zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych,

11.00 – 12.00 - biegi dzieci i młodzieży

13.00 – start biegu głównego

14.00 – bieg Mikołajów

12.00 – 14.30 – dekoracje, licytacje, loterie, gry, zabawy, zbiórka darów dla Szlachetnej Paczki

ok. 14.30 – podsumowanie i zamknięcie imprezy

UWAGA – zgłoszenia do biegów dzieci - do g.11.30 , do biegu głównego – do g.12.30

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Klasyfikacje –

Bieg główny :

- kategoria generalna kobiet i mężczyzn

- kategorie wiekowe

Mężczyźni Kobiety

M15 - 15 - 19 lat K15 - 15 - 19 lat

M20 - 20 - 29 lat K20 - 20 - 29 lat

M30 - 30 - 39 lat K30 - 30 - 39 lat

M40 - 40 - 49 lat K40 - 40 - 49 lat

M50 - 40 - 59 lat K50 - 50 - 59 lat

M60 - 60 - 69 lat K60 - 60 - 69 lat

M70 – 70 i więcej lat K70 - 70 i więcej lat

Biegi dzieci i młodzieży – przedszkolaki (0-6lat), szkoła podstawowa klasy : I-II ; III-IV,
V-VI; VII - VIII + szkoły gimnazjalne ; szkoły średnie

Bieg Mikołajów – radosny bieg wspólny bez zgłoszeń, klasyfikacji, limitu wiekowego

Nagrody :

Bieg główny -

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca I-III – puchary,

2. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: - puchary

3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani przy nagradzaniu w swoich kategoriach wiekowych.

4. Medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.

Biegi Dzieci i Młodzieży

1.Miejsca I - puchary

2.Miejsca II-III - dyplomy

Przewiduje się możliwość dodatkowych nagród, oraz medali w przypadku pozyskania sponsorów.

Informacje o wsparciu imprezy przez sponsorów będą zamieszczane na stronie www.biegiemradom.pl i na FB

VII. UCZESTNICTWO

- bieg główny – ukończone w dniu zawodów 15 lat;

- biegi dzieci i młodzieży – odpowiednio do ustalonego podziału na grupy wiekowe;

- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców, lub opiekuna prawnego na udział w biegu;

- pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VIII. SPRAWY FINANSOWE – OPŁATY STARTOWE

- Bieg główny 5000m :

- opłata startowa wnoszona przelewem 1. termin – do 31.10 - 20 zł ; 2.termin – do 30.11.–30 zł - opłata gotówką w biurze zawodów – 40 zł

- członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” – 1.termin – 10 zł ; 2.termin – 20 zł;

- członkowie Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” – opłata gotówką w biurze zawodów – 30 zł.

- zwolnienia z opłaty startowej – z uwagi na charytatywny cel imprezy - możliwe jedynie
w uzasadnionych przypadkach - decyzją organizatora.

- Biegi Dzieci i Młodzieży - 5 zł - symboliczna opłata startowa przeznaczona na wsparcie Szlachetnej Paczki

- Bieg Mikołajów – bieg bez opłaty startowej

IX . POSTANOWIENIA I INFORMACJE KOŃCOWE

- V Bieg Mikołajkowy jest imprezą charytatywną mającą na celu wsparcie rodzin, którym udzielamy pomocy w ramach Szlachetnej Paczki,

- potrzeby rzeczowe dla rodzin będą publikowane na stronie www.biegiemradom.pl i FB organizatora

- poza opłatą startową wsparcia finansowego można również dokonać przelewem na k-to Stowarzyszenia - 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250 z dopiskiem Szlachetna Paczka , które zostanie przeznaczone na zrealizowanie potrzeb wybranych przez nas rodzin

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼