01 wrz 2023, Bydgoszcz

TRENING LEKKOATLETYCZNY

Wyniki

Wyniki

OPŁATA ZA ROK 2023/2024

OPŁATA ZA PÓŁ ROKU 09.2023-01.2024

OPŁATA ZA PÓŁ ROKU 02.2024-06.2024

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

GRUDZIEŃ

KWIECIEŃ

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem509258733

Regulamin

Regulamin zajęć sportowych prowadzonych przez

Akademię Mistrzów Sportu

Regulamin dotyczy zajęć sportowych organizowanych przez Akademię Mistrzów Sportu na obiektach BCS Zawisza Bydgoszcz.

 1. Celem zajęć jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
 2. W zajęciach sportowych organizowanych przez Akademię Mistrzów Sportu mogą brać udział wszystkie zgłoszone dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni uiszczą wskazaną opłatę za te zajęcia.

*110 zł miesięcznie przy rejestracji online

*120 zł miesięczni przy opłacie gotówką

*200 zł miesięcznie ( treningi wtorek + sobota ) przy rejestracji online

*220 zł miesięcznie ( trening wtorek + sobota ) przy opłacie gotówką

*100 zł miesięcznie ( rodzeństwo od osoby ) przy rejestracji online oraz gotówką

*190 miesięcznie ( rodzeństwo od osoby trening wtorek + sobota ) przy rejstracji online i gotówką

*40 zł jednorazowy trening

*1000 zł opłata za 10 miesięcy z góry lub 500 zł za 5 miesięcy z góry

 1. Do zajęć sportowych dopuszcza się tylko te dzieci, które zostały zgłoszone przez rodziców lub innych opiekunów prawnych i opłaciły uczestnictwo w tych zajeciach. Zgłoszenie dziecka jest jednocześnie oświadczeniem rodziców lub prawnych opiekunów o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach.
 2. Każdy uczestnik zajęć sportowych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Warunki opisane niniejszym regulaminem, są akceptowane przez rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach.
 4. Rodzice i opiekunowie zezwalają swoim dzieciom na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
 5. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowych lub jego opiekunów jest informowanie prowadzącego zajęcia przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 6. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 7. Akademia Mistrzów Sportu nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem wyposażenia i sprzętu używanego przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.
 8. Akademia Mistrzów Sportu i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych organizowanych przez AMS zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 9. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do uprawiania sportu.

12. Uczestnik zajęć ma prawo do:

 1. Udziału w zajęciach,
 2. Zaopatrzenia w niezbędny sprzęt i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie ćwiczeń.
 3. Pomocy prowadzącego zajecia w realizacji programu zajęć.

Uczestnik zajęć ma obowiązek:

 1. Uczestniczyć w realizacji programu zajęć.
 2. Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku.
 3. Stosować się do poleceń prowadzących zajęcia.
 4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
 5. Dbać o wykorzystywany podczas zajęć sprzęt.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼