25 lut 2018, Radom

III Bieg Tropem Wilczym

Wyniki

Wyniki

Tropem Wilczym
25/02/2018 12:30 10km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

REGULAMIN

Organizator– Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” -- Fundacja Wolność i Demokracja

I. CEL ZAWODÓW

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

4.Promocja piękna Puszczy Kozienickiej

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

1. Bieg odbędzie się w dniu 25 lutego 2018 r. w Kozłowie – Puszcza Kozienicka.

2. Start biegu 1963m - 12:00 10 km - 12:30

III . TRASA, DYSTANS

1. Bieg odbędzie się w Puszczy Kozienickiej – Kozłów.

2. Bieg na dystansie 1963 metrów i 10 km

3. Trasa biegu – leśne drogi gruntowe, asfalt.

4. Limit czasu na pokonanie dystansu 10km wynosi 90 minut.

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 22 lutego drogą elektroniczną na stronach
internetowych – www.biegiemradom.pl ;
Za kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się dzień w którym opłata startowa
wpłynie na k-to Organizatora.
2. Zgłoszenia w biurze zawodów - w dniu 25 lutego w godzinach pracy biura zawodów,
zgodnie z rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
V. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia
deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia
umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność.
3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Organizator dysponuje 320 pakietami startowymi, które otrzymają zawodnicy wg.
kolejności zgłoszeń do biegu na dystansie 10 km. Nie zapewnia się , zamówionego
rozmiaru koszulki. Pakiety będą wydawane w biurze zawodów.
5. Zawodnicy którzy otrzymali od organizatora okolicznościową koszulkę są zobowiązani
w niej wystartować w biegu.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do
przedniej części koszulki startowej.
7. W biegu na dystansie 1963 m nie wprowadza się limitu wieku i limitu uczestników.
8. W biegu na dystansie 10 km mogą wystartować osoby które ukończyły 16 rok życia.
VI. OPŁATY
1. Opłata startowa w systemie e-przelew za udział w biegu wynosi:
- do 22 lutego, lub do wyczerpania limitu 320 kompletnych zgłoszeń –30 zł
- do 22 lutego, lub do wyczerpania limitu 320 kompletnych zgłoszeń - członkowie
Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” – 15 zł
2. Opłata w biurze zawodów w dniu startu – możliwa tylko w przypadku nie wyczerpania
limitu 320 kompletnych zgłoszeń – 40 zł
2. Bieg na dystansie 1963 m - bezpłatny
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
4. Przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika jest możliwe do dnia 18 lutego.
5. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru wiąże się z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
VII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozłowie
i czynne będzie w dniu 25 lutego w godzinach 9.00 – 11:30
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
imprezy.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest
Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku
z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z
rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział
w zawodach.
IX. KLASYFIKACJA
1.Ze względu na honorowy charakter biegu na 1963m nie będzie prowadzonego
rankingu zawodników, organizator dopuszcza jednak pomiar czasu zawodników i
umieszczenie wyników w komunikacie końcowym.
2.Bieg na dyst. 10 km
– kat. generalna kobiet i mężczyzn.
– kat. mężczyzn: M16, M30, M40, M50, M60, M70
– kat. kobiet: K16, K30, K40, K50, K60, K70
– kat. najstarszy uczestnik biegu
X. NAGRODY – Bieg 10 km.
1. Pierwszych 320 zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal biegu.
2. Kat. gen. - kobiety i mężczyźni – I-III miejsce – puchary, upominki rzeczowe
3. Kat. wiekowe – I miejsca - puchary; II; III miejsca - statuetki
4. Najstarszy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy puchar.
XI. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora :
Michał Kowalczyk 510 958 332 ; email: kontakt@biegoholik.pl,
Tadeusz Kraska 504 574 021 ; e-mail: biegiemradom@wp.pl
2. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub uczestnictwem
Uczestnika w imprezie.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
5. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Stowarzyszenie Biegiem Radom!.
6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu,
któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼