28 gru 2019, Myszków

Zimna Połówka - Półmaraton Myszkowski

Wyniki

Wyniki

Zimna Połówka | Ekstremalny Półmaraton Myszkowski
28/12/2019 11:00 21km

Chłodna ćwiartka | Szybka Połowa Półmaratonu Myszkowskiego 11 KM
28/12/2019 11:00 11km

Chłodna ćwiartka | 11 KM Nordic Walking
28/12/2019 11:00 11km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem795125132

Regulamin

Zimowy Półmaraton Zimna Połówka

EKSTREMALNY PÓŁMARATON MYSZKOWSKI ORAZ BIEG NA 11 KM WRAZ Z MARSZEM NORDIC WALKING NA 11 KM

MYSZKÓW, 28 GRUDNIA 2019 R.

1. Organizator i współorganizatorzy
Organizator: Stowarzyszenie Actus

2. Cel imprezy
• popularyzacja i upowszechniania biegania jako najprostszej formy ruchu oraz zasad fair-play,
• promocja i propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych Myszkowa, ukazanie pięknej przyrody,
• integracja sympatyków i pasjonatów biegania.

3. Dystans
Półmaraton – 21 km, Bieg na 11 km, marsz Nordic Walking 11 km.

4. Termin
Zawody odbędą się 28 grudnia 2019 roku.
Program szczegółowy:
• godz. 8:00 – otwarcie Biura Zawodów, OSP Myszków-Będusz ul. Wyzwolenia 34, odbiór pakietów startowych, rejestracja zawodników.
• godz. 10:30 – zamknięcie Biura Zawodów,
• godz. 10:45 – powitanie/odprawa uczestników biegu,
• godz. 11:00 – start biegu,
• godz. 14:30 – meta biegu/limit czasu,
• godz. 14:45 – wręczenie nagród,
• godz. 15:00 – oficjalne zakończenie imprezy.

5. Trasa, miejsce Startu i Mety
Start/Meta (w tym samym miejscu) na wszystkich dystansach z terenu przy OSP w Myszkowie -Będuszu, ul. Wyzwolenia 34, 42-300 Myszków. Nawierzchnia trasy to w większości ścieżki leśne, częściowo kamieniste, przeszkody naturalne, trochę asfaltu, oznakowana co 1 km, trasa bez atestu PZLA, pomiar czasu elektroniczny.

6. Limit czasu
Półmaraton – 3:30 h, Bieg 11 km – 1:40 h, Marsz NW 11 km – 2:30 h

7. Warunki uczestnictwa
Prawo startu w półmaratonie mają zawodnicy, którzy do dnia 28 grudnia ukończą 18 lat. W biegu na dystansie 11 km i marszu NW mogą wystartować osoby niepełnoletnie, jednak tylko za pisemną zgodą (podpisaną w Biurze Zawodów) rodziców lub opiekunów prawnych, jednoznaczną z odpowiedzialnością. Każdy zawodnik musi uiścić opłatę startową oraz zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów, w tym celu musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu biegu.

8. Zgłoszenia
Zgłoszenia do biegu na wszystkich dystansach i marszu NW będą przyjmowane poprzez elektroniczny formularz zapisów dostępny pod adresem https://www.zimnapolowka.pl
Termin zgłoszeń elektronicznych upływa z dniem 20.12.2019 godz. 23:59.
Jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, będzie można zgłosić się również w Biurze Zawodów w dniu biegu 28 grudnia w godz. 8:00-10:30 OSP Myszków-Będusz ul. Wyzwolenia 34. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił formularz zgłoszeniowy i dokonał opłaty startowej. Limit uczestników Półmaratonu to 150 osób, w biegu na 11 km to 100 osób, w marszu NW 50 osób. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach, opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości limitów zapisów, jeśli do 15.12.2019 założona ilość miejsc zostanie wyczerpana. W takim przypadku termin zapisów elektronicznych zostanie wydłużony do 20.12.2019r.

9. Opłaty startowego
Półmaraton:
• 30 zł – opłata do dnia 20.12.2019 r.
• 50 zł – opłata po 20.12.2019 i w dniu zawodów,
Bieg na 11 km i marsz NW 11km:
• 30 zł – opłata do dnia 20.12.2019 r.
• 50 zł – opłata po 20.12.2019 i w dniu zawodów,
Opłatę startową należy uiścić na konto bankowe Organizatora, dane do przelewu:
09 1020 2498 0000 8502 0580 6049 w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko, nazwę biegu, rok urodzenia, dystans.
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje następujące świadczenia:
• prawo do startu w zawodach,
• usługę elektronicznego pomiaru czasu, chip zwrotny
• numer startowy, agrafki,
• pamiątkowy medal,
• ciepły posiłek po ukończeniu biegu/marszu,
• opiekę medyczną,

10. Klasyfikacja
Na zawodach będzie elektroniczny pomiar czasu, za pomocą chipów wielorazowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają wielorazowe – zwrotne chipy, mocowane do buta, klasyfikacja na mecie będzie dokonywana w oparciu o czas netto.PÓŁMARATON
Klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn (open)
Kategorie wiekowe kobiet K18 18-29 lat, K30 30-39 lat, K40 40-49, K50 50 lat i więcej
Kategorie wiekowe mężczyzn M18 18-29 lat, M30 30-39 lat, M3 40-49, M50 50 lat i więcej
BIEG 11 km, MARSZ NORDIC WALKING 11 km
Klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn (open)
Ze względu na trudność trasy nie ma kategorii dla niepełnosprawnych na wózkach.

11. Nagrody
PÓŁMARATON, BIEG 11 km, MARSZ NORDIC WALKING 11 km
Open i kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca 1, 2, 3 statuetki i nagrody rzeczowe, zależne od hojności sponsorów. Organizator ma prawo ustalenia dodatkowych nagród. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność w trakcie dekoracji. Dla każdego uczestnika Półmaratonu (21 km) , Biegu (11 km) i Nordic Walking (11 km) medal okolicznościowy, woda mineralna oraz bon na ciepły posiłek.

12. Postanowienia końcowe
• Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt.
• Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
• Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
• Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez służby porządkowe biegu.
W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
• Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od Organizatora z zachowaniem dystansu.
• Organizator ustala limit czasu dla zawodników po tym czasie zawodnik musi zejść z trasy i zdjąć numer startowy.
• W biegu mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby, które uiszczą wpisowe. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić oświadczenie o zgodzie na udział w biegu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
• We wszystkich spornych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem
decyduje Organizator Biegu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest Stowarzyszenie Actus w Myszkowie z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 95; 42-300 Myszków (email: biuro@zimnapolowka.pl nr tel.: 795125132
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I ws swobodnego przepływu takich danych, dalej RODO) I innym przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych.
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a. RODO) wyłącznie w celach wskazanych w zgłoszeniu, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu wycofania zgody. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin do pobrania

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼