14 sty 2018, Radom

Bieg WOŚP - Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy

Wyniki

Wyniki

Bieg główny
14/01/2018 16:00 5km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”

I. ORGANIZATOR

1.Organizatorem Biegu WOŚP jest Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

II. CEL

1. Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”

2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

4. Zbiórka opłat startowych na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 r. alejkami parkowymi i ulicami Radomia.

2. Start biegu nastąpi o godzinie 16.00, a zakończenie biegu o godzinie 17.00.

3. Start i meta biegu zlokalizowane będą w Alei biskupa Chrapka Parku im. T. Kościuszki.

4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie www.biegiemradom.pl.

5.Długość trasy ; 5km ( 3 okrążenia).

6. Trasa będzie oznaczona taśmami, barierkami ochronnymi oraz zabezpieczona przez wolontariuszy.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W Biegu WOŚP mogą wziąć udział zawodnicy mający ukończone 12 lat.

2. Każdy uczestnik biorący udział w Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.

4. Wszyscy uczestnicy Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do Biegu WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.biegiemradom.pl

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 10 stycznia 2018r. . Po tym terminie , jeżeli limit pakietów nie zostanie wyczerpany, dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Biura Zawodów.

3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności :

- prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

- uregulowanie opłaty startowej,

4. Limit uczestników w Biegu WOŚP wynosi 300 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.

5. Opłata startowa za udział w Biegu WOŚP wynosi 30 złotych i jest w całości przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.

6. Organizatorzy nie wystawiają faktur VAT.

7. Dowodem skutecznej rejestracji jest email z potwierdzeniem rejestracji.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje :

a. numer startowy z czterema agrafkami,

b. pamiątkową koszulkę Biegu WOŚP,

c. medal na mecie,

VI. BIURO ZAWODÓW – odbiór pakietów startowych

1. Odbiór pakietów startowych :

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w lokalu Piekarni „Czas na chleb” , ul.Curie-Skłodowskiej 4 i będzie czynne w następujących dniach i godzinach :

13 stycznia 2018 (sobota) w godzinach 12:00 – 17:00

14 stycznia (niedziela) w godzinach 12:00 – 15:00

Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Z uwagi na charytatywny charakter Biegu WOŚP Organizator ograniczył zwyczajowy podział na kategorie wiekowe, oraz przyznał symboliczne wyróżnienia w postaci pucharów dla każdych pierwszych 3 zawodników (zawodniczek) w poszczególnych kategoriach.

Zawodnicy wyróżnieni w kategorii generalnej nie będą uwzględniani przy wyróżnieniach w pozostałych kategoriach.

Kategorie wiekowe :

- Kategoria generalna kobiet, Kategoria generalna mężczyzn,

- Kategoria junior – dziewczęta , Kategoria junior – chłopcy - zawodnicy w wieku 12 – 18 lat,

- Kategoria senior – kobiety, Kategoria Senior mężczyźni – zawodnicy w wieku 19 – 49 lat,

- Kategoria weteran – kobiety , Kategoria weteran mężczyźni – 50 i więcej lat.

Wyróżnienie dodatkowe – puchar dla najstarszego uczestnika i najstarszej uczestniczki.
Kategoria dodatkowa: Mega drużyna – puchary dla 3 najliczniej reprezentowanych drużyn (liczymy osoby
zgłoszone pod tą samą nazwą drużyny).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest wystartować w otrzymanej pamiątkowej koszulce WOŚP., oraz do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej.

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

4. Organizator zapewnia szatnie bez natrysków oraz depozyt w pobliżu startu i mety biegu.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

7. Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼