28 lut 2016, Radom

Bieg Pamięci Tropem Wilczym

Wyniki

Wyniki

10 KM
28/02/2016 12:00 10km

1963
28/02/2016 12:00 2km

Dane kontaktowe

Kontakt z organizatorem

Regulamin

RE­GU­LAMIN

Or­ga­ni­zator– Sto­wa­rzy­szenie „Bie­giem Radom!” — Fun­dacja Wol­ność i Demokracja

I. CEL ZAWODÓW

1. Od­danie hołdu żoł­nie­rzom pol­skiego pod­ziemia an­ty­ko­mu­ni­stycz­nego i an­ty­so­wiec­kiego dzia­ła­ją­cego w la­tach 1944 – 1963 w ob­rębie przed­wo­jen­nych granic RP oraz po­pu­la­ry­zacja wiedzy na ten temat.
2. Upo­wszech­nianie bie­gania jako naj­prost­szej formy ruchu.
3. Pro­mocja ak­tyw­ności fi­zycznej i zdro­wego stylu życia.

4.Promocja piękna Puszczy Kozienickiej

5. Celem zbiórki pu­blicznej na Po­mnik Po­laków zmar­łych w Związku So­wieckim w czasie Wiel­kiego Głodu.

II. TERMIN, MIEJSCE I GO­DZINY STARTU
1. Bieg od­bę­dzie się w dniu 28 lu­tego 2016 r. w Ko­złowie – Puszcza Ko­zie­nicka.
2. Start biegu g.12:00 dy­stans 1963m
12:30 dy­stans 10 km

III . TRASA, DY­STANS
1. Bieg od­bę­dzie się w Puszczy Ko­zie­nic­kiej – Ko­złów.
2. Bieg na dy­stansie 1963 me­trów i 10 km
3. Trasa biegu – leśne drogi gruntowe.

4. Limit czasu na po­ko­nanie dy­stansu 10km wy­nosi 90 minut.

IV. ZGŁO­SZENIA
1. Zgło­szeń można do­ko­nywać do dnia 25 lu­tego drogą elek­tro­niczną na stro­nach in­ter­ne­to­wych – www​.bie​giem​radom​.pl

2. Pa­kiety star­towe od­bierać można w dniu 28 lu­tego w go­dzi­nach pracy biura za­wodów, zgodnie z roz­działem VII ni­niej­szego regulaminu.

V. UCZEST­NICTWO
1. Wszyscy za­wod­nicy od­bie­ra­jący numer star­towy są zo­bo­wią­zani do zło­żenia de­kla­racji uczest­nictwa w biurze zawodów.

2. Pod­pi­sując de­kla­rację uczest­nictwa Uczestnik za­świadcza, że stan jego zdrowia umoż­liwia mu udział w za­wo­dach oraz, że bierze udział w za­wo­dach na własną odpowiedzialność.

3. Za osoby nie­peł­no­letnie oświad­czenie pod­pi­sują ro­dzice lub opie­ku­nowie prawni.

4. Or­ga­ni­zator dys­po­nuje 150 pa­kie­tami star­to­wymi, które otrzy­mają za­wod­nicy wg. ko­lej­ności zgło­szeń. Nie za­pewnia się , za­mó­wio­nego roz­miaru koszulki.

5. Za­wod­nicy którzy otrzy­mali od or­ga­ni­za­tora oko­licz­no­ściową ko­szulkę są zo­bo­wią­zani w niej wy­star­tować w biegu.
6. Pod­czas biegu wszyscy za­wod­nicy muszą mieć nu­mery star­towe przy­mo­co­wane do przed­niej części ko­szulki star­towej. 7. Or­ga­ni­zator nie wpro­wadza li­mitu za­wod­ników, oraz li­mitu wieku

VI. OPŁATY
1. Opłata star­towa w sys­temie Da­ta­Sport za udział w biegu na 10 km wy­nosi:
– wpłata do 25 lu­tego – 35 zł — opłata w biurze za­wodów w dniu startu — 40 zł

2. Bieg na dy­stansie 1963m — bez­płatny
3. Opłata raz uisz­czona nie pod­lega zwro­towi.
4. Opła­cenie star­to­wego oraz po­branie nu­meru wiąże się z ak­cep­tacją ni­niej­szego Re­gu­la­minu.
VII. BIURO ZA­WODÓW
1. Biuro za­wodów mie­ścić się bę­dzie w Pu­blicznej Szkole Pod­sta­wowej w Kozłowie

i czynne bę­dzie w dniu 28 lu­tego w go­dzi­nach 9.00 – 11:30

VIII. OCHRONA DA­NYCH OSO­BO­WYCH
1. Dane oso­bowe uczest­ników biegów będą prze­twa­rzane w ce­lach prze­pro­wa­dzenia im­prezy.
2. Dane oso­bowe uczest­ników biegów będą wy­ko­rzy­sty­wane zgodnie z wa­run­kami okre­ślo­nymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da­nych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Ad­mi­ni­stra­torem da­nych oso­bo­wych jest Or­ga­ni­zator.
3. Prze­twa­rzanie da­nych, o któ­rych mowa w ustępie 1 ni­niej­szego pa­ra­grafu, w związku z udziałem w za­wo­dach obej­muje także pu­bli­kację imienia i na­zwiska uczest­nika wraz z ro­kiem uro­dzenia i z nazwą miej­sco­wości, w której za­miesz­kuje — w każdy sposób, w jaki pu­bli­ko­wany lub roz­po­wszech­niany bę­dzie pro­jekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich da­nych oso­bo­wych oraz ich po­pra­wiania.
5. Po­danie da­nych oso­bo­wych oraz wy­ra­żenie zgody na ich prze­twa­rzanie jest do­bro­wolne, lecz ich nie­podanie lub brak zgody na ich prze­twa­rzanie unie­moż­liwia udział w zawodach.

IX. KLA­SY­FI­KACJA

Ze względu na ho­no­rowy cha­rakter biegu nie bę­dzie pro­wa­dzony ran­king za­wod­ników, or­ga­ni­zator do­puszcza jednak po­miar czasu za­wod­ników i umiesz­czenie wy­ników w ko­mu­ni­kacie koń­cowym.
X. NA­GRODY

Pierw­szych 150 za­wod­ników na dy­stansie 10 km na mecie otrzyma pa­miąt­kowy medal biegu. Uczest­nicy biegu na 1963 m otrzy­mają pa­miąt­kowy dyplom.

Pierwsza ko­bieta i pierwszy męż­czyzna na mecie biegu na dy­stansie 10km, oraz naj­młodszy i naj­starszy uczestnik im­prezy otrzy­mają pa­miąt­kowe statuetki.

XI. UWAGI KOŃCOWE

1. Kon­takt do or­ga­ni­za­tora tel., Mi­chał Ko­wal­czyk 510 958 332, Ta­deusz Kraska 504574021 e-​mail: maratonczyk4​9​@​wp.​pl , kontakt@​biegoholik.​pl
2. Or­ga­ni­zator za­pewnia Uczest­nikom opiekę me­dyczną na czas trwania za­wodów.
3. Or­ga­ni­zator nie po­nosi od­po­wie­dzial­ności w związku z obec­no­ścią lub uczest­nic­twem Uczest­nika w imprezie.

4. Za­wody od­będą się bez względu na pogodę

5. Koszty zwią­zane z or­ga­ni­zacją za­wodów po­krywa Sto­wa­rzy­szenie Bie­giem Radom!.

6. We wszyst­kich spra­wach nie­uję­tych Re­gu­la­minem de­cy­duje Or­ga­ni­zator Biegu, któ­remu przy­słu­guje wią­żąca i osta­teczna in­ter­pre­tacja Regulaminu.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Czytaj więcej   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼