30 jun 2024, Bydgoszcz

KAMIENNA 5

Inscripciones e info

Inscritos

Inscritos

Inscripciones

KAMIENNA 5
30/06/2024 09:00 5km

Información de contacto

Contactar con el organizador509258733

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
Start biegu głównego na dystansie 5km nastąpi o godz. 9.00 Bieg odbędzie się ulicą Kamienną w Bydgoszczy. Start na ul. Artyleryjskiej Meta na ul. Kamiennej pod wiaduktem tramwajowym Bydgoszcz Wschód
Recogida de dorsal
1. Miejsce biura zawodów, w którym zawodnicy odbierać będą numery startowe terminy jego działania zostaną podane na facebooku Kamiennej 5 w odpowiednim czasie, to jest na 14 dni przed wydarzeniem.
Política de devoluciones
Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie można jej również przenosić na innego zawodnika

Reglamento

REGULAMIN

Biegu ulicznego: Kamienna 5

Otwarte Mistrzostwa Bydgoszczy w biegu ulicznym na 5km

 1. Organizator:
 1. Akademia Mistrzów Sportu
 1. Cel Imprezy
 1. Wyłonienie Mistrza Bydgoszczy w biegu ulicznym na 5km
 2. Promocja zdrowego trybu życia
 3. Upowszechnienie biegania jako prostej o ogólnodostępnej formy ruchu i uprawiana sportu.
 1. Termin i Miejsce. Trasa Biegu:
 1. Bieg odbędzie się 30 czerwca 2024 roku
 2. Start biegów głównego na dystansie 5km nastąpi o godz. 9.00
 3. Bieg odbędzie się ulicą Kamienną w Bydgoszczy.

Start na ul. Artyleryjskiej

Meta na ul. Kamiennej pod wiaduktem tramwajowym Bydgoszcz Wschód,

Nie będzie dostępnych szatni przed i po biegu ( ze względów logistycznych ).

 1. Trasa biegu poprowadzona będzie ulicą Kamienną w Bydgoszczy, nawierzchnia asfaltowa,
 2. Szczegółowa trasa biegu i jej dokładny przebieg zostanie zamieszczona na stronie internetowej Akademii Mistrzów Sporu i Facebooku biegu
 3. Uczestnicy na trasie maja obowiązek stosowania się do poleceń policji, osób kierujących ruchem oraz sędziów i wolontariuszy
 1. Uczestnictwo:
 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu Kamienna 5 jest:
 1. Posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu na dystansie 5km.
 2. Pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu
 3. Świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia
 1. Zawodnicy dokonujący rejestracji i wpłacający opłatę startową oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność
 2. Limit osobowy uczestników Kamiennej 5 to: 999 zawodników

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia limitu uczestników.

 1. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
 1. Przyjęcie regulaminu biegu
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów
 3. Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora Kamiennej 5 oraz partnerów biegu
 4. Wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazywania danych osobowych oficjalnym sponsorom lub partnerom biegu w celu przeprowadzenia dodatkowych klasyfikacji, konkursów lub promocji
 1. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie karty startowej
 2. Każdy zawodnik ma wybór jednej z dwóch wersji opłaty startowej

* Opłata startowa BEZ KOSZULKI w biegu Kamienna 5 wynosi:

a) w dniu 8 marca dla wszystkich kobiet 50 zł w godzinach 12.00 – 20.00

b) od 8 marca do 9 czerwca 2024r. - 65 zł

c) w biurze zawodów w dniach 27-28-29 czerwca 90 zł jeśli będą wolne numery

startowe

* Opłata startowa Z KOSZULKĄ ( full print )w biegu Kamienna 5 wynosi:

a) w dniu 8 marca dla wszystkich kobiet 110 zł w godzinach 12.00 – 20.00

b) od 1 marca do 9 czerwca 2024r. - 125 zł

c) w biurze zawodów w dniach 27-28-29 czerwca nie będzie możliwości zapisów na bieg w wersji pakietu z koszulką

O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora

 1. Rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego
 2. Płatności realizowane są przelewami ( przelew elektroniczny) za pomocą generowanego automatycznie po rejestracji druku.

W biurze zawodów płatności przyjmowane będą gotówką.

 1. W przypadku zgłoszeń grupowych np. firmy, kluby itp. wymagana jest standardowa rejestracja zawodników
 2. Faktury ( VAT) wystawiane są wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i przesłaniu do organizatora pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury, w terminie 7 dni od daty wpływu środków na rachunek organizatora
 3. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie można jej również przenosić na innego zawodnika
 1. Pakiet Startowy

1. Zawodnicy biegu w pakiecie w opcji bez koszulki otrzymują:

 1. Numer startowy
 2. Chip do pomiaru czasu ( zwrot po zakończeniu biegu)
 3. Pamiątkowy medal na linii mety

2. Zawodnicy biegu w pakiecie w opcji z koszulką otrzymują:

a) Numer startowy

b) Chip do pomiaru czasu ( zwrot po zakończeniu biegu)

c) pamiątkową koszulkę

d) Pamiątkowy medal na linii mety

 1. Zgłoszenie:
 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego:

www.sportmaniacs.com

( wpisujemy kamienna 5 i klikamy szukaj )

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od 08.03 do 09.06.2024r. , po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane z wyjątkiem zgłoszeń w biurze zawodów o ile będą wolne numery startowe.
 2. Organizator może zamknąć wcześniej listę startową ograniczającą ilość startujących osób. Ogłoszenie o wcześniejszym zamknięciu listy startowej zostanie podane na stronie internetowej Akademii Mistrzów Sportuoraz na facebooku Kamiennej 5
 1. Pomiar i Limit Czasu
 1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego
 2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas netto.
 3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy wraz z chipem przypięty z przodu koszulki
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia Kamiennej 5
 1. Bieg główny na 5km: 45 min.
 1. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu nie zostaną sklasyfikowani na linii mety i po upłynięciu czasu 45 min zostaną zdjęci z trasy.
 1. Biuro Zawodów, depozyt
 1. Miejsce biura zawodów, w którym zawodnicy odbierać będą numery startowe terminy jego działania zostaną podane na facebooku Kamiennej 5 w odpowiednim czasie, to jest na 14 dni przed wydarzeniem.
 1. Depozyt mieścić się będzie w oznaczonym samochodzie zaparkowanym na parkingu przy pasażu handlowym przy skrzyżowaniu ul. Kamiennej i Gdańskiej. Depozyt zostanie później przewieziony na metę,
 2. Odbiór numeru i pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu karty startowej oraz upoważnienia, które może być napisane odręcznie
 3. Na terenie zawodów będzie możliwości skorzystania z sanitariatów typu TOI TOI
 4. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów
 5. po biegu na linii mety nie będzie (z przyczyn technicznych ) szatni
 6. Depozyt ze startu zostanie przewieziony na linię mety po ukończeniu biegu przez ostatniego zawodnika
 1. Klasyfikacje i nagrody:
 1. Klasyfikacja Kamiennej 5

prowadzona będzie w następujących kategoriach:

Open K/M

K/M 12 ( 12-13 lat )

K/M 14 ( 14-15 lat )

K/M 16 ( 15-16 lat )

K/M 18 ( 17-19 lat )

K/M 20 ( 20 - 29 lat )

K/M 30 ( 30 - 39 lat )

K/M 40 ( 40 – 49 lat )

K/M 50 ( 50 – 59 lat )

K/M 60 ( 60 -69 lat )

K/M 70 + ( 70 lat i powyżej )

 1. Informacja o nagrodach dla zwycięzców i uczestników Kamiennej 5 przedstawiona zostanie w osobnym komunikacie na oficjalnym facebooku zawodów.

3.Warunkiem uzyskania nagród jest ukończenie biegu, oraz stawienie się na ceremonii dekoracji

 1. Każdy uczestnik Kamiennej 5 kończący zawody i mieszczący się w limicie czasu otrzyma pamiątkowy medal

X. Postanowienia Końcowe:

 1. Uczestników Kamiennej 5 obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu

2.Nie przestrzeganie regulaminu i nie stosowanie się do poleceń, wskazań organizatora, służb porządkowych, sędziów może skutkować skreśleniem z listy uczestników zawodów

3.Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczna na trasie zawodów

4.Kamienne 5 jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków wymaga osobnej polisy , która musi być wykupiona przez uczestnika zawodów

5.Pisemne protesty przyjmowane będą przez biuro zawodów po zakończeniu zawodów po uiszczeniu opłaty 300 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu

6.Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator zawodów

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie zawodów

8.Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników w wyniku udziału w Kamiennej 5, oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia

10.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

Organizator

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼