06 dic 2023, Eivissa

CURSA INDIOT 2023

Clasificaciones

Clasificaciones

CURSA JUNIOR
06/12/2023 10:00 3km

CURSA CICLODEPORTIVA 43K
06/12/2023 10:00 43km

Información de contacto

Contactar con el organizador633470934

Reglamento

Normes de participació a la Cursa de s’indiot 2023

Article 1. Estructura de la Cursa de s’indiot 2023

La Cursa de s’Indiot és un conjunt de dues proves ciclistes, organitzada pel Consell d’Eivissa, mitjançant l’empresa Ibiza Blue Challenge, que tendrà lloc el dia 6 de desembre de 2023.

Les proves són les següents:

1. Cursa competitiva: de 43 quilòmetres. Adreçada a tota persona amb edat igual o superior a 15 anys amb sortida conjunta de homes i dones.

Categories femenina y categoria masculina. Dins de cada categoria: júnior, elit sub-23, màster 30, màster 40, màster 50 i màster 60-70.

Només s’hi poden utilitzar bicicletes de carretera.

2. Cursa júnior: de 1.000 a 3.000 metres al carrer Ignasi Wallis de la ciutat d´Eivissa. Dirigida a tota persona menor de 15 anys i persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials.

La prova estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’Annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Article 2. Horari i punt de sortida-arribada.

- Sortida Cursa competitiva: 10.00 hores devant de Centre Cultural Can Ventosa del carrer Ignasi Wallis de la ciutat d´Eivissa.

- Sortides Curses júnior: 10.10 hores devant de Centre Cultural Can Ventosa del carrer Ignasi Wallis de la ciutat d´Eivissa.

- Arribada Cursa competitiva: 11.00 hores devant de Centre Cultural Can Ventosa del carrer Ignasi Wallis de la ciutat d´Eivissa.

Article 3. Inscripció

La inscripció es gratuïta i inclou l’assegurança d’accidents. Les persones participants de la cursa competitiva rebran també un xip.

Article 4. Participació a la prova

La participació a la prova està sota la responsabilitat de les persones participants. La persona participant en el moment de la seua inscripció manifesta trobar-se físicament apta per a la prova.

Qualsevol ciclista amb necessitats especials que prengui part en la prova amb una bicicleta de mà (handbike) haurà d’anar permanentment acompanyat/ada per un ciclista vestit amb una armilla reflectant i aquest ha de circular darrere de la persona amb discapacitat.

Article 5. Forma i llocs d’inscripció

5.1. Les inscripcions es podran realizar en línea a la plataforma sportmaniacs.com amb un màxim de 220 places per la cursa competitiva.

5.2. El termini per a la inscripció finalitza el dia 3 de desembre de 2023 a les 23.59 hores.

5.3. Les inscripcions es consideren definitives. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita.

Article 6. Reconeixement mèdic

Es recomana a les persones participants fer-se un reconeixement mèdic abans de participar a la prova.

Article 7. Cronometratge

El control del temps de la cursa competitiva es farà de manera electrònica mitjançant l’ús de xip, que es proporcionarà en el moment de la recollida del dorsal.

De manera automàtica es donarà per no classificades les persones participants que no tenguin pas de control en tots els punts:

- Sortida a l’horari previst.

- Arribada.

- Punt de control de km 27-Intersecció carretera de Sant Joan-Cana Pepeta.

Article 8. Sistema d’eliminació

Tota persona participant, es considera fora de la cursa, i haurà de lliurar dorsal i xip i, si ho troba convenient, fer ús del vehicle escombra si passa amb un retard superior a 30 min del primer ciclista al km 27 de la cursa situat a la carretera de Sant Joan-Intersecció Cana Pepeta.

Si la persona participant no sobrepassa la línia de meta transcorregudes dues hores des del moment de la sortida, quedarà automàticament eliminada.

Article 9. Recollida de dorsals

La recollida de dorsals i xips es realitzarà el dia 5 de desembre al Consell Insular d´Eivissa-PISCINA RASPALLAR entre les 17 i les 20 hores.

Tota persona participant ha de portar, de forma obligatòria i visible, el xip i el dorsal que l’organització li hagi proporcionat sense crear cap modificació des de l’original. Els membres de l’organització o les forces de l’ordre exclouran qualsevol persona participant que no porti col·locat de manera visible el dorsal.

El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre’n l’ús a altres persones. No s’admetran reclamacions per pèrdua de xip o col·locació en lloc inadequat.

Article 10. Prohibicions

Es prohibeix la participació de qualsevol vehicle aliè a l’organització.

Article 11. Assistència mecànica

L’organització disposarà d’assistència mecànica al llarg de la prova. En cas d’avaria, la mà d’obra serà gratuïta, però les peces de recanvi correran a càrrec de les persones participants. Només es tendran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta. El servei es realitzarà amb un vehicle de suport durant el transcurs de la prova; en cas de no voler aquest servei, les persones participants han de portar els seus recanvis i ser autosuficients. L’assistència mecànica de l’organització és un servei de cortesia.

Article 12. Ús de casc

És obligatori l’ús del casc de ciclisme homologat.

Article 13. Seguretat

La Prefectura Provincial de Trànsit de la Guàrdia Civil, la Policia Municipal i Protecció Civil vetlaran per la seguretat de la cursa.

Article 14. Seguretat viària

Totes les persones participants hauran d’observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la seguretat viària i el seu Reglament.

Per recomenacions de la DGT tots els participants circularan sempre pel carril dret de la carretera.

La prova discorre per carreteres tancades al trànsit. La persona participant que no compleixi la llei serà expulsat/ada de la cursa. La inscripció a la prova suposa que la persona participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit.

Article 15. Despeses de les persones participants derivades de la prova, pèrdua o deteriorament d’objectes personals

L’organització no es fa responsable de les despeses que puguin contreure les persones participants durant la prova, ni de les pèrdues o les avaries que puguin patir les bicicletes o un altre equipament de les persones participants.

Article 16. Recollida de dorsal

Per recollir el dorsal és obligatori presentar el DNI.

Article 17. Modificacions

La organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari.

Article 18. Expulsió de la prova

S’expulsarà de la prova qualsevol persona participant que:

1. No respecti el codi de circulació i l’ús de casc homologat.

2. No respecti les consignes de seguretat indicades per forces de l’ordre i per l’organització.

3. No passi pel control de sortida, per altres situats en el recorregut o pel punt d’arribada.

4. Embruti o degradi l’itinerari, llançant deixalles.

5. Disposi de vehicle de suport propi.

6. Sigui remolcada per qualsevol vehicle.

7. Realitzi comportaments que impedeixin el desenvolupament normal de la prova i que vagin en contra de les presents normes.

8. Passi amb un retard superiror a 30 min respecte del primer ciclista al punt km 27 de la cursa situat a la carretera de Sant Joan(intersecció de Cana Pepeta).

Article 19. Personal adscrit a la realització de la cursa

L’organització designarà un grup de persones que tendrà com a funció vetlar per la seguretat de la prova. Aquestes persones tenen la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant, en especial de les conductes descrites a l’article 18. Aquestes comunicacions tendran idèntic valor que les denúncies efectuades per la mateixa organització.

Article 20. Causes de força major

L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o s’ajorna per causes de força major.

Article 21. Agrupaments de participants

L’organització es reserva el dret de realitzar agrupaments de participants al llarg del recorregut si per qüestions de seguretat així es requereix.

Article 22. Trofeus de la cursa competitiva

S’entregaran mitja hora després del tancament de meta. Les persones premiades hauran de rebre els trofeus al podi. No s’enviaran per correu o servei de missatgeria.

La distinció dels trofeus es determinarà en funció del sexe i l’edat de la persona participant i el seu temps acreditat, de la següent manera:

Categoria femenina i categoria masculina.

Dins de cada categoria, hi haurà trofeus per a les tres primeres persones classificades en les següents subcategories:

• Júnior.

• Elit sub-23.

• Màster 30.

• Màster 40.

• Màster 50.

• Màster 60-70.

• General final.

Article 23. Dades de caràcter personal

Es garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la persona inscrita a la Cursa de s’Indiot queda informada i presta el seu consentiment per incorporar les seues dades als fitxers automatitzats existents i al seu tractament per utilitzar-les en relació amb el desenvolupament de gestions administratives d'aquesta cursa i no podran usar-se per a cap altra finalitat diferent a la mencionada.

Article 24. Acceptació de les normes

Inscriure’s en la Cursa de s’Indiot implica obligatòriament que la persona participant accepta aquestes normes de participació.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼