28 Apr 2024, Santa Margarida de Montbui

EL BOU DE MONTBUI 2024

Classificacions

Classificacions

El Bou de Montbui E-BIKE
28/04/2024 09:00 34km

BOU DE MONTBUI BTT
28/04/2024 09:30 34km

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador655583271

Informació Bàsica

Lloc de la cursa
C/Progres (Escola Montbou) Sta. Margarida de Montbui (nucli antic)
Recollida de dorsals
Dijous 25 i divendres 26 botiga Fes-Bici i dissabte tarda a l’ESCOLA MONTBOU
Política de devolucions
consultar reglament

Reglament

REGLAMENT COPA BTT CATALUNYA CENTRAL 2024
1 INFORMACIÓ GENERAL
La COPA BTT CATALUNYA CENTRAL, és un circuit de proves de BTT gestionat per les organitzacions/ empreses / clubs encarregats de la gestió de cada una de les proves que conformen el campionat; Fes Bici 3.0,AEM de Kp, BTT Queralt, CCB Bruckers, Natural Mountain Sports.
Les proves organitzades són circuits de MTB dins del marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats d’oci, turístiques, culturals i competitives.
Les proves estaran OBERTES al tràfic de vehicles, en tot moment el participant té l’obligació de complir el codi de conducció vial, podent ser multat per imprudències o per no respectar les normes de tràfic, per les autoritats competents.
1. Les sortides es realitzaran en dissabte, en diumenge o en festius. (L’organització es reserva el dret de poder fer modificacions en els horaris prèviament establerts.)
2. Els participants hauran de complir els horaris marcats per l’organització pertinent de cada carrera en els diferents punts de pas/control, podent comportar l’eliminació del participant el fet de no arribar a tots els punts de pas/control abans del temps marcat per l’organització de cada prova.
3. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no poden ser utilitzades per una altre persona diferent a la inscrita. Excepte casos especials mencionats en aquest reglament.
4. Tots els inscrits accepten la normativa de les prova i d’aquest reglament.
2 RECORREGUTS
Els recorreguts oficials de cada prova seran els publicats en les pàgines web oficials i/o RRSS dels organitzadors-
Els itineraris discorren per camins i cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud i la dificultat de la prova, que es desenvoluparà sota possibles condicions climàtiques de fred, pluja, vent... per tant haurà de preveure que la seva indumentària així com les seves condicions físiques siguin les adequades per a realitzar la prova.
Els recorreguts de totes les proves de la Copa BTT Catalunya Central, estaran degudament senyalitzats i opcionalment es facilitarà el track per aquells que vulguin seguir-lo amb GPS.
És responsabilitat del participant la utilització de GPS i el seguiment del track facilitat per l’organització.
3 INSCRIPCIÓ
Les inscripcions es tanquen el dia que s’indiqui als canals d’informació de la Copa BTT Catalunya Central o al haver arribat al límit màxim d’inscrits prèviament fixat per l’organització encarregada de cada prova.
4 POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
Anul·lacions o Modificacions de la Copa BTT Catalunya Central
Qualsevol anul·lació o modificació d’una inscripció s’haurà de tramitar mitjançant el correu electrònic de l’organització encarregada de cada prova de la Copa BTT Catalunya Central:
 El Bou de Montbui: Fes Bici 3.0 - @fesbici3.0
 Xallenger: AEM de Kp - @aemdekp
 Rally dels herois - @els_herois
 Pedal de Tros- @bttQueralt
 Jurasic Bike Race: Natural Mountain Sports - @jurasic.bike.race
La data de la sol·licitud de l’anul·lació de la inscripció determinarà la quantitat econòmica que serà retornada del total d’aquesta.
Més de 29 dies: 80%
De 29 a 15 dies: 50%
De 14 a 8 dies: 25%
Última setmana: 0%
Anul·lacions o Modificacions de la Copa BTT Catalunya Central per causa MAJORS o PANDÈMIA:
En cas de cancel·lació total o ajornament de l'esdeveniment per ordre de Generalitat per causa major on pandèmia de la Covid-19, s'aplicaran les següents condicions:
 Traspàs de la inscripció a la nova data proposada de la cursa de forma gratuïta.
 Canvi de titular de forma gratuïta.
 Devolució de el 80% de l'import de la inscripció, (20% en concepte de despeses generades en la preparació de la prova).
5 ASSEGURANÇA
En el preu de la inscripció va inclosa l’assegurança.
La participació en qualsevol prova de la Copa BTT Catalunya Central es realitzarà sota la pròpia responsabilitat i risc de l’atleta participant. En el moment de la inscripció, el participant manifesta trobar-se físicament apte per la prova.
El participant realitza el recorregut sota la la seva única i absoluta responsabilitat, eximint a l’organització de tota responsabilitat en la que el participant pugui incórrer personalment en motiu de la seva participació a la prova. Aquesta descàrrega fa referència expressa a qualsevol tipus de lesió, inclús les que puguin produir la mort del participant, amb la condició de que en vista d’aquesta descarrega ni els beneficiaris del participant, que prèviament s’ha inscrit i acceptat aquest reglament, ni els hereus podran fer valer cap reclamació conra les parts exonerades, és a dir els organitzadors de cada prova o l’organització.
6 RECOLLIDA DE DORSALS.
El mateix dia de la prova.
En algunes proves es podran recollir els dorsals els dies previs a l’esdeveniment en determinats punts prèviament notificats als inscrits.
Tots els participants hauran de portar obligatòriament i de tal forma que sigui fàcilment visible el dorsal.
Els participants que no portin el dorsal visible podran ser exclosos del recorregut per part dels membres de la organització o de les forces del ordre.
El dorsal i el xip són articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li hagi sigut assignat i accepta no facilitar-ne l’ús del mateix a altres persones.
Per a recollir el dorsal és obligatori presentar el DNI, en el cas que no s’hagi subscrit l’assegurança contractada per a l’organització de la prova. Si es recullen dorsals de terceres persones s’haurà de presentar una fotocòpia del DNI, juntament amb el justificant d’inscripció que es rebrà per mail al fer la inscripció.
El participant tindrà la responsabilitat i l’obligació de guardar el dorsal que se li entregarà a la prova que participi de la Copa BTT Catalunya Central, i retornar-lo al acabar la prova.
7 AVITUALLAMENTS
Durant els recorreguts de les diferents proves hi hauran varis avituallament líquids i sòlids situats als punts marcats al recorregut de les diferents proves, publicats a webs organitzadors o RRSS
8 CONTROL DE TEMPS
El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l’ús de xips situats en la part posterior dels dorsals.
El sistema de control de temps ha demostrat la seva fiabilitat total, pel consegüent es desqualificarà automàticament a tots aquells participants que no tinguin un control de pas en tots els punts de control; Sortida a la hora prevista, arribada i altres punts de control situats al llarg del recorregut, si l’organitzador ho considera oportú.
9 SERVEIS MÈDICS
L’organització disposarà, durant el desenvolupament de les proves, d’un equip mèdic conformat per professionals i l’equip mèdic necessari, especialment contractat per a la realització de cada prova en qüestió.
10 SEGURETAT
Tots els participants hauran de conèixer i complir escrupolosament les disposicions de la “Ley de Seguridad Vial y su Reglamento”. Les diferents proves de la Copa BTT Catalunya Central transcorren per carreteres obertes al tràfic i pistes forestals.
Els participants que no compleixin la llei mencionada anteriorment seran expulsats de la prova en la que estigui competint i no podrà inscriure’s en cap de les altres proves de la Copa BTT Catalunya Central 2024 i en funció de la gravetat de la falta, es privarà la participació a les proves de les següents edicions de la Copa BTT Catalunya Central.
Cada participant al inscriure’s alguna prova de la Copa BTT Catalunya Central, reconeix haver llegit la totalitat del reglament i amb això assumeix els riscos inherents a la participació d’una prova oberta al tràfic, amb un temps que exclou a l’organització de tota responsabilitat, per qualsevol incidència o accident derivat de la participació de la mateixa.
11 ACCIDENTS I PÈRDUES
L’organització no es fa responsable de cap accident del que pugui ser causa o víctima el participant, que estarà cobert per l’assegurança contractada per cada organitzador.
Tampoc es fa responsable dels gastos ni els deutes que puguin contraure els participants durant la realització d’alguna de les proves de la Copa BTT Catalunya Central, ni de l’extraviament o danys que puguin patir les bicicletes o algun altre equipament dels participants.
El participant eximeix a l’organització de responsabilitats per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.
12 MODIFICACIONS I DRET D’ADMISIÓ
L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes quan per algun motiu ho trobi necessari.
La organització es reserva el dret d’admissió.
13 MEDI AMBIENT
Les diferents proves es desenvolupen pel territori natural de l’Anoia i la Conca De Barbera, per consegüent serà obligació de tots els participants juntament amb els membre de les diferents organitzacions, preservar l’entorn mirant de deixar la petjada mínima pel traçat de les diferents proves.
Queda terminantment prohibit llençar deixalles de qualsevol mena fora dels espais designats amb aquest objectiu. Serà motiu de desqualificació l’incompliment d’aquesta norma elemental per part dels participants.
14 DRETS D’IMATGE
L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a Copa BTT Catalunya Central i a les diferents organitzacions de les proves que conformen la Copa, Fes Bici 3.0, AEM de Kp, CCB Bruckers , Btt Queralt i Natural Mountain Sports a la gravació o captura fotogràfica total o parcial de la seva participació a qualsevol de les proves de la Copa BTT Catalunya Central i dona el seu consentiment per a que es pugui utilitzar la seva imatge en accions de promoció d’alguna de les proves o de la Copa BTT Catalunya Central, en qualsevol mena de format audiovisual existent (premsa escrita, fotografia, xarxes socials, cartellera, mitjans de comunicació tradicionals...)
Així doncs cedeix tots els drets relatius a l’explotació comercial i publicitària que la organització consideri oportuna realitzar, sense dret per part del participant a rebre cap compensació econòmica.
15 PENALIZACIÓ
De manera estricta es penalitzarà aquells participants que:
1. No respectin el codi de circulació.
2. No respectin les consignes indicades per les forces del ordre i per la pròpia organització.
3. No passin pel control de sortida o per algun dels altres situats al llarg dels circuits.
4. Embrutin o degradin el traçat de la prova o l’entorn que l’envolta.
5. No respectin les normes mediambientals.
6. Disposin de vehicles autopropulsats. (Excloem les e-bikes d’aquesta penalització ja que compten amb una normativa especial.)
7. No facin un correcte ús del casc o no l’utilitzin. (Ús del casc obligatòri.)
8. No porti visible el dorsal a la bicicleta.
Els membres de les forces de l’ordre i l’organització de cada prova, prendran nota dels participants que duguin a terme alguna de les accions o conductes mencionades anteriorment.
Les organitzacions de les diferents proves prenen el compromís davant la resta de participants de sancionar-los de manera efectiva, seguint el procediment:
1. Desqualificació de la prova.
2. Inclusió als llistats de participants sancionats, per a la seva posterior publicació.
3. Prohibició de participar en les altres proves de la Copa BTT Catalunya Central’24
4. Prohibició de participar en pròximes edicions de la Copa Btt Catalunya Central
5. Sancions imposades per les autoritats competents.
16 CONTROLS
La organització de cada prova tindrà la potestat per designar un grup de persones col·laboradores que estaran en els controls, vetllaran per la seguretat de la prova així com per assegurar el total compliment de la normativa estipulada en aquest reglament per part dels participants.
Aquestes persones tindran el mateix poder acusador que qualsevol membre de l’organització.
17 VEHÍCLE "FINAL DE LA PROVA"
Tots els participants que siguin adelantats pel vehicle que tanca la prova, és a dir pel “vehicle escombra”, passarà a considerar-se desqualificat de la prova.
18 SUSPENSIÓ DE LA PROVA
Les diferents organitzacions i la organització de la Copa BTT Catalunya Central no assumiran cap responsabilitat si alguna de les proves es suspèn o s’aplaça per causes de força major. Tanmateix no es fan responsables de les decisions que a títol personal prenguin els participants com a conseqüència de la suspensió o aplaçament.
19 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Fes Bici organitzador d’el Bou de Montbui, AEM de Kp organitzador de la Xallenger, CCB Bruckers organitzadors del Rally els herois, Btt Queralt organitzador de Pedal de tros i Natural Mountain Sport organitzador de Jurasic Bike Race, garanteixen el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el firmant queda informat i dona el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents al la base de dades de la Copa BTT Catalunya Central, i al tractament de les dades per a l’utilització en relació a gestions administratives, comercials, promocionals, publicitàries i d’altres activitats pròpies de la mateixa finalitat.
20 SISTEMA CLASSIFICACIÓ DE LA COPA BTT CATALUNYA CENTRAL
La Copa BTT Catalunya Central funcionarà amb un sistema de classificació per PUNTS. Al finalitzar la darrera prova de la Copa, la Pedal de Tros, els participants que tinguin més punts, seran els guanyadors.
Els premis finals de la Copa BTT Catalunya Central seran:
 Categoria Absoluta Femenina: 1era Classificada.
2na Classificada. 3era Classificada.
 E-BIKES Categoria Femenina: 1era Classificada.
2na Classificada. 3era Classificada.
 Categoria Absoluta Masculina: 1er Classificat.
2n Classificat. 3er Classificat.
 E-BIKES Categoria Masculina: 1er Classificat.
2n Classificat. 3er Classificat.
Per entrar a la classificació general de la Copa BTT Catalunya Central s’haurà d’haver participat a les 5 proves de la Copa.
Les posicions amb premi per a les diferents proves de la Copa BTT Catalunya Central seran els 3 primers participants de les següents categories:
-Junior Maculí. 14-18
-Junior Femení. 14-18
-Èlit Masculí. 19-29
-Èlit Femení. 19-29
-Masters 30 Masculí. 30-39
-Masters 30 Femení. 30-39
-Masters 40 Masculí. 40-49
-Masters 40 Femení. 40-49
-Masters 50 Masculí. 50-59
-Masters 50 Femení. 50-59
-Masters 60 Masculí. 60-
-Masters 60 Femení. 60-
-E-bikes Masculí.
-E-bikes Femení.
També hi haurà premi per a l’equip més nombrós en cada prova.
21 EDAT PER A PARTICIPAR.
Les persones majors d’edat podran participar sense cap tipus de restricció a banda de les mencionades prèviament en aquest contracte.
Les persones menors d’edat nascudes fins al 2010, que durant el 2024 facin 14 anys, podran participar a les diferents proves de la Copa BTT Catalunya Central sempre i quan el dia de la cursa portin una autorització firmada pel seu Pare/Mare/Tutor Legal, on se l’autoritzi a participar a la prova en qüestió i aquest accepti tota la responsabilitat dels danys físics o mentals que pugui incórrer el menor d’edat durant la participació en la prova de la Copa BTT Catalunaya Central.
L’organització no es fa responsable de la falsificació d’aquest document per part del participant menor d’edat o algu del seu entorn, manifestant en cap cas assumir-ne la responsabilitat de la participació del menor i reservant-se el dret d’empendre accions legals contra el Pare/Mare/Tutor Legal, del participant o la persona que ha falsificat l’autorització.
22 SORTIDA
Les Ebikes sortiran 15/30 min abans que les bicicletes musculars. Decidit per organitzador
Les- bicicletes amb pedaleig assistit participen en una categoria a part, limitada en numero. En quant a potència i velocitat, han de complir la normativa legal de e-bikes.
A partir de la segona prova de la Copa BTT Catalunya Central, a les sortides hi haurà un claix de líders on sortiran els 3 primers i les 3 primeres de cada categoria.
23 ACCEPTACIÓ
El fet d’inscriure’s en qualsevol de les proves de la Copa BTT Catalunya Central’24 suposa l’acceptació del present reglament i la renuncia a tots els drets contra l’organització de la Copa BTT Catalunya Central o qualsevol altre organització de les proves que conformen la CTBtt’23, renunciant a tota acció legal que pugui derivar-se de la participació a la prova.

24 FUNCIONAMENT DE LA CLASSIFICACIÓ PER LA COPA BTT CATALUNYA CENTRAL.

Els corredors rebran la següent puntuació, segons la seva posició en cada una de les proves de la copa. En cas de no participar en alguna de les diferents curses o no arribar a meta, obtindrà zero punts. Els participants que més punts acumulin durant les diferents proves, seran els guanyadors de les diferents categories.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼