CONDICIONS DEL SERVEI

Avís legal

INFORMACIÓ LSSI CLÀUSULA D’INFORMACIÓ GENERAL

CRONO CHIP, S.L., en acompliment de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa de que: La denominació social és CRONO CHIP, S.L. .

El domicili social està al carrer de les Tres Forques, 41 baix.

CIF: B98504582
Web: www.sportmaniacs.com
Registre mercantil de València.
Tom: 9609 Llibre: 68914 Foli: 128 Full: V-153246.

 1. Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d'ús.
 2. Alguns dels serveis o informacions podran requerir l’autenticació de l’usuari mitjançant ‘correu electrònic’ (email) i ‘clau d’accés’ (password), que prèviament li haurà facilitat CRONO CHIP, S.L.
  L’usuari garantitza la confidencialitat d’aquestes dades, comprometent-se a comunicar a CRONO CHIP, S.L. qualsevol situació que hagi portat a la pèrdua de la citada confidencialitat.
 3. L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d'ús. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar CRONO CHIP, S.L. dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.
 4. CRONO CHIP, S.L., no serà responsable dels errors en l’accés al lloc web o als seus continguts i hi posarà la major diligència possible per tal que aquests errors no es produeixin.
 5. Les marques, rètols, signes distintius o logos de CRONO CHIP, S.L que apareixen a la pàgina web són titularitat de CRONO CHIP, S.L i estan degudament registrats. Aquests criteris també fan referència al domini www.sportmaniacs.com. Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat de CRONO CHIP, S.L., no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa de CRONO CHIP, S.L., tret que s'indiqui el contrari.
  L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 6. L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de CRONO CHIP, S.L., estarà sotmès a les condicions següents:
  • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web de CRONO CHIP, S.L.
  • No s'establiran deep-links amb el lloc web de CRONO CHIP, S.L., ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
  • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de CRONO CHIP, SL. ni dels seus serveis, i excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web de CRONO SHIP, S.L. no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a CRONO SHIP, S.L.
  • Sota cap circumstància, CRONO SHIP, S.L., serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.
  • Qualsevol hiperenllaç a la web de CRONO SHIP, S.L., s'efectuarà a la pàgina principal.
 7. CRONO SHIP, S.L. informa a l’usuari del lloc web que pot ser necessari que s’emplenin formularis o impresos on-line amb la finalitat d’una adequada prestació del servei.
 8. Les condicions d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. CRONO SHIP, S.L. podrà, en qualsevol moment, modificar-les o introduir nous termes, comprometent-se a publicar-les en aquest lloc web. La prestació del servei d’aquest lloc web i les presents condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sometre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de València.
 9. De conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: dret d’informació en la recollida de dades, li comuniquem que ens comprometem a garantir la privadesa de les seves dades personals recollides en aquesta pàgina. L’informem de que les dades personals recollides seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de les dades de caràcter personal, amb la finalitat d’informar-li dels serveis que oferim. Com a interessat directe, té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que té a veure amb vostè i autoritza a que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercir els seus drets i rebre informació i publicitat de productes i serveis de la nostra empresa.

  Art. 3, apartat B. Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de gestió comptable, fiscal i administrativa, així com l'enviament de publicitat dels nostres serveis. De conformitat amb el que disposa l'art. 5.1 LOPD 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, s'informa del següent:

  • Les seves dades personals s'incorporaran al fitxer denominat Clients.
  • Pot exercir els drets d'accés, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer.
  • El responsable del fitxer és CRONO CHIP S.L., ubicat al carrer de les Tres Forques, 41 bajo, València.