07 Nov 2021, Barcelona

ZURICH MARATÓ BARCELONA

Classificacions

Classificacions

Marató
42.195km

Cadires
42.195km

Informació de contacte

Contactar amb l'organitzador

Reglament

Article 1

La Zurich Marató Barcelona és impulsada per un Comitè Promotor composat per quatre institucions i entitats: l'Ajuntament de Barcelona, la Plataforma Marató a Barcelona, la Federació Catalana d'Atletisme i Turisme de Barcelona. La seva Coordinació General correspon a l'Institut Barcelona Esports i la seva Organització Executiva a ASO (Amaury Sport Organisation) i RPM MKTG. A més a més, es disposa d'un òrgan consultiu, el Senat de la Zurich Marató Barcelona, composat per 24 persones de reconegut prestigi en el món de l'atletisme català i l'organització d'esdeveniments esportius, i que actua com a observatori de la prova i de la seva organització. La prova tindrà lloc el diumenge, en un circuit totalment urbà.

Article 2

La distància és de 42,195 km i està certificada per la Federació Catalana d'Atletisme a través d'un comissari autoritzat de la IAAF. Tanmateix, la marató està sota el reglament de curses de carretera de la IAAF. Els jutges de la RFEA i de la FCA vetllaran pel compliment del reglament.

Article 3

La cursa està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no. En qualsevol cas, s'haurà de tenir 18 anys complerts el dia de la celebració de la prova. D'acord amb la reglamentació de la RFEA, es realitzaran diferents classificacions, tant en categoria masculina com femenina, d'acord amb l'any de naixement. Cada corredor participa a la marató sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar la prova. No es permet la participació en modalitats que no corresponguin a aquesta prova d'atletisme com poden ser patins, skates, bicicletes, cadires de rodes elèctriques o handbikes, entre d'altres.

S'estableixen tres categories esportives amb discapacitat: cadira de rodes, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual.

Les persones amb discapacitat visual realitzaran la inscripció via on-line i sortiran des del primer calaix. Per optar a la classificació i lliurament de premis de discapacitat visual és necessari adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat desprès de realitzar la inscripció on-line. Els guies aniran sense xip i hauran d'anar degudament identificats, realitzant la seva inscripció a través de info@zurichmaratobarcelona.es, indicant les seves dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, mòbil i adreça de correu electrònic).

Les persones amb discapacitat intel·lectual realitzaran la inscripció via on-line. Per optar a la classificació i lliurament de premis de discapacitat intel·lectual és necessari adjuntar còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat desprès de realitzar la inscripció on-line.

Les persones que participin en la categoria de cadira de rodes o carro d'atletisme realitzaran la inscripció via on-line i hauran d'estar a la línea de sortida una hora abans del inici de la prova. És necessari, desprès de realitzar la inscripció via on-line, contactar amb l'organització en l'adreça info@zurichmaratobarcelona.es

El lliurament de premis de les categories de cadires de rodes, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual es farà sempre que hagin finalitzat un mínim de 3 esportistes, siguin homes o dones. Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa. Cal dirigir-se a

la zona del pòdium un cop finalitzada la cursa per conèixer la primera, segona i tercera posició.

Article 4

Un jutge àrbitre designat per la RFEA tindrà la decisió final davant qualsevol aspecte vinculant per al transcurs de la prova. Estarà assistit per jutges i comissaris auxiliars de la FCA. D'acord amb les normes de la IAAF, a partir del Km 5 i cada 5 Km hi haurà un lloc d'avituallament, així com a l'arribada. Es prendrà el temps parcial de la mitja marató i el de la línia d'arribada. S'estableix un temps màxim de 6 hores per completar el recorregut. Després d'aquest període, els participants que no hagin finalitzat podran continuar seguint les normes de circulació i sota la seva responsabilitat.

Article 5

La Zurich Marató Barcelona serà el Campionat de Catalunya Universitari de l'especialitat. Els participants que vulguin optar a la classificació universitària han de formalitzar la inscripció normalment i comunicar-ho al Servei d'Esports de la seva universitat.

Article 6

La inscripció a la Zurich Marató Barcelona és personal i intransferible i suposa l'acceptació del present reglament. En cap cas, es podrà transferir, ni vendre, a una altra persona, amic o familiar per motiu de no poder acudir el dia de la prova. Qualsevol incompliment d'aquesta condició podrà invalidar la seva participació en la prova i l'organització es reserva el dret d'excloure'l de la participació en futurs esdeveniments.

Article 7

L'organització de la Zurich Marató Barcelona no retornarà el import de la inscripció per motius de lesió i/o infermetat anterior, posterior o durant ni per qualsevol motiu aliè a la mateixa. En cap cas es podrà guardar la inscripció per a edicions futures.

Article 8

En el cas de cancel·lació de la prova per motius aliens a l'organització, aquesta es reserva el dret d'invalidar els articles 6 i 7 del reglament, i adoptar les mesures que cregui oportunes.

Article 9

Els dorsals es recolliran durant divendres i dissabte previ al dia de la cursa a l'Expo Sports, després de la imprescindible presentació del mail amb el seu número de dorsal i un document d'identificació oficial. Els dorsals s'hauran de portar ben visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa. El xip serà facilitat per l’organització. El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos. No es podran recollir dorsals el dia de la cursa ni es podrà enviar el material desprès de la mateixa.

Article 10

Després de retirar el dorsal en el lloc indicat per l'organització, es recollirà la samarreta a la mateixa fira per estricte ordre d'arribada, fins a finalitzar l'existència de la talla. L'organització no pot garantir la talla causa de que la comanda i la fabricació de samarretes es realitza amb anterioritat al tancament d'inscripcions.

Article 11

La seguretat a la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els serveis mèdics oficials estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Article 12

L'organització disposarà d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants estaran coberts per una pòlissa d'assegurances d'accidents segons el Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determina les prestacions mínimes de l'assegurança obligatòria Esportiu:

-Assistència medicoquirúrgica i sanatorial en accidents ocorreguts en el territori nacional, sense límits de despeses, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l'accident.

-Assistència farmacèutica en règim hospitalari, sense límit de despeses, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l'accident.

-Assistència en règim hospitalari, de les despeses de pròtesis i material d'osteosíntesi, en la seva totalitat, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l'accident.

-Les despeses originades per rehabilitació durant el període de divuit mesos des de la data de l'accident.

- Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica i sanatorial en accidents ocorreguts a l'estranger, fins a un límit, per tots els conceptes, de 6.000 €, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l'accident. Aquesta prestació és compatible amb les indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals, motivades per accident esportiu, que es concedeixin en finalitzar el tractament.

- Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals motivades per accident esportiu, amb un mínim, per als grans invàlids (tetraplegia), de 12.020,24 €.

-Auxili a la defunció, quan aquest es produeixi com a conseqüència d'accident en la pràctica esportiva, per un import no inferior a 6.010,12 €.

- Auxili a la defunció, quan aquest es produeixi en la pràctica esportiva, però sense causa directa d'aquest, per un import mínim de 1.803,04 €.

-Despeses originades per l'adquisició de material ortopèdic per a la curació d'un accident esportiu (no prevenció), per un import mínim del 70% del preu de venda al públic de l'esmentat material ortopèdic.

-Despeses originades en odontoestomatologia, per lesions a la boca motivades per accident esportiu. Aquestes despeses seran coberts fins 240,40 €.

-Despeses originades per trasllat o evacuació del lesionat des del lloc de l'accident fins al seu ingrés definitiu als hospitals concertats per la pòlissa de l'assegurança, dins el territori nacional.

-Assistència mèdica en els centres o facultatius concertats en totes les províncies del territori nacional.

- Lliure elecció de centres i facultatius concertats a tot Espanya.

No queden cobertes les lesions no accidentals, com ara, entre altres, les següents: - Tendinitis no traumàtiques.

- Contractures, estirades musculars, sobreesforços.

- Lesions degeneratives.

- Patologies i lesions degeneratives, preexistents, cròniques, tendinitis no traumàtiques, gonálgias o dolors sense origen traumàtic (dolors d'esquena, els dos genolls, sobreesforços).

- En general, totes aquelles lesions que no tinguin un origen traumàtic.

- Despeses de rehabilitació a domicili.

- Despeses d'adquisició d'ortesis.

- Despeses de farmàcia ambulant.

Article 13

Queden terminantment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l'organització. Els vehicles motoritzats o bicicletes oficials que facin el seguiment de la cursa portaran una identificació visible en tot moment.

Article 14

Els participants accepten cadascun dels articles d'aquest reglament i es comprometen honestament i amb honor a no anticipar-se a l'hora de la sortida i a cobrir la distància completa abans de creuar la línia de meta.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Llegir més   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼