31 дек 2023, Łódź

XXXIX BIEG SYLWESTROWY

Результаты

Результаты

BIEG GŁÓWNY 10km
31/12/2023 11:30 10км

BIEG MŁODZIEŻOWY
31/12/2023 10:30 2км

BIEG VIP
31/12/2023 11:00 1км

Контактная информация

Связаться с организатором509258733

Базовая информация

Время и место проведения соревнования
XXXIX Bieg Sylwestrowy odbędzie się 31.12.2023r.w „Arturówku” Łódź ul. Skrzydlata 75
Выдача нагрудных номеров
Biuro biegu mieścić się będzie: w dniu 31.12.2023r OWH „ Prząśniczka” Arturówek - Łódź ul. Studencka 20/24 od godz.9:00-11:15 oraz w hali MOSiR Łódź ul. Małachowskiego 5/7 w dniu 29.12.2023r – w godz. 16:30 – 19:30 w dniu 30.12.2023r – w godz. 10:00 – 13:00 •Odbiór pakietów dla zawodników z Łodzi zalecany jest w dniach 29 i 30 grudnia 2023 r
Политика возврата
W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. Opłata startowa dokonana przez zawodnika nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać nu-meru startowego innej osobie bez zgody organizatora

Регламент

XXXIX B I E G S Y L W E S T R O W Y

ŁÓDŹ 2023

R E G U L A M I N

XXXIX Bieg Sylwestrowy odbędzie się 31.12.2023r.w „Arturówku” Łódź ul. Skrzydlata 75

Organizator

- Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi

Partnerzy - Ministerstwo Sportu i Turystyki

- Urząd Miasta Łodzi

Patronat medialny - Express Ilustrowany,TVP3 Łódź, TV TOYA, Radio Łódź

Patronat honorowy

- Prezydent Łodzi,

- Marszałek Województwa Łódzkiego

Cel imprezy

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

Rozwijanie rywalizacji sportowej.
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
Zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży i dorosłych Propagowanie idei Olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży. Promocja Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego

Biuro biegu mieścić się będzie:

w dniu 31.12.2023r

OWH „ Prząśniczka” Arturówek - Łódź ul. Studencka 20/24 od godz.9:00-11:15

oraz

w hali MOSiR Łódź ul. Małachowskiego 5/7

w dniu 29.12.2023r – w godz. 16:30 – 19:30

w dniu 30.12.2023r – w godz. 10:00 – 13:00

•Odbiór pakietów dla zawodników z Łodzi zalecany jest w dniach 29 i 30 grudnia 2023 r

.

Start/meta 31.12.2023r( niedziela) Arturówek - sprzed ośrodka MOSiR, Łódź ul. Skrzydlata 75

Program:

10.30 – 2 km bieg młodzieżowy – dekoracja bezpośrednio po skończonym biegu

11.00 – 1 km bieg VIP-ów

11.30 – 10 km bieg główny/ 2 pętle/

13.00 - wręczenie Pucharów i nagród

Uczestnictwo:

Do startu w biegu na 10km zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy do dnia 31.12.2023r ukończyli 16 lat(posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego). Ze względu na rodzaj trasy nie przewiduje się udziału uczestników na wózkach.
W biegu na 2km młodzież urodzona w 2008r. i młodsi. Wszyscy uczestnicy biegów, powinni posiadać aktualne badania lekarskie, uprawniające do biegów długich.

W biegu VIP-ów startują osoby zaproszone przez organizatora.

- Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny. - Koszty organizacyjne biegu pokrywa organizator.

Noclegi można zamawiać do dnia 27.12.2023r -Hotel “Daria” Łódź ul. Studencka 2/4 tel. 696 480 616 ; hoteldaria@oit.pl

Zgłoszenia:

Bieg główny 10km – wprowadza się limit startujących – 1000 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu.
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xxxix-b-i-e-g-s-y-l-w-e-s-t-r-o-w-y

Link do tego adresu będzie dostępny także na oficjalnej stronie Łódzkiego Biegu Sylwestrowego www.bslodz.pl
Zgłoszenia będzie można także dokonać w dniach 29-30 grudnia 2023r w biurze zawodów w przypadku nie osiągnięcia limitu - dotyczy tylko biegu na 10km.
Ze względów organizacyjnych w dniu biegu 31.12.2023r nie będą przyjmowane zgłoszenia – bez wyjątków.
Wszystkie osoby, które zgłoszą się do zawodów, po dokonaniu opłaty startowej znajdą się na liście startowej XXXIX Biegu Sylwestrowego.

Bieg młodzieżowy 2km
Zgłoszenia będą przyjmowane tylko poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: WWW.SPORTMANIACS.COM

Link do tego adresu znajduje się również na stronie www.bslodz.pl Zgłoszenia w dniu biegu nie będą przyjmowane.

OPŁATA STARTOWA

Bieg na 10km :

• 70 zł – w okresie od 18 września 2023 roku do dnia 19 listopada 2023 roku

• 85 zł – w okresie od 20 listopada 2023 roku do dnia 23 grudnia 2023 roku

. 120zł – w dniach 29-30 grudnia 2023 rok w biurze zawodów (w przypadku wolnych nr startowych )

W biegu młodzieżowym na 2km nie pobiera się opłaty startowej.

 1. Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych w portalu Sportmaniacs.com bezpośrednio po internetowej rejestracji. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. Opłata startowa dokonana przez zawodnika nie podlega zwrotowi w sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie można też przekazywać i odsprzedawać numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora!

We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: besttime-sport@wp.pl

Wpisowe po 7 dniach nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.

• Osoby, które dokonają opłaty wpisowego do 16 grudnia 2023 roku oraz dokonają

zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www. bslodz.pl otrzymają imienne numery startowe.

• W przypadku dokonania przelewu po 22 grudnia, zawodnik zobowiązany jest do

przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

• Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

Każda osoba zgłoszona do biegu na 10 km po dokonaniu opłaty startowej otrzymuje następujące świadczenia:

• Imienny numer startowy z chipem + 4 agrafki

• Bon na ciepły posiłek • Medal okolicznościowy – po ukończeniu biegu • Pamiątkowy dyplom - do pobrania na stronie z wynikami •Opiekę medyczną w trakcie trwania biegu. •Wynik wysłany sms.

. Zestaw podróżny

Nagrody:

Bieg główny 10 km w kategorii kobiet i mężczyzn*:


Za zajęcie miejsc I-III przewidziane są nagrody pieniężne lub rzeczowe , za zajęcie miejsc IV-VI nagrody rzeczowe.

Zwycięzca w biegu na 10 km otrzyma Puchar Prezydenta Miasta Łodzi.
Zwyciężczyni w biegu na 10 km otrzyma Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.

Najstarsza/starszy uczestnik biegu na 10 km otrzyma Puchar Prezesa RROl w Łodzi

Najlepsza studentka/student województwa łódzkiego zostaną nagrodzeni Pucharem Prezesa AZS Łódź.
Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg na 10 km rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie są brani pod uwagę w losowaniu. Nie można odbierać nagród za osoby wylosowane a nieobecne przy losowaniu.

Bieg młodzieżowy 2km w kategorii dziewcząt i chłopców*:

Za zajęcie miejsc I-VI przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.
Zwyciężczyni w kat. dziewcząt otrzyma Puchar Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.
Zwycięzca w kat. chłopców otrzyma Puchar Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.
Dekoracja bezpośrednio po skończonym biegu.

*Dla każdego uczestnika, który ukończy bieg, przewidziano okolicznościowy medal oraz bon na posiłek do zrealizowania na miejscu zawodów bezpośrednio po biegu.

Postanowienia końcowe:

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia ,kontuzje i urazy odniesione przez startujących zawodników w XXXIX Biegu Sylwestrowym

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, zgodnie z wytycznymi GIS obowiązującymi w tym okresie w kraju.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie ratownika medycznego w czasie trwania biegu,
 • Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w tym- odniesie obrażeń, poniesienia śmierci lub strat jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w XXXIX Biegu Sylwestrowym. Doradza się zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW,
 • Dla uczestników biegu zostaną udostępnione przebieralnia oraz depozyt na czas trwania zawodów, organizator prosi o nie pozostawianie w depozycie cennych przedmiotów i pieniędzy,
 • Organizator nie odpowiada ww.przedmioty pozostawione przez zawodników bez zabezpieczenia(zamknięte toby)
 • Uczestnik biegu oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą,
 • Uczestnicy startujący w XXXIX Biegu Sylwestrowym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb organizatora imprezy oraz na wykorzystanie wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu organizowanych przez Regionalną Radę Olimpijska w Łodzi ul. Pomorska 138 ,91-404 Łódź
 • Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO). Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w rejestracji online spod adresu, którego zgoda dotyczy.
 • Organizator nie odpowiada za odwołanie imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora-na przykład w wypadku obostrzeń związanych z epidemią SarsCov2, kataklizm, odgórnego odwołania imprez plenerowych przez władze państwowe, władze miasta lub władze województwa, związanego z zagrożeniem zdrowia i życia zawodników. W tym wypadku organizator zwolniony jest ze zwrotu opłaty startowej wniesionej przez zawodników uczestników biegu.
 • Udział w biegu zawodnika oznacza akceptację regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.

Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami

XXXIX Bieg Sylwestrowy odbędzie się wg stosownych i obowiązujących w dniu zawodów przepisów i regulacji dotyczących organizacji imprez sportowych (biegowych )w Polsce wydanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pisemne uwagi dotyczące wyników należy przekazać najpóźniej do 2 stycznia 2024r. na adres mail: besttime-sport@wp.pl

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny oraz ostatecznej interpretacji regulaminu w dniu zawodów.

.

Organizator

RROl w Łodzi

Kontakt z organizatorem: info@bslodz.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Подробнее   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼