25 мая 2024, Ostrów Wielkopolski

OSTROWSKI BIEG BIZNESU 2024

Результаты

Результаты

OSTROWSKI BIEG BIZNESU 2024
5.8км

Контактная информация

Связаться с организатором509258733

Регламент

REGULAMIN BIEGU „OSTROWSKI BIEG BIZNESU 2024”

I. ORGANIZATORZY

1. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Powiat Ostrowski

II. FORMUŁA, TERMIN, MIEJSCE, TRASA.

 1. Bieg „OSTROWSKI BIEG BIZNESU 2024”, odbędzie się 25 maja 2024 roku, start o godzinie 10:00. Dystans 5,8 km (dwie pętle wokół dużego jeziora).
 2. Bieg odbędzie się na terenie Ośrodka sportowo-rekreacyjnego PIASKI SZCZYGLICZKA w Ostrowie Wielkopolskim. Zawodnicy startujący w biegu muszą stawić się na starcie o godz. 9:45.
 3. Długość trasy wynosi 2 x 2,9 km, czyli w sumie 5,8 km. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.
 4. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora oraz służb zabezpieczających trasę biegu.
 5. Bieg odbywa się z pomiarem czasu, który obsługuje BestTime.
 6. Pomiar czasu odbywa się za pomocą zwrotnych chipów umieszczanych na opasce na kończynie dolnej lub górnej.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu tułowia. Numer startowy musi być widoczny. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować będzie dyskwalifikacją.
 8. Uczestnicy zawodów, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają sms z wynikiem końcowym zawodów, na podany w Formularzu zgłoszeniowym numer telefonu, (pod warunkiem wyrażenia zgody na wysłanie wiadomości sms).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA.

 1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które przed wyczerpaniem limitu miejsc dokonały zgłoszenia za pośrednictwem strony zse.osw.pl lub www.sportmaniacs.com oraz dokonały wpłaty darowizny na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych (najpóźniej do 19.05.2024 roku).
 2. Limit miejsc wynosi 150 osób. O dopuszczeniu na listę startową decyduje kolejność wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Każdy zawodnik oświadcza poprzez wysłanie zgłoszenia, że jest świadomy, iż Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu.
 6. Bieg ma charakter otwarty. W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, posiadający dobry stan zdrowia, niemający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego.
 7. Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.
 8. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
 9. Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z własnych koszulek. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających osoby zgłoszone przez przedsiębiorstwa lub instytucje. Elementy te nie mogą zasłaniać numeru startowego, który zostanie wręczony przed startem w Biurze Informacyjnym Startu-Piaski Szczygliczka (czynne od godziny 8.30).
 10. Przebieralnia będzie znajdować się w okolicy startu/mety, w toaletach na terenie ośrodka rekreacyjno – sportowego. Za zgubione rzeczy organizator nie bierze odpowiedzialności. Organizator nie zapewnia przechowalni dla rzeczy zawodników startujących w/w biegu.
 11. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatorów oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń osób wyznaczonych przez Organizatora oraz poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator może odmówić uczestnictwa w zawodach lub usunąć z terenu zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów, nie przestrzegają poleceń osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA.

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w biegu „OSTROWSKI BIEG BIZNESU 2024” dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w linku na stronie internetowej www.zse.osw.pl lub www.sportmaniacs.com
 2. Za zgłoszenie uważa się kompletne wypełnienie zgłoszenia internetowego oraz dokonanie wpłaty darowizny na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie minimum 30,00 zł od osoby.
 3. Zawodnicy w dniu zawodów zobowiązani są do podpisania listy startowej i odebrania numerów startowych w Biurze Informacyjnym Startu czynnego od godziny 8.30.
 4. Wpłatę darowizny na rzecz Stowarzyszenia należy wnosić przy zgłoszeniu online poprzez system Przelewy24.
 5. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi i jest traktowana jako datek na Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Datek ten nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 6. W biurze zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in. numer startowy z zwrotnym chipem do pomiaru czasu, agrafki, bon żywnościowy oraz upominki reklamowe.
 7. Odebranie pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji uczestników na podstawie okazanego do wglądu, ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

V. KLASYFIKACJE I NAGRODY.

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg „OSTROWSKI BIEG BIZNESU 2024” otrzymają pamiątkowe medale oraz posiłek regeneracyjny.
 2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-promocyjny. Przewidziane zostały nagrody dla zwycięzcy w kategorii:
  1. Indywidualne – nagrody za najlepsze 3 wyniki czasowe (osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn).
  2. Indywidualne – nagrody ufundowane przez organizatorów biegu dla zwycięzców w konkursach.
  3. Grupowe – nagroda – puchar dla przedsiębiorstwa/instytucji, które zgłosi największą liczbę uczestników biegu.
 3. Puchary indywidulane za podium zostaną wręczone po podsumowaniu wyników biegu.
 4. Klasyfikacja uczestników biegu odbywa się wg czasów brutto.
 5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa zamontowanego w numerze startowym każdego uczestnika.
 6. Pomiar czasu jest wykonywany prze przedsiębiorstwo Best Time.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) oraz art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz.U. z 2018r. poz. 1000). Podane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu organizacji biegu i działań z tym związanych tj. promocji wydarzenia, jego podsumowania i ustalenia wyników zawodów.
 2. Ponadto zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
  1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych ul. Partyzancka 29 63 - 400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 591-95-56
  2. Podanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania wydarzenia oraz przez okres przewidziany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów oraz odrębnymi przepisami prawa nakazującymi dalsze ich przechowywanie. Dane na platformie rejestracyjnej przechowywane są przez okres 12 miesięcy.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją i promocją imprez organizatora oraz partnerów zawodów, wyłonieniem zwycięzców zawodów oraz przyznaniem i wydaniem nagród.
  5. Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji zawodów również we współpracy z innymi podmiotami z którymi zawarto stosowne umowy dotyczące powierzenia danych lub współadministrowania danymi osobowymi, jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji zawodów
  6. Uczestnik w zgłoszeniu rejestracyjnym podaje następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, nazwa firmy.
  7. Posiada Pan/ Pani prawo do:
   1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania bądź usunięcia danych o ile przepisy innych ustaw na to zezwalają;
   2. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   3. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
 3. Wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniu przetwarzany jest na podstawie art. 81 ust.1 ustawy oraz art. 81 ust. 2 z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
 4. Wizerunek osób uczestniczących w wydarzeniu wykorzystany może zostać tylko w celu promocji wydarzenia w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych organizatora oraz partnerów wydarzenia. Przetwarzanie wizerunku przez Organizatora oraz partnerów odbywa się na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Państwa podczas procesu rejestracji.
 5. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez organizatora w celu i zakresie wskazanym w regulaminie.
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych: mgr inż. Sebastian Kopacki - inspektor.rodo@gmail.com

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wszystkich uczestników Biegu „OSTROWSKI BIEG BIZNESU 2024” obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
 2. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu, uczestnictwa w zawodach oraz ich pełną akceptację.
 3. Uczestnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 5. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci i/lub uczestnictwem w zawodach. Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosowanego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na zawody i powrotu z zawodów.
 7. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników na trasie zawodów od momentu startu do zamknięcia trasy zawodów określonej limitem czasowym. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego zawodów. Opiekę medyczna zabezpiecza podmiot zewnętrzny posiadający niezbędne uprawnienia i środki do tego celu oraz wolontariusze.
 8. Na trasę zawodów zabrania się wprowadzania zwierząt, a także wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków dopingujących oraz napojów alkoholowych. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i napojów zarówno przed, jak i podczas zawodów pod groźba dyskwalifikacji. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub zdyskwalifikowania go w ich trakcie.
 9. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie, po lub w związku z zawodami.
 10. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
 11. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.
 13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 14. Na stronie internetowej www.zse.osw.pl znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Подробнее   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼