dim. 12 mai 2019 00:00:00 CEST, Gilet

VII Marxa Senderista de Gilet

Classements

Classement

Marxa Senderista
12/05/2019 08:30 12.3km

Information de contact

Contacter l'organisateur

Information Basique

Horaire et lieu de l'épreuve
08:30 - Plaza Virgen de la Estrella.
Collecte de dossard
No hay dorsales.
Politque de remboursement
A partir del 30/04/2019, NO s'establirà cap període de devolució de les inscripcions, excepte els casos per lesió justificats mitjançant informe mèdic i no abans de 15 dies de la marxa. En aquest cas, es descomptaran les despeses d'inscripció més les despeses de devolució generats.

Règlement

CLUB DE MUNTANYA XOCAINET
Carrer Nou d'Octubre 9, nº1 -46149 Gilet (Valencia) Nº Registre: 14.96.122 CIF: G-97626303

La VII Marxa Senderista de Gilet es regirà a través del següent REGLAMENT que és d'obligada lectura i acceptació per part de tots/totes els/les participants.

ARTICLE 1. ORGANITZACIÓ I PRESENTACIÓ: 1. El Club de Muntanya Xocainet (d'ara endavant l'Organització), organitza la VII Marxa Senderista de Gilet amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gilet. 2. La VII Marxa Senderista de Gilet (d'ara endavant VII MSG), es celebrarà el dia 12 de maig de 2019 a les 08:30 hores. 3. La VII MSG és una prova NO competitiva, que pretén fomentar el senderisme. Estarà oberta a tots els públics independentment de l'edat, sempre que es disposen de les condicions físiques necessàries. 4. L'Organització, compta amb els permisos de la Generalitat Valenciana, a través del Parc Natural de la Serra Calderona, i de l'Ajuntament de Gilet, per a la celebració de la VII MSG.

ARTICLE 2. RECORREGUT I SENYALITZACIÓ: 1. La VII MSG, té un traçat circular de dificultat mitjana de 12,3K amb un desnivell positiu acumulat de 360 metres. L'altitud mínima és de 90 m (Plaça Verge de l'Estrela) i l'altitud màxima es de 403 m (Penyes de Guaita). El lloc de l'eixida i de l'arribada estarà situat en la Plaça Verge de l'Estrela de Gilet. 2. Per a completar el recorregut s'ha estimat una velocitat mitjana d'uns 4 km/h, sent el temps aproximat per acabar la marxa d'unes 3:00 hores més el temps de parada per esmorzar. També s'ha estimat que el ritme més lent de la marxa siga de 3 km/h, sent el temps previst per acabar d'unes 4:00 hores més el temps de parada de l’esmorzar. 3. Està previst fer una parada per esmorzar d'uns 30 minuts al arribar al mirador de les Penyes de Guaita) (Km 5.5 aproximadament). 4. Serà obligatori seguir l'itinerari marcat per l'Organització. 5. L'itinerari discorre en la seua majoria per pistes forestals i sendes. Les persones que incomplisquen o causen danys dins d'espais privats, seran responsables dels seus actes. 6. El recorregut estarà abalisat per l'Organització amb cintes de color viu, calç u altres elements de senyalització situats a intervals regulars depenent de la tipologia del terreny i dels camins, sent responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la. 7. Els trams del recorregut que discórreguen per carreteres o carrers de la població no estaran tallats al tràfic rodat, encara que sí protegits i indicats per personal de l'Organització, sent responsabilitat de cada participant vetlar per la seua seguretat extremant les precaucions. Tot participant estarà obligat a complir les normes generals de circulació vial i les indicacions de l'Organització, sent responsable de quantes infraccions poguera cometre. Serà obligatori creuar les carreteres pels passos o llocs habilitats per a l'ocasió i degudament senyalitzats. 8. Ja que no es tracta d'una marxa cronometrada, no existiran controls de pas, per aquest fet, els i les participants es comprometen a seguir, en tot moment, les indicacions de l'Organització, que anirà degudament identificada.

ARTICLE 3. REQUISITS DELS PARTICIPANTS: Per poder participar, s'han de complir els següents requisits: 1. Estar prèviament inscrit i haver pagat la quota corresponent. 2. Ser major d'edat el dia de la marxa. 3. Els menors d'edat, podran participar acompanyats dels seus pares o tutors legals, o d'un adult, que es faran responsables d'ells/d'elles durant tot el recorregut. A més hauran d'emplenar l'autorització en el moment de la inscripció. 4. Tot participant, amb el fet d'inscriure's de manera lliure i voluntària a la VII MSG, declara conèixer i acceptar les disposicions que conformen el present Reglament. Així mateix, declara conèixer que es tracta d'una prova esportiva de certa exigència física i manifesta trobar-se en una adequada forma física i mental, que li permet afrontar aquest esforç, assumint el risc d'aquesta pràctica esportiva.

En concret, en el moment de la inscripció, el participant declara que:

"em trobe en adequat estat de salut per a participar en la VII MSG, eximint de tota responsabilitat a l'Organització, patrocinadors o altres institucions participants en l'esdeveniment davant qualsevol accident o lesió que poguera patir abans, durant i/o després de l'esdeveniment esportiu, renunciant des d'aquest moment a exercir acció legal en contra de qualsevol d'aquestes entitats".

5. L'organització no es farà responsable de les reclamacions o demandes que resulten dels danys que puguen succeir-li tant als i les participants en la marxa, en cas d'accident o negligència, com als materials en cas de pèrdua o deteriorament.

ARTICLE 4. INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS: 1. Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web: www.sportaniacs.com 2. El nombre màxim de participants està limitat segons la normativa del Parc Natural de la Serra Calderona. L'Organització es reserva el dret de reduir el nombre de places per motius de seguretat o altres motius que puguen afectar el bon desenvolupament de la marxa. En qualsevol cas, aquesta modificació serà anunciada amb suficient antelació en el Blog i pàgina de Facebook del Club de Muntanya Xocainet. 3. S'estableix que el període d'inscripció per a la VII MSG s'obrirà el pròxim 12 d’abril de 2019 a les 0:00 hores i es tancarà el 11 de maig de 2019 a les 23:59 hores, si ben abans no s'han cobert el total de participants permesos. 4. L'import de la inscripció s'estableix en 4 €, i inclou: • Gastos d'inscripció. • Segur d'accidents. 5. NO s'admetran inscripcions el dia de la prova. 6. A partir del 30/04/2019, NO s'establirà cap període de devolució de les inscripcions, excepte els casos per lesió justificats mitjançant informe mèdic i no abans de 15 dies de la marxa. En aquest cas, es descomptaran les despeses d'inscripció més les despeses de devolució generats.

ARTICLE 5. MARXA ECO-RESPONSABLE: La VII MSG transcorre per paratges d'alt valor ecològic.

Una part del recorregut transcorre per pistes i senderes del Parc Natural de la Serra Calderona. Els participants en aquestes proves saben molt bé que la muntanya és un entorn fràgil que ha de preservar-se. Per açò, des de l'Organització, es pretén que aquesta siga una marxa eco-responsable i respectuosa al màxim amb la muntanya.

El seu objectiu és tenir un impacte nul sobre el mitjà natural i la conscienciació de tots i totes per a protegir aquest entorn excepcional.

Per aquest motiu L'Organització, a més de complir rigorosament les normes del Parc Natural de la Sierra Calderona, proposa:

1. Lluitar contra l'erosió del sòl: Queda prohibit l'ús de dreceres fora dels camins i senderes marcades. 2. Gestió correcta de residus : S'han d'utilitzar els contenidors i llocs habilitats a tals efectes, que es trobaran en el àrea recreativa de Sant Esperit a mitat de recorregut aproximadament o al finalitzar la marxa en el poble. Cada participant haurà de portar amb si les seues deixalles fins als punts mencionats anteriorment. Però sens dubte i sense poder evitar-ho, el nostre pas per la muntanya genera un impacte en el medi ambient, que des de l'Organització intentarem minimitzar-ho i deixar-ho tot millor de com ho trobem.

ARTICLE 7. PROGRAMA: El programa de la VII MSG està previst amb els següents horaris: • 8:30 hores: Inici de la marxa • 10:00 - 10:30: Esmorzar en el mirador de les Penyes de Guaita. • 12:00 hores: Arribada de nou a la Plaça Verge de l'Estrela de Gilet (*) (*) Horaris orientatius, anirà en funció del ritme de cadascú.

ARTICLE 8. MATERIAL I EQUIPAMENT: L'Organització aconsella que és recomanable que cada participant porte amb si el següent material: • Calçat i vestimenta adequada per a la pràctica de marxa per muntanya. • Bastons. • Anar proveïts d'un dipòsit de no menys 500 ml. d'aigua. • De la mateixa manera i, ja que no es disposarà d'avituallaments en punts intermedis del recorregut, és recomanable que cada participant dispose de les seues pròpies provisions de sòlids i líquids, ja que està prevista una parada per a reposar forces entorn del quilòmetre 5 del total de la marxa en el àrea recreativa de Sant Esperit.

ARTICLE 9. DRETS D'IMATGE: 1. Autoritze a que l'Organització faça ús de fotos, vídeos, en els mitjans de comunicació i/o internet, sense esperar pagament, compensació o retribució per aquest concepte. 2. L'Organització es reserva en exclusivitat el dret sobre la imatge de la marxa, així com l'explotació audiovisual i periodística. Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l'Organització.

ARTICLE 10. PROTECCIÓ DE DADES: El Club de Muntanya Xocainet garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seues dades als fitxers automatitzats existents en l'entitat i al tractament dels mateixos per a la seua utilització en relació amb el desenvolupament de gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies. La política de privadesa del Club de Muntanya Xocainet, li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establits en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club de Muntanya Xocainet, CL. Nou d'octubre nº1, (Centre Cívic) 46149 Gilet.

ARTICLE 11. MODIFICACIONS: L'Organització pot modificar, corregir o millorar aquest reglament en qualsevol moment. Per motius de seguretat o per causes de força major, l'Organització es reserva el dret de suspendre, acurtar o modificar el recorregut de la marxa. Les modificacions seran degudament comunicades amb antelació als participants a traves del blog del Club de Muntanya Xocainet.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Lire plus   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼