dim. 05 juin 2016 00:00:00, Radom

Słoneczny Bieg

Classements

Classement

5 KM
05/06/2016 11:00 5km

10 KM
05/06/2016 11:00 10km

Information de contact

Contacter l'organisateur

Règlement

Słoneczny Bieg 2016


I Patronat i organizatorzy
1. Organizatorem biegu (zwanego dalej „Słonecznym Bieg 2016”) jest inwestor Centrum Słonecznego:
Poland Business Park XI sp. z o.o.
Regon: 140145804
NIP: 525-23-47-243
KRS: 00002364492
2. Współorganizatorem Słonecznego Biegu 2016 jest Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”.
3. Słoneczny Bieg 2016 odbywa się we współpracy z Komendą Miejską Policji.
4. Biuro Zawodów Słonecznego Biegu 2016 będzie zlokalizowane w Centrum Słonecznym.
5. Osobą odpowiedzialną za organizację i koordynację imprezy sportowej jest Joanna Barska.


II Cel
Celem Słonecznego Biegu 2016 jest:
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Promocja aktywności i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Radomia.


III Termin i miejsce
1. Słoneczny Bieg 2016 odbędzie się 5 czerwca 2016 r. na terenie miasta Radom.
2. Start nastąpi o godz. 11:00 przy ul. Chrobrego 3 przed Aquaparkiem.
3. Dystans to 5 km i 10 km.
4. Na mecie będzie przygotowany punkt z wodą mineralną.
5. Zawodników obowiązuje limit czasowy 90 min.
6. Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie.
7. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.
8. Słoneczny Bieg 2016 odbywa się na ulicach z ograniczeniem ruchu kołowego.
9. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę Słonecznego Biegu 2016.
10. Organizator zapewnia pomoc medyczną w czasie trwania imprezy. Pomoc zlokalizowana będzie przy mecie.


IV Uczestnictwo
1. W Słonecznym Biegu 2016 uczestniczyć mogą osoby, które:
• poprawnie wypełniły i złożyły formularz zgłoszeniowy;
• zarejestrowały się w Biurze Zawodów;
• uiściły opłatę startową;
• posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisały oświadczenie o zdolności do udziału w Słonecznym Biegu 2016 na własną odpowiedzialność (dostępne w biurze zawodów).
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
3. Udział w Słonecznym Biegu 2016 odbywa się na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Słonecznym Biegu 2016 wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
4. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w Słonecznym Biegu 2016 oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
5. Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz złożyć podpis na formularzu startowym.
6. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, zlokalizowanym w Centrum Słonecznym (4 czerwca 2016 r. - w godz. 10:00 - 18:00 oraz w dniu Słonecznego Biegu 2016 w godz. 8:00 - 10:00)
7. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu Słonecznego Biegu 2016.


V Zgłoszenia
1. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie: aquapark-radom.pl, galeriasloneczna.pl, sportmaniacs.com, biegiemradom.pl
Internetowego zgłoszenia można dokonywać do 3 czerwca 2016 r. do godz. 16:00.
2. Imienne zgłoszenia przyjmowane są również poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Centrum Słonecznym w dniu 3 czerwca 2016 w godz. 10:00 - 16:00.
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej:
- 20 zł (płatne w terminie do 22 maja 2016 r.)
- 25 zł (płatne w terminie 23 maja - 5 czerwca 2016 r.)
w terminie do 7 dni od zgłoszenia nie później jednak niż do dnia, w którym będzie się odbywał Słoneczny Bieg 2016 Opłatę startową należy wpłacić w systemie e-przelewu.
O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Organizatora.
4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.
6. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
7. Osoby powyżej 70. roku życia zwolnione są z opłaty startowej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zwolnienia uczestnika z opłaty startowej w uzasadnionych przypadkach.
9. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: koszulkę okolicznościową, numer startowy z chipem, worko-plecak, kubek oraz wodę z medalem na mecie.
10. Organizator nie gwarantuje pakietów startowych dla osób, które dokonają zgłoszenia w dniu zawodów.
11. Członkom Stowarzyszenia „Biegiem Radom!” przysługuje 50% zniżki na opłatę startową.

VI Klasyfikacja
1. Dla 5 km prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
- Gk: Generalna kobiet
- Gm: Generalna mężczyzn
- K14: Kategoria wiekowa 2002-2000 (dziewczęta)
- M14: Kategoria wiekowa 2002-2000 (chłopcy)
- K17: Kategoria wiekowa 1999-1997 (dziewczęta)
- M17: Kategoria wiekowa 1999-1997 (chłopcy)
- K20: Kategoria wiekowa 1996-1982 (kobiety)
- M20: Kategoria wiekowa 1996-1982 (mężczyźni)
- K35: Kategoria wiekowa 1981-1967 (kobiety)
- M35: Kategoria wiekowa 1981-1967 (mężczyźni)
- K50: Kategoria wiekowa 1966-1951 (kobiety)
- M50: Kategoria wiekowa 1966-1951 (mężczyźni)
- K66+: Kategoria wiekowa 1950≥ (kobiety)
- M66+: Kategoria wiekowa 1950≥ (mężczyźni)

2. Dla 10 km prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
- Gk: Generalna kobiet
- Gm: Generalna mężczyzn
- Sk: Służby mundurowe kobiety
- Sm: Służby mundurowe mężczyźni


VII Nagrody i wyróżnienia
1. Wyróżnienia zostaną przyznane na podstawie czasu ukończenia Słonecznego Biegu 2016,
dla osób z najlepszym czasem.
2. W każdej kategorii zostaną wyróżnione 3 pierwsze osoby.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych osób.
4. Dekoracja i przyznanie nagród biegu głównego będzie miała miejsce o godz. 12.30 na mecie Słonecznego Biegu 2016.


VIII Sprawy organizacyjne
1. Szatnia zlokalizowana będzie w Aquaparku Radom, przy ul. Chrobrego 3.


IX Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników Słonecznego Biegu 2016 obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Słoneczny Bieg 2016 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Każdy uczestnik Biegu Słonecznego jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji.
4. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania Słonecznego Biegu 2016 przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w Słonecznym Biegu 2016, a w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy nie mogą oni wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych, wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Słonecznego Biegu 2016. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
8. Poprzez przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby organizacji Słonecznego Biegu 2016 zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883. Administratorem danych osobowych jest spółka Poland Business Park XI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa. Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do wglądu i poprawiania jego danych osobowych, a także prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
11. Wyniki Słonecznego Biegu 2016 będą przekazane do informacji mediów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
13. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
14. Protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu Słonecznego Biegu 2016 do godz. 14.30 po uiszczeniu opłaty w kwocie 500 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Lire plus   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼