dim. 23 avril 2017 00:00:00 CEST, Trzebinia

Puszcza Run 2017

Classements

Classement

Puszcza Run
23/04/2017 12:00 10km

Information de contact

Contacter l'organisateur

Règlement

I. Organizator:
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 74, tel. (32) 6121-497, 6121-602,
e-mail: dzial.programowania@tck.trzebinia.pl


II. Współorganizatorzy:
Urząd Miasta w Trzebini
Akademia 2012
...
w trakcie uzgodnień


III. Komitet organizacyjny:
Tomasz Kobierecki - Koordynator Biegu
Mariusz Brzózka - Koordynator Biegu
Artur Konieczny - Koordynator Biegu
Adam Potocki – Trzebińskie Centrum Kultury
Joanna Poznańska – Trzebińskie Centrum Kultury


IV. Partnerzy:

w trakcie uzgodnień

V. Cele:
1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu.
2. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców regionu.
3. Promocja atrakcyjnych terenów Powiatu Chrzanowskiego.

VI. Termin i miejsce:
1.Bieg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017r. w Puszczy Dulowskiej. Start i meta
zlokalizowana jest w sołectwie Młoszowa – gmina Trzebinia (woj. małopolskie). Wejście
do Puszczy od ulicy Szembeka. Początek biegu głównego – godz. 12.00.
Początek biegów dla dzieci – godz. 11.00.
2.Trasa biegu jest fragmentem ścieżki przyrodniczo-leśnej, usytuowanej w północnozachodnim
skraju Puszczy. Całkowity dystans 10km. (mapa w załączniku).
3. Nawierzchnia szutrowa. Trasa nie posiada atestu PZLA. Będzie oznakowana co 1 km.
4. Pomiar czasu elektroniczny (pierwsze 50 osób brutto pozostali netto). Pomiar czasu będzie
dokonywany dwukrotnie w punktach Start/Meta oraz na półmetku (międzyczas). Numery
startowe wraz z chipami będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z
pakietem startowym w dniu 23 kwietnia 2017 r. (niedziela), w godz. 9.30. do 11.30.
5. Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie
ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.
Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie
do regulaminu przebywania w Puszczy Dulowskiej oraz kodeksu cywilnego.
6. Biuro zawodów znajdować się będzie w namiocie na parkingu przy wjeździe do
Puszczy Dulowskiej.
7. Start: Wejście do Puszczy Dulowskiej od ulicy Szembeka w Młoszowej (gm. Trzebinia).
8. Meta: W miejscu startu biegu.

VII. Klasyfikacje:
W Biegu „Puszcza Run '2017” prowadzone następujące klasyfikacje:
a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Open – obywatele Unii Europejskiej.
b) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w kategorii uczestników mieszkańców z gmin:
* Alwernia
* Babice
* Chrzanów
* Libiąż
* Trzebinia
c) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w kategorii uczestników mieszkańców Powiatu
Chrzanowskiego.
d) Klasyfikacja drużynowa (drużyna musi składać się 3 zawodników w tym z dwóch kobiet i
jednego mężczyzny lub dwóch mężczyzn i jednej kobiety).
(warunkiem zgłoszenia drużyny jest rejestracja poprzez stronę www.tck.trzebinia.pl do dnia
10 kwietnia 2017r.)

VIII. Zasady uczestnictwa:
1. W biegu mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Od każdego
niepełnoletniego uczestnika wymagana jest zgoda na piśmie rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w zawodach (druk do pobrania na stronie www.tck.trzebinia.pl).
Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w biurze zawodów od godziny 09.30 do
11.30 w dniu zawodów.
2. Limit uczestników biegu wynosi 500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń.
3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie:
- oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
(oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów w dniu biegu).
- zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych biegu,
- zgody rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku udziału osób niepełnoletnich,
4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz ubezpieczenie wszystkich
zawodników od następstw NW podczas trwania biegu.
5. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
6. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb
porządkowych.
7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje pakiet startowy, na który
składają się:
- numer startowy z chipem (bezzwrotny),
- medal ukończenia biegu,
- suwenir sportowy,
- ciepły posiłek na mecie,
- wodę w trakcie zawodów.
8. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez
organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru
startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
9. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (m.in. skracanie dystansu, bieg
poza wyznaczoną trasą itp.) zostaną zdyskwalifikowani.
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych
środków odurzających.

IX. Zgłoszenia:
1.Zgłoszenia do biegu Puszczy Run '2017 będą przyjmowane tylko ON–LINE poprzez
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.tck.trzebinia.pl
2.Zgłoszenia elektroniczne indywidualne można składać do 13.04.2017 wraz z dokonaniem
wpłaty wpisowego. Dokonanie elektronicznej rejestracji wraz z wpłatą w w/w. terminie
gwarantuje pełny pakiet startowy.
3.Zgłoszenie do klasyfikacji drużynowej – drużyna mieszana - (3 osoby - 2 mężczyzn i 1
kobieta lub 1 mężczyzna i 2 kobiety) jest możliwe wyłącznie w drodze zgłoszenia
elektronicznego do dnia 13.04.2017 wraz z dokonaniem wpłaty wpisowego.
4.Zgłoszenia indywidualne mogą być dokonywane osobiście w dniu biegu w godz.
9.30 -11.30 przy czym organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.
5.Numer konta na który należy dokonać wpłaty startowej widoczny jest w panelu
zgłoszeniowym na stronie internetowej www.tck.trzebinia.pl oraz w punkcie X w
paragrafie 8 nin. regulaminu.
6.Zgłoszenia w biurze zawodów przyjmowane są w dniu biegu od godziny 9.30 do 11.30.
7.Zgłoszenie zawiera:
- imię, nazwisko,
- rok urodzenia,
- płeć,
- e-mail,
- rozmiar koszulki,
- kategorie biegu.

X. Opłaty startowe:
1.Wpisowe do Puszcza Run '2017 wynosi 50zł. jeżeli zgłoszenie oraz wpłata wpisowego
dotrze do organizatora do 18.04.2017.
2.Opłata startowa w biurze zawodów w dniu biegu wynosi 70zł.
3.Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie
opłaty startowej. Zawodnik wypełnia formularz zgłoszenia do zawodów i po jego
wypełnieniu wpłaca opłatę.
4.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną
osobę.
5.W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot opłaty do 7 dni od daty wpłaty, jednak
nie później niż 14 dni przed datą zawodów.
6.Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu
weryfikacji danych osobowych.
7.Dane do przelewu:
Odbiorca: Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia
nr konta: BS Chrzanów 63 8444 0008 0000 0084 7038 0002
tytuł przelewu: opłata startowa Puszcza Run ‘2017; nazwisko i imię zawodnika, numer na
liście zapisów
8.W dniu zawodów każdy zawodnik musi stawić się w Biurze Zawodów w celu weryfikacji
oraz odbioru numeru startowego. Osoby, które nie zdążą zarejestrować/zweryfikować się
do godz. 11.30 mogą nie uzyskać prawa do startu w biegu. Prosimy o wcześniejszy przyjazd.
9.Finansowanie: Koszty organizacji zawodów ponoszą organizatorzy. Koszty pobytu i przejazdu ponoszą uczestnicy biegu.

XI. Nagrody:
1.Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn Open: Pierwsze miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn – nagroda finansowa. Drugie miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn– nagroda finansowa. Trzecie miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn – nagroda finansowa. Wszyscy nagrodzeni otrzymują statuetki.
2.Klasyfikacje poszczególnych gmin kobiet i mężczyzn – nagrody rzeczowe.
3.Klasyfikacja Powiatu Chrzanowskiego – nagrody rzeczowe.
4.Klasyfikacja drużynowa – nagrody rzeczowe.
5. W trakcie imprezy odbędzie się także loteria z nagrodami dla wszystkich uczestników biegu - regulamin dostępny w czasie imprezy.

XII. Postanowienia końcowe
1. Każdy zgłoszony uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu biegu Puszcza Run '2017.
2.Każdy uczestnik oraz kibic wchodząc na teren organizacyjnie podlegający imprezie ma pełną świadomość, że udział w zawodach oraz kibicowanie może być niebezpieczne i bierze w nich udział na własne ryzyko, świadomy wszelkich zagrożeń wynikających ze specyfiki trasy biegu.
3.Zawodnik oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do udziału w biegu.
4.Zawodnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje osobiście w czasie zawodów, treningu, przed i po imprezie na terenie zawodów.
5.Każdy z uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich startuje na własną odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów. Od każdego niepełnoletniego uczestnika wymagana jest zgoda na piśmie opiekuna prawnego na udział w imprezie Puszcza Run '2017.
6.Każdy z uczestników biorących udział w biegach zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, akceptuje go i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia potwierdzając to własnym podpisem składanym w momencie weryfikacji w biurze zawodów.
7.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami ,możliwość odniesienia obrażeń ciała, urazów fizycznych czy kontuzji.
8.W trakcie biegu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy.
9.W przypadku wycofania się z biegu uczestnik powiadamia Organizatora.
10.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez upoważnionych pracowników TCK w Trzebini w celu uczestnictwa w imprezie Puszcza Run '2017.
11.Wszyscy uczestnicy startując w biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu imprezy, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
12.Organizator zapewnia biuro depozytu.
13.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
14.Puszcza Run '2017 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
15.Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
16.Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.tck.trzebinia.pl
17.Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
18.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
19.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
20.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Szczegółowe Informację : www.tck.trzebinia.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Lire plus   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼