lun. 11 nov. 2019 00:00:00 CET, Wieruszów

CYKL MARATONÓW MTB „ DOLINĄ PROSNY” X NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2019'

Classements

Classement

MINI 25-30
11/11/2019 12:00 25km

MEGA 50-60KM
50km

SZKÓŁKI KOLARSKIE NPRK
11/11/2019 10:30 10km

Information de contact

Contacter l'organisateur509258733

Règlement

REGULAMIN

Cyklu maratonów MTB

„ Doliną Prosny”

1. CEL MARATONU
-popularyzacja i rozwój kolarstwa MTB w regionie
-popularyzacja jazdy rowerem jako źródła zdrowia, ładnej sylwetki i ekologicznego podróżowania
-upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenach wiejskich
-forma zapobiegania i rehabilitacji w chorobach serca

2. ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski ul. Kolejowa 18 98-400 Wieruszów

tel. 792600561 http://wkkwieruszow.pl/ https://www.facebook.com/WieruszowskiKlubKolarski/ email. wkkwieruszow@tlen.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
- 27 kwiecień 2019r Spóle ( Mistrzostwa Woj.Łódzkiego w Maratonie MTB na dystansie MEGA, Maraton Orła Bielika)
- 19 maja 2019r Pieczyska

- 11 listopada 2019r Wieruszów ( X Niepodległościowy Maraton MTB )

4. Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w Maratonie MTB

- odbędą się 27 kwietnia w Spóle dla kat. z licencją od żak/żakini do junior/juniorka

- dla amatorów w kat. M2 M3 M4 M5 oraz K2 K3 K4 na dystansie MEGA

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem maratonu będzie osoba spełniająca poniższe warunki:

-dokona rejestracji poprzez formularz internetowy http://www.sportmaniacs.com/

-dokona rejestracji osobiście w Biurze Zawodów w dniu startu

-dokona opłaty startowej zgodnej z regulaminem

-stawi się na starcie w dniu zawodów na sprawnym technicznie rowerze i kasku rowerowym na głowie (zabrania się startu na rowerze wspomaganym elektrycznie)

-prawo startu mają osoby które:

+ ukończyły 18 rok życia

+ poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, zaw.z licencją Pzkol. z trenerem

-każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność ,w przypadku niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego -zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza , że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

-szkółki kolarskie NPRK rejestrują się na email. maratonwieruszow@tlen.pl

6. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

-przejazd oznakowaną trasą

-elektroniczny pomiar czasu przejazdu
-zabezpieczenie medyczne ( numer alarmowy '508 287 362' umieszczony na numerze startowym)
-prawo do korzystania z bufetu na trasie
-bufet regeneracyjny na terenie miasteczka zawodów

7. OPŁATY WPISOWE

-opłata wpisowa i za numer startowy może być uiszczona poprzez:

+ przelew na konto Stowarzyszenie Wieruszowski Klub Kolarski ul. Kolejowa 18 98-400 Wieruszów konto nr. 89 9256 0004 2608 2585 2000 0030 z dopiskiem :opłata startowa+numer "imię i nazwisko" do dnia 1 listopada 2019r

-w dniu maratonu w biurze zawodów

-dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia wpisowe wynosi 10zł /15zł w dniu zawodów + 10zł opłata za numer

-40zł ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach uiszczony na minimum 10 dni przed zawodami + 10 zł opłata za numer,

-70zł koszt uczestnictwa + 10zł opłata za numer uiszczona w dniu zawodów w Biurze Maratonu

-bez opłat członkowie WKK Wieruszów

-20zł opłata za wydanie drugiego numeru startowego

-numer startowy obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.

8. PROGRAM ZAWODÓW

W dniu maratonu:
- godz. 8.00 – 11.30 zapisy w Biurze Zawodów,
- godz. 10.30 – start maratonu dla szkółek kolarskich NPRK
- godz. 12.00 - start głównego maratonu

- godz. 12.30 - dekoracje szkółek kolarskich NPRK
- ok.godz. 15.00 – dekoracje pozostałych kategorii
Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.

9. DYSTANSE

- NPRK ok.10km
- MINI 20km -30km
- MEGA 45km – 60km

10. KATEGORIE STARTOWE/warunkiem sklasyfikowania w każdej kat. jest min.5 startujących

żak - od 11 do 12 lat /2008-2007/

Kategoria MM – od 13 do 14 lat 2006r – 2005r

Kategoria M0 - od 15 do 16 lat 2004r - 2003r
Kategoria M1 – od 17 do 18 lat 2002r - 2001r
Kategoria M2 – od 19 do 30 lat 2000r - 1989r
Kategoria M3 – od 31 do 40 lat 1988r - 1979r
Kategoria M4 – od 41 do 50 lat 1978r - 1969r
Kategoria M5 – od 50+ 1968r I starsi

żakini - od 11 do 12 lat 2008-2007
Kategoria KM – od 13 do 14 lat 2006r – 2005r

Kategoria K0 - od 14 do 16 lat 2005r - 2003r
Kategoria K1 – od 17 do 18 lat 2002r - 2001r
Kategoria K2 – od 19 do 30 lat 2000r - 1989r
Kategoria K3 – od 31 do 40 lat 1988r - 1979r
Kategoria K4 – od 41+ 1978r i starsze

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-zawody przeprowadzone są po trasie według załączonej mapy
-Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
-na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego spowoduje nie klasyfikację zawodnika
-zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
-zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
-zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych podczas trwania zawodów,jak również za zniszczenie, zagubienie lub kradzież rowerów i rzeczy na terenie rozgrywania zawodów.
-w kwestiach spornych i nieobjętych tym regulaminem decyduje Organizator.

12. ZASADY FAIR-PLAY

-wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie ale tylko w przypadku gdy jest to możliwe
-zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania
-uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów oraz warunków technicznych panujących na danym obszarze
-zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych
-naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku
-podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych)

13. Kary

- w przypadku naruszenia regulaminu sędzia może zasądzić następujące kary:

+ upomnienie

+ kara czasowa

+ dyskwalifikacja

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu z organizatorem

14. Protesty

-protesty można składać w dniu zawodów. Do protestu ( przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 50zł. Protesty będą przyjmowane w biurze zawodów 30 min od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane. Kaucja nie zostanie zwrócona o ile sędzia główny w porozumieniu z organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do sędziego głównego w porozumieniu z organizatorem zawodów.

-zawodnik , który spodziewa się że będzie dekorowany zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag sędziom , za nim rozpocznie się dekoracja.

15. Trofea i nagrody

- w każdej kat. wiekowej na dyst. MINI i MEGA zostaną wręczone trofea sportowe,puchary,medale. Trofea będą wręczane wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.

- nie stawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea

-na dystansie MEGA w klasyfikacji generalnej we wszystkich kategoriach przewidywane są nagrody finansowe

16. Klasyfikacja generalna

- klasyfikacja generalna na dystansie MINI i MEGA ,zwycięzcami zostaną zawodnicy którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę

-do klasyfikacji zliczane są punkty z dwóch najwyżej punktowanych edycji na jednym dystansie

-aby zostać nagrodzonym trzeba brać udział w co najmniej dwóch edycjach

Wieruszów 27 . 04 . 2019r.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Lire plus   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼