sam. 22 juin 2019 00:00:00, Olsztyn

I Bieg Świętojański

Classements

Classement

Bieg sztafetowy
22/06/2019 20:00 6km

I Bieg Świętojański
22/06/2019 22:00 10km

I Bieg Świętojański - Biegnę Charytatywnie
22/06/2019 22:00 10km

Information de contact

Contacter l'organisateur

Règlement

Biegnij charytatywnie! Sprawdź akcję Fundacji Przyszłość Dla Dzieci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Cel zawodów

1. Popularyzacja biegania jako zdrowego stylu życia

2. Promocja Olsztyna

II. Organizator

1. Urząd Miasta Olsztyna

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

III. Termin i miejsce

1. I Olsztyński Bieg Świętojański odbędzie się 22 czerwca 2019 r. (sobota); początek imprezy o godz. 20.00; start Biegu Głównego o godz. 22.00

2. Start i meta spod hali Urania (aleja Piłsudskiego 44)

3. Bieg Główny: 10 km (pętle); Bieg sztafetowy: 6 km (4 x 1,5 km)

4. Opis trasy: nawierzchnia asfaltowa (trasa bez atestu PZLA); szczegółowa trasa zostanie podana na 2 tygodnie przed Biegiem na stronie www.osir.olsztyn.pl i www.olsztynbiega.pl

5. Limit czasu ukończenia Biegu Głównego wynosi 90 minut. Po jego przekroczeniu zawodnik zobligowany jest do niezwłocznego zejścia z trasy i zdjęcia numeru startowego!

IV. Zgłoszenia i opłaty regulaminowe

1. W Biegu uczestniczyć mogą osoby, które uiszczą wpisowe w wysokości:

30 zł– wpłata od 01.04 do 31.05.2019 r.

50 zł– wpłata od 01.06 do16.06.2019 r.

40 zł – opłata za bieg sztafetowy (dotyczy całej sztafety) do dnia 16.06.2019 r.

Płatność: Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie e-przelewów obsługiwanej przez firmę Przelewy24. Na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

Uczestnicy, którzyzechcą wesprzeć fundację „Przyszłość dla dzieci”, dokonują opłaty wyższej o 10 zł wybierając ścieżkę „charytatywną”.

Uczestnicy, którzy wybrali ścieżkę charytatywną pobiegną z innym kolorem numeru startowego

Wszystkie osoby biegnące charytatywnie otrzymają imienne podziękowania, które otrzymają wraz z pakietami startowymi

2. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez stronę www.osir.olsztyn.pl, www.olsztynbiega.pl, i https://sportmaniacs.com/pl/races/group/olsztyn lub osobiście
w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13 a (Dział Sportu tel./fax 089 527 02 27 ) od dnia 01.04. do dnia 16 czerwca 2019 r. W przypadku biegu sztafetowego zgłoszenia będą przyjmowane w oddzielnej zakładce.

3. Minimalny wiek uczestnika w Biegu Głównym ustala się na 16 lat (osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Biegu).

4. Obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów lub oświadczenie zainteresowanego o wzięciu pełnej odpowiedzialności za swój udział w Biegu.

V. Nagrody i klasyfikacje

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w kategorii Open, jak i poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uhonorowani pucharami lub statuetkami.

2. Kategorie wiekowe Biegu Głównego (takie same dla kobiet i mężczyzn):

Kat. OPEN

Kat. A – 16 – 19 lat

Kat. B – 20 – 24 lat

Kat. C - 25 – 29 lat

Kat. D – 30 – 34 lat

Kat. E – 35 – 39 lat

Kat. F – 40 – 44 lat

Kat. G – 45 – 49 lat

Kat. H – 50 – 54 lat

Kat. I – 55 – 59 lat

Kat. J – 60 – 64 lat

Kat. K – 65 – 69 lat

Kat. L – 70 – 74 lat

Kat. M – 75 +

3. Rywalizacja sztafet na dystansie 4 x 1,5 km.

W rywalizacji sztafet zespoły winny składać się z czterech zawodników (obowiązkowo minimum 1 kobieta), z których każdy będzie miał do pokonania dystans ok.1,5 km. Łączny wiek drużyny nie może być mniejszy niż 120 lat! Biegi sztafetowe zostaną rozegrane przed Biegiem Głównym o godz. 20.00. Trzy najlepsze drużyny otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki. Start w biegu sztafetowym nie wyklucza startu
w Biegu Głównym.

Drużyna musi w zgłoszeniu podać:

- nazwę drużyny

- imię i nazwisko 4 osób wchodzących w jej skład (minimum 1 kobieta)

O kolejności decydować będzie suma czasów netto 4 osób.

VI. Biuro zawodów i postanowienia ogólne

I Bieg Świętojański zaliczany jest do klasyfikacji Olsztyn Biega! jako jeden z dwóch biegów na dystansie 10 km.

W sytuacji gdy uczestnik weźmie udział w dwóch biegach na danym dystansie otrzymuje punkty z biegu w którym uzyskał lepszy wynik

Za zajęte miejsce w danym biegu zawodnicy otrzymają punkty według klucza: 1 miejsce – 1 pkt., 2 miejsce – 2 pkt., 3 miejsce – 3 pkt, itd..

1. Numery startowe będą do odbioru w dniach 18-21 czerwca 2019 r. w Dziale Sportu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13a w godz. 8.00–17.30

2. 22 czerwca numery startowe będą wydawane w biurze zawodów mieszczącym się w HWS URANIA , Al. Piłsudskiego 44 w godz. 16.00 – 21.00

3. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub
w całości, jak również jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

4. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez służby porządkowe. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
5. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu, które podane zostaną do wiadomości przed startem w dniu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wcześniej podanej trasy ze względów niezależnych od Organizatora z zachowaniem dystansu 10 km.

7. Depozyty ubraniowe: zawodnicy otrzymają wraz z numerem startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.

W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

8. Organizator zabezpiecza nr startowy, chip, pomiar czasu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 13a, 10-558 Olsztyn (e-mail: osir@osir.olsztyn.pl, nr tel.: +48 89 527-74-02, faks: +48 89 527-45-10).

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani\Pana danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych (adres e-mail: iod@osir.olsztyn.pl, nr tel.: +48 519 566 631).

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. ws osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych, dalej RODO) i innym przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 pkt a. RODO) wyłącznie w celach wskazanych w zgłoszeniu, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu wycofania zgody. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na mocy prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Lire plus   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼