14 Aug 2022, Ostrzeszów

BIEG ULICZNY – 5 km – Jestem aktywny w Ostrzeszowie

Sailkapenak

Sailkapenak

BIEG ULICZNY 5km - JESTEM AKTYWNY W OSTRZESZOWIE
14/08/2022 19:00 5km

Kontaktuaren informazioa

Antolatzailearekin harremanetan jarri694810075

Araudia

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO – 5 km – Jestem aktywny w Ostrzeszowie.

NA DYSTANSIE 5 km, 14 sierpnia 2022r. godz. 19.00

I. CEL

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

Promocja Miasta i Gminy Ostrzeszów

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Ostrzeszowska Grupa Biegowa – Aktywny Ostrzeszów

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się 14 sierpnia 2022 roku (niedziela) w Ostrzeszowie.

Biuro zawodów mieścić się będzie w namiocie przy Ratuszu miejskim, Rynek 1.

START i META – Rynek 1 , Ratusz

IV. TRASA i POMIAR CZASU

Bieg przeprowadzony zostanie ulicami miasta na dystansie 5 km, 2 x pętla 2,5 km.

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów wielokrotnego użytku.

Pomiar czasu (czas brutto) i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym.

Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany agrafkami z przodu koszulki.

Brak numeru lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją.

V. UCZESTNICTWO

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej, o której mowa w pkt. VI niniejszego Regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

Formularze rejestracyjne dostępne są na stronach: www.ostrzeszow.pl, www.spormaniacs.com.

W Biegu prawo startu mają osoby, które do 14 sierpnia 2021 roku ukończą 16 lat.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników Biegu w liczbie 200 zawodników na liście startowej (decyduje kolejność zapisywania w formularzu rejestracyjnym). W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jak również zwiększenia tego limitu.

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów przy Ratuszu, Rynek 1 w terminie:

w dniu zawodów od godz. 15.00 – 18:30

Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA.

Zawodnik podpisując Formularz zgłoszeniowy zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

Uczestnik oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

Zgłoszenia można dokonać:

- drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronach: www.ostrzeszow.pl , www.spormaniacs.com.

- zgłoszenia i opłaty elektroniczne przyjmowane będą do północy 13.08.2022r.

- we wszystkich sprawach związanych z rejestracją elektroniczną prosimy o kontakt pod adresem e-mail: aneta@ostrzeszow.pl, bądź telefonicznie 62 732 06 20, 694810075

W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.

Opłaty Starowej można dokonać w następujący sposób:

- za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji

w terminie do 13 sierpnia 2022r. do godziny 23.59.

Wysokość opłaty startowej:

- do 31 lipca 2022 r. wynosi 30,00 zł, 35 zł po 1 sierpnia 2022r.

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny.

VII. KLASYFIKACJA

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów brutto.

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja kobiet i mężczyzn oraz w niżej wymienionych kategoriach:

– kategorie wiekowe:

16-29 – lat

30-39 – lat

40-49 – lat

50-59 – lat

60 i więcej lat.

OPEN

- 3 miejsca wśród mężczyzn

- 3 miejsca wśród kobiet

Nagrodzeni zostaną również w kategorii open:

Najlepsza zawodniczka Powiatu Ostrzeszowskiego

Najlepszy zawodnik Powiatu Ostrzeszowskiego

4. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100,00 zł do Organizatora Biegu w ciągu 30 minut po zakończeniu Biegu. Inne formy protestu nie będą rozpatrywane.

W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.

Wyniki będą zamieszczone na stronach: www.ostrzeszow.pl . www.sportmanics.com.

VIII. NAGRODY

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III przyznaje się puchary.

Odbiór nagród, dyplomów i medali odbywa się tylko w dniu zawodów.

IX. SPRAWY FINANSOWE

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

Koszty osobowe tzn. koszty opłaty startowej, dojazdów, ubezpieczenia oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy Biegu lub organizacje delegujące.

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: pakiet startowy, numer startowy z chipem i agrafki, materiały promocyjne, wodę na trasie. Po ukończeniu Biegu: medal, oraz posiłek regeneracyjny.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami.

W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu.

Organizator Biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia zawodnika. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w Biegu.

Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pobliżu startu i mety.

W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

kontakt do Organizatora:

tel. 62 732 06 20, tel. kom. 694810075

e-mail: aneta@ostrzeszow.pl

Info: www.ostrzeszow.pl. www.spormaniacs.com.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Irakurri gehiago   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼