15 ago 2021, Nules

XXXVII VOLTA A PEU SANT ROC PLATGES DE NULES

Clasificaciones

Clasificaciones

SUB 8
15/08/2021 19:00 0.4km

SUB 10
15/08/2021 19:15 0.4km

SUB 12
15/08/2021 19:20 0.6km

SUB 14
15/08/2021 19:30 0.8km

SUB 16
15/08/2021 19:40 0.8km

ABSOLUTA
6.5km

Información de contacto

Contactar con el organizador687825563

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
Salida y meta: Avinguda Illes Columbretes. Infantil: 19h Absoluta: 20h
Política de devoluciones
No indicado.

Reglamento

XXXVII VOLTA A PEU SANT ROC 2021
Diumenge 15 d’agost, a les 19.00 hores

1. El recorregut serà urbà. La línia d’eixida i arribada estarà a l’avinguda Illes Columbretes. Els atletes
realitzaran el recorregut total i es donarà l’eixida de les proves a les hores següents:
Metres Hora Homes Dones
(distancies aprox.) (data naixement) (data naixement)
‐ Sub 8 400 m 19.00 h 2014 i post. 2014 i post.
‐ Sub 10 400 m 19.15 h 2013‐2012 2013‐2012
‐ Sub 12 600 m 19.20 h 2011‐2010 2011‐2010
‐ Sub 14 800 m 19.30 h 2009‐2008 2009‐2008

- Sub 16 800 m 19.40 h 2006-2007
‐ Sèniors 6500 m 20 h 1982‐2005 1982‐2005
‐ Veterans A 6500 m 20 h 1972‐1981 1972‐1981
‐ Veterans B 6500 m 20 h 1971 i anteriors 1971 i anteriors


2. Es repartiran els premis següents:
- Trofeu per als tres primers classificats/classificades de la classificació general.
- Trofeu per als tres primers classificats/classificades de cada categoria.
- Trofeu als tres primers locals masculins i femenins entre les categories júnior, sènior i veterans.
- Trofeu al corredor més veterà de la prova.
- La organització repartirà per als participants de la proba absoluta, una bossa del patrocinador amb
una ampolla d'aigua i una peça de fruita.


3. PREU INSCRIPCIÓ: 4,00 €


4. INSCRIPCIONS:
ONLINE: www.sportmaniacs.com
Nota: l’organització es reserva el dret de modificar qualsevol horari o distància si fóra necessari.
REGLAMENT REGULADOR


ARTICLE 1r.‐ La prova es celebrarà el diumenge dia 15 d’agost a partir de les 19 h, les curses infantils, i a les
20 h la cursa absoluta de 6,5 km (distància aproximada), amb eixida i arribada en a l’avinguda Illes
Columbretes.


ARTICLE 2n.‐ El recorregut serà de una distància aproximada de 6,5 km, 2 voltes en un circuit urbà. La prova
estarà cronometrada mitjançant el sistema de ‘xip’. El temps límit per a completar la prova absoluta serà de
45 minuts.


ARTICLE 3r.‐ El preu de la inscripció serà de 4€ per a la cursa absoluta; i gratuïta, per a la resta de categories
(INSCRIPCIÓ PRÈVIA OBLIGATÒRIA I ON‐LINE FINS A L’11 D’AGOST DE TOTES LES CURSES I TAMBÉ DE LES
CURSES INFANTILS)
NO es faran inscripcions el dia prova, TAMPOC DE LES CURSES INFANTILS.
La recollida de dorsals es farà en el Paratge de l’Estany el dissabte 14 d’agost de 18‐21 h (Recollida
preferent per a evitar aglomeracions que se efectuarà al Paratge del Estany). També es podrà recollir el
dorsal el mateix dia de la proba, el diumenge 15 de agost des de les 18 h, fins a les 19.30 h.
Límit: 300 PARTICIPANTS en la categoria absoluta, i 50 PER CATEGORIA EN LES CURSES INFANTILS. Totes les
curses seran mixtes (homes i dónes).


ARTICLE 4t.‐ CATEGORIES. Els participants seran agrupats en les següents categories, segons la
seua edat i sexe:
CATEGORIES ESTABLERTES 6,5 km
(Es poden complir els anys al llarg del 2021)
MASCULÍ/FEMENÍ EDAT/ANY TROFEUS
SÈNIOR 16‐39 anys 1982‐2005 3‐3
VETERÀ/ANA A 40‐49 anys 1972‐1981 3‐3
VETERÀ/ANA B 50 endavant anys 1971 i anteriors 3‐3
LOCALS 3‐3
Els menors de 18 anys NO entren en categoria SÈNIOR, per a participar els menors en la proba esportiva
necessitaran la autorització del seu pare/mare o tutor/a.
També hi ha premis per als tres locals en el 6,5 k (empadronats en Nules) masculí i femení.


Article 5é. Els tres primers atletes classificats en cadascuna de les categories establides en l'article 4o,
rebran un trofeu acreditatiu de la seua classificació.
L’acte d’entrega de trofeus es realitzarà al finalitzar cada proba.


Article 6é. S'habilitarà un lloc d’avituallament líquid en el punt quilomètric 3 km (aprox), i un altre líquid en
meta.


Article 7é. Durant el desenvolupament de la prova els únics vehicles que podran seguir la mateixa seran els
propis de l'organització.


Article 8é. Seran desqualificats aquells participants que no atenguen les indicacions de l'organització, els
que no porten el dorsal perfectament visible en l'arribada i els que no complisquen el recorregut de la
prova íntegrament.


Article 9é. L'organització declina tota responsabilitat sobre els danys que la participació en aquesta prova
puga causar, causar‐se a si mateix, o derivar d'ella, a qualsevol participant. No obstant açò, tots els
participants estaran emparats per una pòlissa d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil concertada
pel Club d’Atletisme Noulas i/o per el ajuntament de Nules.
Estaran exclosos els derivats d'un patiment latent, imprudència, negligència i inobservança de les lleis.
També quedaran exclosos els produïts per desplaçaments a/o des del lloc en el qual es desenvolupa la
prova.


Article 10é. Tota reclamació haurà de formular‐la davant el responsable de cronometratge de la prova per
part de l'interessat o persona que li represente en el termini màxim de 30 minuts amb posterioritat a la
lectura, per megafonia, dels resultats oficials de la prova. La decisió del responsable de cronometratge serà
inapel∙lable.


Article 11é. Els serveis sanitaris i serveis d'ambulància se situaran en la zona de meta durant el transcurs de
la prova i durant el període de temps que es considere necessari per part de l'organització.


Article 12é. En inscriure's en la Volta a peu Sant Roc de Nules, els participants donen el seu consentiment
per a l'organitzador, Club d’Atletisme Noulas (Nules), tracten automàticament i amb finalitat exclusivament
esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal. Així mateix i d'acord als
interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la Volta a peu Sant Roc de Nules per a tothom
(reproducció d'imatges i fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc.) mitjançant
qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc.) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera
expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i la
pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i la seua imatge.


Article 13é. Tots els participants, pel fet de prendre l'eixida, assumeixen l'acceptació del present reglament.
Mesures preventives Anti Covid‐19, indicades en el present reglament, i en la clàusula COVID que es
detalla a continuació. S’adjunta un plànol de la ubicació de la sortida/meta, accés dels participants al
circuit i recollida de dorsals (preferentment dissabte).


Per minimitzar els riscos de contagi per COVID‐19 L’organització adoptarà les següents mesures que deuran
complir tots els participants:
ABANS DE LA EIXIDA:
• Lectura de la temperatura
• Gel hidroalcohòlic
• Us obligatori de mascareta (se retirarà sols al pas per segon arc inflable situat a 50‐150m de l’eixida, mai
abans del mateixa eixida, única zona sense mascareta en el recorregut)
MASCARETA:
• Utilitzada pel 100% del personal
• Única excepció corredor en el recorregut
• Model mascareta utilitzada: tipus quirúrgica o FFP2/FFP3
POST META:
• Us obligatori de mascareta que es deurà col∙locar al entrar a meta.
• Gel hidroalcohòlic per a tots els arribats a meta
LLEGENDA
1. ACCÉS PARTICIPANTS AL CIRCUIT.
2. ZONA SORTIDA I META.
3. ZONA RETIRADA MASCARETES.
4. PODIUM.
5. ZONA ENTREGA DORSALS DISSABTE
Zona Retirada Mascaretes
1
2
3
4
5
CLÁUSULA COVID‐19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES y COMPETICIONES
DEPORTIVAS.
De aplicación en todo tipo de actividades y competiciones organizadas por el CLUB DE ATLETISME
NOULAS Y EL AJUNTAMENT DE NULES.
La crisis sanitaria del COVID‐19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los
protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas
medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de
organizadores y participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable
para tomar parte en los Campeonatos o Competiciones organizadas por Club de Atletisme Noulas y/o el
Ajuntament de Nules. El participante declara y manifiesta:
1.‐ Que es conocedor/a del protocolo y la guía que tiene publicado la FACV (Federación de Atletismo de la
Comunidad Valenciana) en relación con la presencia y participación en competiciones generado con
ocasión de la crisis sanitaria del COVID‐19.
2.‐ Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan en tal
protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de
organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID‐19.
3.‐ Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese
síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID‐19. Ello resultará extensivo, igualmente,
a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o
haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.
4.‐ Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID‐19, se compromete a no
acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no
manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de los
asistentes con los que pudiera tener contacto.
5.‐ Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen,
se ha sometido a las pruebas prescritas para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID‐19.
6.‐ Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de
COVID‐19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o
problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
7.‐ Que acepta que el Club de Atletisme Noulas y/o el Ajuntament de Nules adopte las medidas que se
indican en el este documento que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad
en la competición. En tal sentido, se hace constar que la Club de Atletisme Noulas y/o el Ajuntament de
Nules, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación
con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su este documento publicada o
cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de
evitar contagios por COVID‐19.
8.‐ Que, en caso de resultar contagiado por COVID‐19, el o la participante exonera Club de Atletisme
Noulas y/o el Ajuntament de Nules de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o
perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
9.‐ Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la Club
de Atletisme Noulas y/o el Ajuntament de Nules con el objetivo de preservar la salud de las personas en el
curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador,
por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en
concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o
su club.
10.‐ Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con
las medidas de seguridad evitar contagios por COVID‐19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento
por decisión de quien actúe como autoridad deportiva del Club de Atletisme Noulas y/o el Ajuntament de
Nules.
11.‐ Que el participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se
entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante las
autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una
conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de
aplicación, bien en el ámbito deportivo‐federativo, bien en otros ámbitos diferentes.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼