04 dic 2016, Massamagrell

III Cursa per la Igualtat

Clasificaciones

Clasificaciones

5,7 Km
04/12/2016 11:00 5.7km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
Massamagrell. L‘eixida es donarà a les 11:00h
Recogida de dorsal
El mateix dia de la cursa fins 30 minuts abans del començament de la competició i el dissabte en horari de vespra de 16:00h. fins a les 20:00h, el lloc de recollida serà a la plaça de l'ajuntament
Política de devoluciones
No s'admeten

Reglamento

Art. 1) El Club d'Atletisme Residència Cantallops organitza la 3ª CURSA PER LA IGUALTAT, amb la col·laboració de l'ajuntament de Massamagrell i el patrocini de diversos patrocinadors.

Art. 2) Podrà participar qualsevol persona a partir dels 16 anys complits el dia de la prova, amb les limitacions que estableix la RFEA per a carreres d’ àmbit autonòmic.

Art. 3) El recorregut serà de 5,7km completant una volta única a un circuit urbà. El traçat travessa els carrers de Massamagrell i els kilòmetres estaran senyalitzats. L’eixida i arribada estaran situades a Massamagrell, en la avinguda Major.

Art. 4) La Carrera es celebrarà el proper Diumenge 4 de Desembre de 2016. L‘eixida es donarà a les 11:00h. del matí i tindrà una durada màxima de 1:30 h , tancant-se el control d’arribada a les 12:30h.
El cronometratge de la prova serà a càrrec de SPORTMANIACS amb el sistema del xip no retornable al pitral.

Art. 5) A nivell general la inscripció es farà a través del portal SPORTMANIACS fins el dia 1 de Desembre de 2016. El preu de la INSCRIPCIÓ serà de 5 euros. Es podrà tancar abans la inscripció si s’arriba al cupó màxim de 2000 corredors. No s’admetran inscripcions fora del terme establert ni el dia de la carrera. En ningun cas s’admetrà la devolució de l´import de la inscripció.
Per als corredors locals, que així ho decideixquen, es podran inscriure en la casa de la cultura fins a les 14:00h del dijous 1 de Desembre, en aquest cas el pagament es realitzarà mitjançant ingrés en efectiu en CAIXA POPULAR en el nº de compte IBAM: ES51-3159-0027-4923-5345-8322. S’ha de portar justificant de pagament a la casa de la cultura.

Art. 6) S’establiran les següents categories.
CATEGORIA EDAT COMPLERTA EL DIA DE LA PROVA
- Sènior Masculí
- Sènior Femení De 16 a 44 anys
- Veterà A Masculí
- Veterà A Femení De 45 anys en avant

Art. 7) La recollida dels pitrals es podrà fer el mateix dia de la cursa fins 30 minuts abans del començament de la competició i el dissabte en horari de vespra de 16:00h. fins a les 20:00h, el lloc de recollida serà a la plaça de l'ajuntament. La Organització podrà demanar en qualsevol moment el DNI als participants.

Art. 8) Tindran la consideració d’atleta Local aquells participants degudament inscrits el dia de la prova i que consten com a empadronats en Massamagrell.

Art. 9) Es repartiran els següents premis:
• Trofeu per als tres primers classificats de cada categoria.
• Trofeu al tres primers classificats i classificades locals.

La bossa del corredor consistirà en diversos regals per al corredor, a mes de tots els obsequis que l'organització puga obtindre.

Art. 10) Hi haurà cronometratge amb sistema de xip NO retornable.

Art. 11) Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els que dessigne l’organització.

Art. 12) Els servicis mèdics estaran ubicats a la línia de meta o a les rodalies.

Art. 13) La Organització, Patrocinadors i Col•laboradors declinen tota responsabilitat física o moral que puguen sofrir els participants durant o com a conseqüència de la competició. No obstant, tots els participants inscrits i que han complimentat de forma correcta les seues dades estaran coberts per una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil. L’organització també declina qualsevol responsabilitat en problemes derivats d’aquells casos en que la persona introduixca dades falses o errònies a la seua inscripció.

Art. 14) Hi haurà un avituallament líquid i sòlid a l’arribada a meta.

Art. 15) Les possibles impugnacions o reclamacions deuran ésser realitzades oralment al Jutge Àrbitre, No més tard de 30 minuts després de fer-se públics els resultats. Si són desestimades per aquest, podrà fer-se una reclamació per escrit i pagant un dipòsit de 100 euros al Jurat d’apel•lació. En el cas d’una resolució favorable, es tornaran els 100 euros. Si no hi ha Jurat d’apel•lació la decisió del Jutge àrbitre és inapel•lable.
El jutge àrbitre serà compost per membres del club organitzador.

Art. 16) Tot allò no previst en aquest Reglament es regirà per les Normes Generals de Competició de la F.A.C.V. i R.F.E.A, per a la present temporada.

Art. 17) Tots els participants, pel fet de prendre l’eixida, accepten íntegrament el reglament, reconeixent formalitzar la seua inscripció que:
- Es troben en bones condicions físiques i no pateixen malaltia alguna que supose un risc per a la seua persona o el incapacite per a la seua participació, assumint el risc derivat d’aquesta pràctica esportiva.
- Durant el desenvolupament de la prova col•laboraran el més possible amb l’organització contribuint a evitar accidents de tot tipus.
- Eximeixen de tota responsabilitat a l’organització, patrocinadors o altres institucions participants davant qualsevol accident o lesió que pogueren sofrir abans, durant o després de l’esdeveniment esportiu.
- Renuncien des d’aquest moment a iniciar qualsevol acció legal en contra de qualsevol de les entitats referides anteriorment.
- Autoritzen a les entitats organitzadores a utilitzar les seues dades personals per a aquelles actuacions dirigides a permetre el propi desenvolupament de la competició (elaboració de pitrals, classificacions, etc.), així com a realitzar fotos i vídeos dels participants durant l’esdeveniment i a utilitzar, publicar i incloure tot aquest material als mitjos de comunicació,sense esperar compensació o retribució alguna per aquest concepte. En cas contrari, el participant deurà notificar-ho a l’organització per a que retiren totes les imatges captades en relació a la proba (en les que aparegui el/la participant), amb les dades necessàries per a la seua identificació.

Art. 18) En cas de que per inclemències del temps l’organització determine anul•lar la carrera, el participant no tindrà dret a la devolució de l'import corresponent a la inscripció. No obstant, donat aquest fet l’atleta tindrà dret a rebre els premis i regals anunciats al present reglament.

Art. 19) Els participants autoritzen a l’organització per a poder fer ús publicitari de la seua presència en la competició, sempre que sigui amb una finalitat legítima.

Art. 20) L’organització es reserva el dret de modificar i/o ampliar qualsevol part d’aquest Reglament.
En tal cas, les modificacions seran oportunament publicades a la web de SPORT MANIACS
CURSES INFANTILS: Es realitzaran 3 curses compreses en les següents edats:
Nascuts entre 2010 - 2016
Nascuts entre 2009 - 2006
Nascuts entre 2005 - 2001

El xiquets que participen en les curses infantils tindran bossa del corredor amb regals.

Art. 21) Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dadesde Caràcter Personal, se informa que les dades personals proporcionades se incorporaran (o actualitzaran) als arxius del CLUB D’ATLETISME RESIDÈNCIA CANTALLOPS. La finalitat del tractament de les dades serà la de realitzar els servicis contractats de INSCRIPCIO EN CARRERA A PEU i suposa una AUTORITZACIÓ expressadel interessat. Vostè pot exercir el dret de accés, rectificació, cancel•lació i oposició d’acord als termesprevistos en la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos a ladirecció de correu electrònic atletismecantallops@gmail.com. Les dades personals sol•licitades en aquest document són de caràcter obligatori, pel que la seua no complementació suposa la impossibilitat de laseua inclusió als arxius abans descrits i de complir amb la finalitat definida al paràgraf anterior

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼