01 nov 2023, Palau-solità i Plegamans

42a Cursa Popular Maria Víctor 2023

Clasificaciones

Clasificaciones

13a Caminada Popular Maria Víctor
01/11/2023 09:05 8km

13a Caminada Popular (fins a 10 anys)
01/11/2023 09:00 5km

42a Cursa Popular Maria Víctor
01/11/2023 09:00 6.9km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Información Básica

Horario y lugar de la prueba
La sortida i l’ arribada estarà situada a la zona de la Pineda, al bosc de Can Pavana.
Recogida de dorsal
Per confirmar. (Dorsals no recollits)
Política de devoluciones
No es retornaran els diners de les inscripcions, tret que la prova se suspengui per decisió de l'organització i/o per causes imputables a aquesta.

Reglamento

42a CURSA POPULAR MARIA VÍCTOR 2023

(Data per confirmar) 42a Cursa Popular Maria Víctor. És l’acte esportiu de major importància i participació al municipi i se celebra dins el marc de la Festa Major de Palau-solità i Plegamans.

És una jornada festiva amb l’esport com a protagonista i on tots esteu convidats a participar-hi.

RECORREGUT

La Cursa tindrà un recorregut de 6,900 quilometres degudament senyalitzat. El/les atletes circularan per la dreta del carrer, sempre que l’organització no indiqui el contrari.

SORTIDA I ARRIBADA

La sortida i l’ arribada estarà situada a la zona de la Pineda, al bosc de Can Pavana.

L’horari previst de l’ inici de la cursa és a les 9.00 hores sota l’arc de sortida.

INSCRIPCIONS

En línia: web de l’Ajuntament (www.palauplegamans.cat)

Del 10 de juliol al 30 d'octubre o quan s’hagi arribat al límit d’aforament ( 650 participants)

Acabat aquest termini i en el cas de que quedin places, es podran inscriure:

Presencialment: El mateix deia de la cursa de 7,45 a 8,30 h.

No s’acceptaran inscripcions per telèfon, fax o correu electrònic.

Inscripcions de menors d’edat : El tràmit tant en línia com presencialment del participant menor de 18 anys, obligatòriament haurà d’estar autoritzat pel mare/pare o tutor legal, el qual haurà de ser lliurat en el moment de recollir el dorsal.

No es podrà inscriure cap nen/a menor de 5 anys.

No s’admetran inscripcions el mateix dia de la cursa

PREU:

La quota d’inscripció és de 5,00 €.

La inscripció dels nens/es 5 a 10 anys serà gratuïta.

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.

RECOLLIDA DORSALS I SAMARRETES

 • El mateix dia de la Cursa de 7.45 a 8.30 hores del matí (no es donaran dorsals després d’aquesta hora)

CLASSIFICACIÓ

La classificació de la Cursa es podrà consultar el mateix dia de la cursa als plafons de classificacions i al dia següent a la pagina web de l’Ajuntament

TROFEUS I OBSEQUIS

Es donarà trofeu als:

 • 3 primers corredors masculins
 • 3 primeres corredores femenines
 • 3 primers corredors locals
 • 3 primeres corredores locals.
 • Al/la corredor/a més gran (i que hagi fet tot el recorregut de la cursa)
 • Al/la corredor/a més jove (i que hagi fet tot el recorregut de la cursa)

Els trofeus no seran acumulables, és a dir, un esportista no podrà recollir trofeu com a classificació general i local.

La entrega dels trofeus es farà al Bosc de Can Pavana, al costat de l’arc de sortida.

Els premis no recollits durant l’acte de la cursa es declararan deserts.

Es lliurarà una samarreta tècnica i un diploma com a record de participació, als atletes de la cursa que hagin tramitat la inscripció.

A l’ arribada tots els corredors rebran una ampolla d’aigua i el tiquet per l’entrepà de botifarra.

L’organització procurarà que tots/es els corredors/es tinguin la samarreta amb la talla que hagin anotat en la inscripció, però no pot assegurar que sigui així.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Al bosc de Can Pavana hi haurà zona d’informació, lliurament de dorsals i servei de guarda-roba per a tots els participants de la Cursa.

REGLAMENTACIÓ BÀSICA

 1. L’organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar l’edat de l’atleta.
 2. El dorsal s’haurà de portar al davant, ben visible. Qui no el porti, o el porti doblegat, tapat, retallat podrà ser desqualificat. NO ES PODRÀ PARTICIPAR SENSE DORSAL.
 3. Tots els participants hauran de respectar l’itinerari assenyalat.
 4. Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la cursa, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.
 5. Els corredors han d’assumir els danys que es causin a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat civil i d’accidents per als participants.
 6. Assegurança d’accidents: Pel sol fet de realitzar la inscripció a la cursa, el corredor gaudirà d’una assegurança d’accidents.

Exclusió assistència sanitària en centres sanitaris de la Seguridad social: Amb relació a la garantia d’assistència sanitària establerta en aquestes condicions particulars, s’estableix que queden exclosos les prestacions medico-farmacèutiques i hospitalaris originats en centres del i salut que pertanyen a la Seguridad social o contractat por dita entitat, sempre i quan l’assegurat/lesionat sigui beneficiari de dita prestació social pública.

EXCLUSSIÓ: infart cerebro-vascular i assegurança obligatòria de l’esport.

Quedarà totalment exclòs el risc in itínere i tota mena de desplaçaments ja siguin col·lectius como individuals, així como les

prestacions exigides en el Real Decreto 849/1993 de 4 de juny, en que es determinen les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.

 1. L’organització comptarà amb servei d’assistència sanitària.
 2. L’organització pot modificar el recorregut i/o l’ horari per causes alienes o de força major.
 3. La Cursa només se suspendrà en cas d’inclemències del temps o per qualsevol altre problema que determinin els responsables de l’organització, i el seu veredicte serà inapel·lable.
 4. En cap cas es tornaran els diners de les inscripcions, tret que la prova se suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a aquesta.
 5. L’Organització situarà, al llarg de tot el recorregut i a la línia d’arribada, els controls suficients per assegurar la correcció i l’esportivitat durant la disputa de la prova. Els participants que no compleixin la normativa seran penalitzats amb més temps en la classificació.
 6. Les dades personals sol·licitades són necessàries per participar en la cursa. Si no desitja que les seves dades siguin tractades en els termes que s’assenyalen a continuació, no podrà participar en la cursa.
 7. No es permet l’acompanyament d’animals.
 8. No es pot sortir del recorregut marcat.
 9. Hi haurà un avituallament durant el recorregut.
 10. Els corredors/es participen sota la seva responsabilitat. Sobre ells/elles recau la decisió final de prendre la sortida i la realització de la prova o part d’ella. Els participants eximeixen a l’organització de demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o d’altres que actuïn al seu favor, així com les reclamacions o demandes resultants els danys que poguessin succeir als participants i als seus materials, incloent-ne la pèrdua.
 11. El pas pel casc urbà no serà tallat al tràfic i cada corredor és responsable de la seva pròpia seguretat, havent d’extremar les precaucions , encararà que es disposarà de personal de l’organització per ajudar i informar. El circuit no estarà tancat al trànsit de vehicles, tot participant està obligat a complir les normes de la circulació vial, sent responsable de quantes infraccions poguessin cometre, respectar el pas de bestiar, persones i altres vehicles.
 12. Al pas del cotxe escombra de l’organització, el circuit quedarà obert al trànsit rodat de vehicles. Els atletes que continuïn el recorregut amb posterioritat a l’obertura del circuit al trànsit rodat hauran de córrer sota la seva responsabilitat i no podran córrer per l’espai destinat als vehicles.
 13. El temps màxim per acabar la cursa és de 1h 15’, quedant exclosa tota persona que no arribi dins d’aquest temps.
 14. Els participants menors d’edats i que desitgi’m fer-la han de presentar un permís patern o matern a l’hora de fer la inscripció.
 15. La interpretació d’aquest reglament i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per l’Organització. El sol fet de d’inscriure’s en la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament.

El participant amb la inscripció declarà el següent:

. Em trobo en estat de salut adequat per a participar en La Cursa Popular Maria Víctor, eximint de tota responsabilitat a l’organització, patrocinadors o altres institucions col·laboradores de qualsevol accident o lesió que pogués patir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, renunciant a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats.

. Que autoritzo els serveis mèdics de la prova que en practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat jo mateix/a. Davant dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova i/o permetre la meva hospitalització, si es creu necessari per a la meva salut.

. Que participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat en la prova, per tant, exonero de qualsevol responsabilitat a l’organització, col·laboradors, patrocinadors i altres participants per qualsevol dany físic o material que es produeixin en la meva persona, per tant renuncio a interposar denúncia o demanda contra les persones esmentades.

. Autoritzo a la realització de fotografies on apareguin individualment o en grup i a la publicació de les mateixes en la web i comptes de xarxes socials oficials de l’Ajuntament i medis de premsa escrita locals a efectes de difusió informativa.

. Manifesto la meva conformitat expressa amb allò establert en aquets reglament i accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa:

Responsable del tractament

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Plaça de la Vila, 1, 08184 - Palau-solità i Plegamans

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@palauplegamans.cat

Finalitat del tractament

Gestionar la participació en la Caminada Popular o Cursa Maria Victor 2023

Temps de conservació

Les dades personals dels interessats es conservaran durant el temps necessari pel compliment de la finalitat del tractament, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previst

Legitimació del tractament

Consentiment de l’interessat

Destinataris de cessions o transferències

El nom, cognoms, sexe i any de naixement dels participants es publicaran en les llistes d’inscrits, així com en els resultats, que es publicaran en els taulells informatius a l’arribada de la cursa, en la pàgina web oficial de l’Ajuntament així com en els medis de premsa escrita local quan l’interessat hagi atorgat el consentiment.

Les fotografies dels participants realitzades durant la cursa podran ser difoses en la web i comptes de xarxes socials oficials de l’Ajuntament i medis de premsa escrita locals a efectes de difusió informativa, quan l’interessat hagi atorgat el consentiment.

No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.

Drets de les persones interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://www.palauplegamans.cat o presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.

Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

13a Caminada Popular Maria Víctor 2023

El dimecres 1 de novembre de 2023 té lloc la 13a Caminada Popular Maria Víctor de Festa Major. És un acte esportiu d’important participació al municipi, dins del marc de la Festa Major de Palau-Solità i Plegamans.

Té caràcter no competitiu, per la qual cosa no hi haurà trofeus ni serà necessari portar xip.

És una jornada festiva amb l’esport com a protagonista i on tots esteu convidats a participar-hi.

RECORREGUT

La Caminada tindrà un recorregut de 8 km quilòmetres degudament senyalitzat. Els/les participants circularan per la dreta del carrer, sempre que l’organització no indiqui el contrari.

SORTIDA I ARRIBADA

La sortida i l’arribada estarà situada a la zona de la Pineda, al bosc de Can Pavana.

L’horari previst de l’inici de la Caminada Popular Maria Víctor 2023 és a les 9.05 hores sota el arc de sortida.

INSCRIPCIONS

En línia: web de l’Ajuntament (www.palauplegamans.cat)

Del 10 de juliol i es tanca al 30 d'octubre o quan s’hagi arribat al límit d’aforament (650 participants)

En el cas que quedin places es podran inscriure’s:

Presencialment: el mateix dia de la cursa de 7,45 a 8,30 h.

No s’acceptaran inscripcions per telèfon, fax o correu electrònic.

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.

Inscripcions de menors d’edat: En el cas dels menors d’edat només s’acceptaran les inscripcions si vénen

acompanyats per la mare, el pare o tutor/a legal, i amb l’imprès degudament signat autoritzant la seva participació.

No es podrà inscriure cap nen/na menor de 5 anys.

No s’admetran inscripcions el mateix dia de la cursa

PREU

La quota d’inscripció és de 4,00 €.

La inscripció dels nens/es de 5 a 10 anys serà gratuïta.

RECOLLIDA DORSALS I SAMARRETES

 • Es poden recollir el mateix dia de la Cursa a partir de les 7.45 a 8.30 hores.

OBSEQUIS

A l’ arribada tots els participants rebran una ampolla d’aigua i un tiquet per l’entrepà de botifarra.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Al Bosc de Can Pavana hi haurà zona d’informació.

REGLAMENTACIÓ BÀSICA

 1. L’organització pot demanar el DNI o similar, per comprovar l’edat del participant.
 2. El dorsal s’haurà de portar en un lloc ben visible.
 3. Tots els participants hauran de respectar l’itinerari assenyalat.
 4. Les reclamacions es faran per escrit, una vegada s’hagi acabat la caminada, i la decisió de l’organització serà inapel·lable.
 5. Els participants han d’assumir els danys que es causin a si mateixos o a terceres persones. L’organització declina qualsevol responsabilitat.
 6. L’organització pot modificar el recorregut i/o l’ horari per causes alienes o de força major.
 7. La Caminada Popular Maria Víctor només se suspendrà en cas d’inclemències del temps o per qualsevol altre problema que determini els responsables de l’organització, i el seu veredicte serà inapel·lable.
 8. En cap cas es tornaran els diners de les inscripcions, tret que la prova se suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a aquesta.
 9. L’Organització situarà, al llarg de tot el recorregut i a la línia d’arribada, els controls suficients per assegurar la correcció i l’esportivitat. Els participants que no compleixin la normativa seran penalitzats sense obsequis.
 10. L’organització comptarà amb servei d’assistència sanitària.
 11. Les dades personals sol·licitades són necessàries per participar en la caminada. Si no desitja que les seves dades siguin tractades en els termes que s’assenyalen a continuació, no podrà participar en la cursa.
 12. La interpretació d’aquest reglament i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per l’Organització. El sol fet de d’inscriure’s a la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament.
 13. No sortir del recorregut.
 14. Els inscrits participen sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió final de prendre la sortida i la realització de la prova o part d’ella. Els participants eximeixen l’organització o demandes basades en suposades accions o no accions dels participants o d’altres que actuïn al seu favor, així com les reclamacions o demandes resultants els danys que poguessin succeir als participants i als seus materials, incloent-ne la pèrdua.
 15. Que autoritzo els serveis mèdics de la prova que en practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, l’hagi o no sol·licitat jo mateix/a. Davant dels seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova i/o permetre la meva hospitalització, si els ho creuen necessari per a la meva Salut.
 16. Que participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat en la prova, per tant, exonero de qualsevol responsabilitat l’organització, col·laboradors, patrocinadors i altres participants per qualsevol dany físic o material que es produeixin en la meva personal, per tant renuncio a interposar denúncia o demanda contra les persones esmentades.
 17. El pas pel casc urbà no serà tallat al tràfic i cada corredor és responsable de la seva pròpia seguretat, havent d’extremar les precaucions , encararà que es disposarà de personal de l’organització per ajudar i informar. El circuit no estarà tancat al trànsit de vehicles, tot participant està obligat a complir les normes de la circulació vial, sent responsable de quantes infraccions poguessin cometre, respectar el pas de bestiar, persones i altres vehicles.
 1. El sol fet de d’inscriure’s a la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament.

El participant amb la inscripció declarà el següent:

. Em trobo en estat de salut adequat per a participar en La Caminada Popular Maria Víctor, eximint de tota responsabilitat a l’organització, patrocinadors o altres institucions col·laboradores de qualsevol accident o lesió que pogués patir abans, durant i/o després de l’esdeveniment esportiu, renunciant a qualsevol acció legal en contra de qualsevol d’aquestes entitats.

.Manifesto la meva conformitat expressa amb allò establert en el reglament i eximeixo de responsabilitat expressament a l’organització de l’acte dels danys i perjudicis que pogués patir en realitzar i/o causar a terceres persones; així com dels danys que pogués patir com a conseqüència de l’activitat física i mental en la qual participo.

. Autoritzo a la realització de fotografies on apareguin individualment o en grup i a la publicació de les mateixes en la web i comptes de xarxes socials oficials de l’Ajuntament i medis de premsa escrita locals a efectes de difusió informativa.

Declaro sota la meva responsabilitat:

Que he llegit el reglament i accepto complir responsablement en la seva totalitat les pautes que hi figuren. Accepto, igualment, que en cas d’incompliment d’alguna d’elles pugui ser exclòs/sa de l’activitat.

Recomanable: Roba còmoda, calçat apropiat, gorra, ampolla d’aigua.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa:

Responsable del tractament

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Plaça de la Vila, 1, 08184 - Palau-solità i Plegamans

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@palauplegamans.cat

Finalitat del tractament

Gestionar la participació en la Cursa Popular Maria Víctor/Caminada Popular 2023

Temps de conservació

Les dades personals dels interessats es conservaran durant el temps necessari pel compliment de la finalitat del tractament, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previst

Legitimació del tractament

Consentiment de l’interessat

Destinataris de cessions o transferències

Les fotografies dels participants realitzades durant la Cursa Popular Maria Víctor podran ser difoses en la web i comptes de xarxes socials oficials de l’Ajuntament i medis de premsa escrita locals a efectes de difusió informativa, quan l’interessat hagi atorgat el consentiment.

No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.

Drets de les persones interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica https://www.palauplegamans.cat o presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.

Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼