01 may 2016, Włocławek

XXXIV OGÓLNOPOLSKI BIEG KUJAWIAKA

Clasificaciones

Clasificaciones

BIEG KUJAWIAKA
01/05/2016 12:00 10km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

XXXIV OGÓLNOPOLSKI BIEG KUJAWIAKA

Cel imprezy:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie sportu jako sposobu na aktywny wypoczynek i pro zdrowotne oddziaływanie na człowieka.
 2. Promocja Włocławka.
 3. Wkład w promocję imprez sportowych w województwie
 4. Integracja zawodników z całej Polski dzięki sportowej rywalizacji.

Zasady uczestnictwa:

Udział w zawodach może wziąć każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu, uiści opłatę startową oraz podpisze własnoręcznie oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział rodziców zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

Uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji 34 Biegu Kujawiaka oraz dokumentowania zawodów.

Obowiązuje limit 500 zawodników w biegu głównym.

Organizator:

Włocławski Klub Biegacza „Maratończyk”

Sponsorzy strategiczni (pełna lista sponsorów podana będzie w dniu zawodów)

Biuro zawodów:

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów działającym w Hali Sportowej Budynku Dydaktycznego PWSZ , ulica Obrońców Wisły 1920 r. 21/25, 87- 800 Włocławek

Biuro zawodów czynne w dniu imprezy w godz. 8:00 – 11:30

Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 1 maja 2016r. we Włocławku ( Dzielnica Zawiśle – Wzgórze Szpetalskie). Start biegu głównego nastąpi o godzinie 12:00 na wysokości skrzyżowania ulic Chełmickiej z Obrońców Wisły 1920r.

Trasa biegu:

Dystans 10 km (2 pętle), nawierzchnia w 90% dukty leśne, 10 % asfalt, trasa pagórkowata o dużych różnicach wysokości. Na trasie znajdować się będą 2 punkty odżywcze (woda mineralna niegazowana). Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 2 godziny. Trasa bez atestu.

Klasyfikacje:

M/K-1 (16-19lat) (2000-1997)

M/K-2 (20-29 lat) (1996-1987)

M/K-3 (30-39 lat) (1986-1977)

M/K-4 (40-49 lat) (1976-1967)

M/K-5 (50-59lat) (1966-1957)

M-6 (60- 69lat) (1956-1947)

K-6 (60+) (1956 i starsze)

M-7 (70+) (1946 i starsi)

Klasyfikacja Otwartych Akademickich Mistrzostw Włocławka o puchar Rektora PWSZ

Klasyfikacja Mistrzostw Włocławka wśród kobiet i mężczyzn

Klasyfikacja drużynowa,

Klasyfikacja Włocławskiego Klubu Biegacza „Maratończyk”

M – OPEN K – OPEN

Najmłodsza osoba, która może wziąć udział w biegu głównym musi mieć ukończone 16 lat najpóźniej w dniu rozgrywania biegu.

O wyniku w klasyfikacji generalnej decyduje miejsce na mecie dla pierwszych 10 kobiet i mężczyzn, dla ustalenia dalszej kolejności decyduje czas netto

Klasyfikacja drużynowa:

W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.

Drużyna składa się z minimum 4 osób ( w tym minimum 1 kobiety i 1 przedstawiciela kategorii M/K 50+). Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.

Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin BIEGU KUJAWIAKA. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.

Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która: zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej, decyduje o składzie drużyny, występuje w imieniu drużyny, kontaktuje się z organizatorami BIEGU KUJAWIAKA.

Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników.

Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza.

W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę, nie będzie ona klasyfikowana.

Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz daty urodzenia i numery startowe zawodników) na adres mailowy organizatora lub dostarcza ww. skład w dniu imprezy do biura zawodów.

Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. O pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje kolejność wbiegania na metę/czas netto zawodników

Nagrody:

 1. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Włocławka
 3. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji Mistrzostw Włocławka
 4. Zdobywcy miejsc I - III w kategoriach wiekowych
 5. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji członków WKB „Maratończyk”
 6. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji Drużynowej

W Klasyfikacjach nie występuje dublowanie nagród indywidualnych. Nagrody przyznawane są według wyżej wymienionej hierarchii.

Pełna lista nagród podana będzie na 7 dni przed biegiem.

Zasady finansowania:

 1. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń związanych ze startem pokrywają zawodnicy lub organizacje delegujące we własnym zakresie.
 2. Koszty organizacji biegu pokrywają w całości organizatorzy.
 3. Opłata startowa za udział w biegu głównym wynosi 40zł i należy ją uregulować do dnia 24.04.2016r. po tym terminie opłata wynosi 60 zł. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika.

Wpłaty należy dokonywać na konto Włocławskiego Klubu Biegacza „Maratończyk”. ING Bank Śląski: 68 1050 1979 1000 0090 3061 1199 , w tytule przelewu należy podać dane wygenerowane w mailu potwierdzającym rejestrację uczestnika.

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje numer startowy z kompletem agrafek, wodę na trasie oraz mecie, pamiątkowy medal.

Postanowienia końcowe:

 1. zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 2. obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 3. organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 4. uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 5. uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 6. organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 7. młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 8. protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 9. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 10. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 11. ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼