10 jul 2016, Pobiedziska

XXVII Bieg Jagiełły

Clasificaciones

Clasificaciones

Półmaraton
10/07/2016 10:00 21km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

Termin zawodów: 10.07.2016

Start: godz. 10:00 limit czasu 3 godziny

Dystans: półmaraton 21,097km

Limit startujących zawodników: 800 osób

Opłata: zapłać przelewem
50 zł do 17.06
Później 70zł

Konto bankowe:
PKO BP ODDZIAŁ POBIEDZISKA, 71 1020 4027 0000 1002 1108 7998 OSIR Pobiedziska, ul. Różana 4A, 62-010 Pobiedziska
W tytule proszę wpisać: Półmaraton Pobiedziska imię nazwisko

Biuro zawodów: pracuje w Zespole Szkół w Pobiedziskach przy ul. Kostrzyńskiej 21 (rejestracja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych, depozyt, prysznice)
w sobotę 09.07.2016 od 15:00 - 18:00
w niedzielę 10.07.2016 od 07:30 - 09:30
www.polmaraton.pobiedziska.pl


Trasa:
Dystans 21,097km. Przewyższenia + 470 m / - 470 m. Trasa ma atest PZA. Czas mierzony elektronicznie przy użyciu chipów.
Startujemy sprzed pomnika Kazimierza Odnowiciela przy Zespole Szkół w Pobiedziskach w centrum historycznego miasta Pobiedzisk (Plac Targowy).
Po ok 1 km jesteśmy już za miastem biegnąc wśród pól po płaskiej drodze. Na 3-cim km wbiegamy w morenowy teren Parku Krajobrazowego Promno. Piękny śródleśny odcinek, trochę z górki, trochę pod górkę do wsi Kociałkowa Górka. Tuż przed Kociałkową Górką (na 5-tym km) punkt żywieniowy i nawrotka. Wracamy do Pobiedzisk. Przy Kompleksie Sportowo-Edukacyjnym czekają na nas kibice i punkt odżywczy. Jesteśmy równo w połowie trasy. Teraz nawrotka i druga pętla po znanej już trasie.
Te zawody rozgrywane są na jednej z najpiękniejszych ale również na jednej z najtrudniejszych tras maratońskich w Wielkopolsce. Co prawda połowa trasy prowadzi w cieniu Parku Krajobrazowego Promno ale jest długi zbieg i długi podbieg. Dystans + profil + lipcowa temperatura są godnym wyzwaniem.

XXVII Bieg Jagiełły – Tip Topol Półmaraton Pobiedziska

I. Cel imprezy:

 1. Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa gminy Pobiedziska,
 2. Promocja Miasta i Gminy Pobiedziska w Polsce i na Świecie,
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego trybu życia,
 4. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

II. Organizator:

Organizatorem XXVII Biegu Jagiełły – Tip Topol Półmaraton Pobiedziska (zwanego dalej Biegiem) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a 62-010 Pobiedziska (zwany dalej Organizatorem).

III. Instytucje wspierające:

 1. Miasto i Gmina Pobiedziska.
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

IV. Sponsor tytularny:

 1. Sponsorem tytularnym biegu jest firma Tip Topol Sp. z o. o.

V. Termin i miejsce:

 1. Bieg odbędzie się w niedzielę 10 lipca 2016 r. o godzinie 10.00. Miejsce startu i mety oraz biura zawodów wraz z szatniami i depozytem zlokalizowane będą w okolicy Zespołu Szkół
  w Pobiedziskach, ul. Kostrzyńska 23.
 2. Organizator nie przewiduje strzeżonego parkingu dla uczestników biegu.

VI. Trasa biegu:

 1. Długość trasy: 21,097 km – trasa obejmuje 2 pętle, przewyższenia + 470 m / - 470 m trasa posiada atest PZLA.
 2. Trasa będzie posiadała oznaczenie na każdym kilometrze.
 3. Na trasie zlokalizowane będą 2 punkty z napojami.

VII. Uczestnictwo:

 1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 10 lipca 2016 roku ukończą 18 lat.
 2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów:
  1. w dniu 9 lipca 2016 r. w godzinach od 15.00 do 18.00,
  2. w dniu 10 lipca 2016 r. w godzinach od 7.30 do 9.30.
 3. Osoby muszą posiadać dokument tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem.
 4. Każdy uczestnik Biegu podpisuje deklarację o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 5. Organizator dopuszcza się możliwość odbioru pakietu startowego na przez inną osobę,
  z zastrzeżeniem że osoba ta musi przedstawić stosowne upoważnienie do odbioru pakietu startowego oraz przekazać Organizatorowi deklaracje, o której mowa w pkt. 4, podpisaną przez uczestnika biegu.
 6. Uczestników Półmaratonu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

VIII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xxvii-bieg-jagiey oraz w wniesienie opłaty w terminie do dnia 1 lipca 2016 r. do godziny 24.00 lub do wcześniejszego osiągnięcia limitu uczestników wynoszącego 800 osób.
 2. Organizator dopuszcza możliwość wznowienia zapisów w biurze zawodów w dniu biegu, tj. 10 lipca 2016 r.
 3. Kwota opłaty startowej wynosi:
  1. 50 zł w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r.,
  2. 70 zł w terminie od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. oraz ewentualnie w dniu biegu.
 4. Mieszkańców Gminy Pobiedziska obowiązuje opłata w wysokości 50% wyżej podanych kwot
  z uwzględnieniem daty zgłoszeń.
 5. Uczestnicy biegu którzy ukończyli 70 lat i dokonają rejestracji w terminie do dnia 17 czerwca
  2016 r. lub do wyczerpania limitu miejsc będą zwolnieni z opłaty startowej.
 6. Każdy uczestnik po zarejestrowaniu otrzyma wiadomość e-mail z instrukcją dotyczącą dokonywania płatności.
 7. Przy wpłacie zbiorowej w tytule przelewu należy podać dane wszystkich uczestników których dotyczy wpłata.
 8. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora uczestnik zostanie umieszczony na liście startowej biegu.
 9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego/przelewu bankowego – opłaty startowej z winy poczty/banku.
 10. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 11. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę. Można tego dokonać w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

IX. Kategorie:

 1. Kategoria generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Kategorie wiekowe:

Kobiety:

K 18 (18‐29), K 30 (30‐39), K 40 (40‐49), K 50 (50‐59), K 60 (60‐69), K 70 (70 i więcej)

Mężczyźni:

M 18 (18‐29), M 30 (30‐39), M 40 (40‐49), M 50 (50‐59), M 60 (60‐69), M 70 (70 i więcej)

 1. Mieszkańcy Gminy Pobiedziska kobiet i mężczyzn.

X. Nagrody i świadczenia dla zawodników:

 1. Wszyscy zapisani i opłaceni uczestnicy biegu otrzymają pakiet startowy zawierający m.in. numer startowy i koszulkę techniczną w rozmiarze podanym podczas procesu rejestracji. Organizator zastrzega, iż:
  1. w przypadku ewentualnych zapisów prowadzonych w dniu biegu może nie być możliwości wyboru rozmiaru koszulki,
  2. w przypadku przepisania numeru startowego może nie być możliwości zmiany rozmiaru koszulki.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg w regulaminowym czasie 3 godzin, otrzymują pamiątkowy medal.
 3. Po biegu Organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje.
 4. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-V nagrody pieniężne), mężczyzn (miejsca I-V– nagrody pieniężne).
 5. Za miejsca 1-3 w kat. wiekowych oraz kat. mieszkańców Gminy Pobiedziska wręczone zostaną puchary.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
 2. Opiekę lekarską zapewnia Organizator.
 3. Organizator zapewnia szatnie, natryski, przechowalnie bagażu.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania imprezy.
 6. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie wizerunku i wypowiedzi związanych
  z organizacją Biegu.
 8. Wyniki Biegu będą dostępne po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronach www: https://sportmaniacs.com/c/xxvii-bieg-jagiey.
 9. Organizatorzy pozostawiają 50 numerów startowych do dyspozycji Dyrektora Biegu dla zaproszonych gości oraz zawodników wyczynowych. Dyrektor Biegu ma prawo dysponować numerami również w dniu Biegu.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 11. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów Półmaratonu w ciągu 1 godziny od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. Protesty rozstrzyga Dyrektor Półmaratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 2 godzin od wniesienia. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja przepada.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼