24 sep 2017, Banyeres de Mariola

V BLASCA TRAIL BANYERES DE MARIOLA

Clasificaciones

Clasificaciones

CURSA COMPETITIVA O LLARGA
24/09/2017 08:30 21km

MARXA CAMINANTS O CURTA NO COMPETITIVA
24/09/2017 08:30 10km

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

CLUB DEPORTIVO TRIVICI TEAM
C/ La Creu, 36 - 03450 Banyeres de Mariola – CIF G-54772967
Inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat Valenciana amb el número 9114 de la secció 1ª


V BLASCA TRAIL

Article 1.

La V Cursa per Muntanya de Banyeres de Mariola està organitzada pel Club
Deportivo Trivici Team i està inclosa en el circuit de curses per muntanya “Xitxarra Trail 2017”
Es celebrarà el diumenge, dia 24 de setembre de 2017 a partir de les 08:30 hores.

Article 2. Ubicació eixida i meta.

L’eixida i la meta estarà situada al poliesportiu municipal de Banyeres de Mariola,
en l’avinguda 25 d’Abril.

Article 3. Modalitats i recorregut

La cursa consta de dos modalitats:
- Competitiva (cursa llarga) amb una distància de 21 km. i un desnivell positiu de
926 metres puntuable per al circuit “Xitxarra Trails” 2017.
- Marxa caminants o (cursa curta) no competitiva amb una distància de 10 km. i un
desnivell positiu de 354 metres no puntuable per al circuit “Xitxarra Trails”.

Article 4. Horaris, control de pas i temps de tall.

Cursa competitiva o llarga: inici 8:30 h., hi haurà un control de pas al cim de la
Penya la Blasca PK 12’100 de la cursa. El temps màxim establert per passar per aquest
punt de control será dos hores des de l’hora d’inici de la cursa, quedant automàticament
desqualificats tots aquells participants que passen per aquest punt de control després
d’este temps. La meta es tancarà quatre hores després de l’eixida (12:30 h.)
Marxa caminants o cursa curta: inici 8:30 h., no hi ha control de pas. Tancament de
meta quatre hores després de l’eixida (12:30).
Tots aquells participants que no hagen entrat abans del tancament de meta,
quedaran automáticament desqualificats.

Article 5. Avituallaments

Cursa competitva o llarga: S’establixen un mínim de quatre avituallaments,
repartits de forma proporcional a la distancia i desnivell de la cursa
Marxa caminants o cursa curta: S’establixen un mínim de dos avituallaments
ubicats on l’organització determine.
No obstant, si l’organització de la proba ho creu convenient podrá disposar de més
punts d’avituallament al llarg de la cursa.

Article 6. Marcatge i equip granera

Tot el marcatge i senyalització emprada per ambdues proves serà provisional,
l’itinerari es marcarà mitjantçant cintes de plàstic, i una vegada finalitzada la prova,
l’organització s’encarregarà de retirar totes les marques emprades en les curses. No es
realitzarà cap tipus d’actuació que afecte o altere la vegetació que hi ha en els margens
de les pistes forestals o sendes per les que transcórre.
L’organització, amb la finalitat de que tot el recorregut de les curses quede net de
les marques de senyalització de l’itinerari, designarà un equip granera que realitzarà les
funcions de tancament de carrera i serà l’encarregat de llevar i netejar totes les marques
de senyalització utilitzades en la carrera.

Article 7. Modificació recorregut o suspensió de la prova.

L’organització de la cursa, en qualsevol moment, inclòs quan ésta ja haja
començat i estiga en marxa, podrà: modificar el recorregut o bé suspendre-la. Qualsevol
d’estes circumstàncies deurà estar motivada. En cas necessari o si així s’estima oportú,
s’adoptaran les mesures més adequades per a l’evaquació dels participants.
La suspensió o modificació del recorregut es farà saber a tots el participants
alhora, si es possible. En cas de no ser possible l’organització ho comunicarà com millor
estime convenient.
Els possibles motius més habituals pels quals es pot suspendre o modificar el
recorregut de la proba, son:
l’oratge
Que es determine l’alerta 3 contra incendis per part de la corresponent
administració
O bé qualsevol requisit exigit per part de l’administració abans de començar la
cursa i siga impossible complir-lo.

Article 8. Efectes de la suspensió

En el moment en què l’organització prenga la decissió de suspendre la proba,
ningú dels participants, encara que arriben a entrar en meta, formarà part de la
classificació, ni puntuarà el seu cronometratge per a la cursa ni per al circuit Xitxarra Trails
2017.
Contra la ressolució de l’organització de la cursa de suspendre la proba no cabrà
cap tipus de recurs, ni generarà dret a reclamar cap indemnització per part dels
participants.
En cas de suspensió de la proba no es tornaran els diners de l’inscripció a cap
inscrit.

Artícle 9. Els participants

Es podran inscriure i participar en qualsevol de les dos modalitats de la cursa,
qualsevol persona major de 18 anys.
Es recomana dur un calçat adequat per a córrer per muntanya, i és responsabilitat
del participant conéixer les exigències físiques i psicològiques de la cursa, sobretot la
modalitat competitiva.
No es permet la circulació camp a través.
Està totalment prohibit tirar envasos de gels, envoltoris o restes de menjars en el
recorregut de la cursa, excepte en els contenidors habilitats a l’efecte que hi haurà en
cada avituallament.
El dorsal deu portar-se de manera que siga visible durant tota la cursa.
En cas d’abandonament és obligatori avisar el personal de la cursa més pròxim.
Els participants de la cursa curta i caminants estan obligats a deixar pas als de la
cursa llarga.
És responsabilitat de tots el corredors seguir les cintes que marquen el recorregut
de la cursa.
En cas d’abandonament és obligatori avisar el control més pròxim o bé comunicarho
als membres de l’equip granera.

Article 10. Inscripcions

Les inscripcions es podran realitzar pels mitjans següents:
- Inscripció anticipada (fins el 21/09/2017) a través de la pàgina web
http://www.multiesport.es
- Inscripció el mateix dia de la prova (fins les 08:00h) en les taules habilitades per a
l’arreplegada de dorsals amb la condició de no superar el límit de participants.
L´import de la inscripció serà:
- 16 € inscripció anticipada.
- 20 € inscripció el mateix dia de la prova.
Sols s’admetran fins a 450 inscripcions, de forma que arribat a aquest límit NO
s’admetran més inscripcions, ni de forma anticipada ni el mateix dia de la prova.

Article 11. Arreplegada de Dorsals i Xips

Els dorsals i xips s’arreplegaran el dissabte 23 de setembre de 2017, en horari de
17:00 a 19:00 en la tenda TRIVICI (Passeig Font del Cavaller), i eI mateix dia de la prova,
des de les 7:00 fins les 8:15 hores, al poliesportiu municipal de Banyeres de Mariola.
- Caldrà presentar el DNI per tal de recollir el dorsal i el xip.
- La pèrdua del xip suposarà un cost de 10 € que deurà abonar el corredor que l’ha
perdut.

Article 12. Traspàs de dorsals i Xips

Si algú inscrit en la cursa no poguera assistir, podrà cedir el seu dorsal a un altre
participant però, per a ser efectiu aquest traspàs de dorsal haurà de comunicar-ho
prèviament a l’organització, fins el 21/09/2017 enviant un e-mail triviciteam@gmail.com.
Si el traspàs de dorsal és posterior al 21/09/2017, s’haurà de comunicar a
l’organització el mateix dia de la cursa, fins les 8:00 h. del matí, en la taula d’arreplegada
de dorsals.
Per al traspàs de dorsal i xip és imprescindible presentar el dni.
Si l’organització de la cursa detecta que hi ha algun corredor que està corrent en
nom d’un altre, sense la prèvia comunicació i autorització de l’organització, quedarà
automàticament desqualificat de la cursa el corredor inscrit.

Article 13. Devolució de la Inscripció.

Un cop realitzada la inscripció, només s'accedirà a la devolució del 80% en cas de
lesió o malaltia fins el 19 de setembre de 2017. Per a procedir a la devolució de la
inscripció caldrà presentar un certificat mèdic a l'organització mitjançant correu electrònic
a la següent adreça: triviciteam@gmail.com

Article 14. Segurs

L’Organització subscriurà un contracte de segur que cobrirà la responsabilitat civil del
deportista participant, així como la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a
tercers, d’arcod amb la normativa vigent.

Article 15. Categories.

S’estableixen les següents categories tant masculines com femenines:
- PROMESA : Entre 18 i 23 anys
- SENIOR : Entre 24 i 39 anys
- VETERANS : Entre 40 i 49 anys
- MÀSTER : De 50 anys en avant

Article 16. Premis i obsequis.

S’entregaran els següents premis:
- Cursa no competitiva: Trofeus per als 3 primers classificats de la general en
masculins i femenins.
- Cursa competitiva : Trofeus als 3 primers classificats en totes les categories
masculins i femenins.
- Locals: Dependrà del número de inscrits en cada categoria.
- Obsequi per a l’equip més nombrós.
- Cuixot: en algún punt de la segona meïtat de la cursa competitiva, l’organització
disposarà de dos cuixots en sendes motxilles. El primer corredor masculí i la
primer corredora que ho desitgen podran agafar la motxilla, carregar-la fins a meta
i quedar-se amb el cuixot (el fet d’agafar la motxilla amb el cuixot i no arribar a
meta carregant-lo suposarà la desqualificació i el posterior sorteig del cuixot entre
tots els participants).
En funció dels col·laboradors i participants, l’organització es reserva tot el dret
d’assignar, anul·lar o modificar estos obsequis, de forma que el mateix dia de la cursa,
s’informarà a tothom de l’obsequi concret i també de la seua assignació.

Article 17. Borsa del corredor.

Tots els participants inscrits i que entren en meta seran obsequiats amb la borsa
del corredor, que podrà variar en funció del número de participants i dels patrocinadors.

Article 18. Motius de desqualificació o sanció.

Seran motius de desqualificació o sanció:
- No col·locar el xip correctament. En cas de pèrdua, a més d’abonar 10€, s'haurà
de tornar a l'últim control, avisar els membres de l’organització i reiniciar la marxa.
És responsabilitat de cada participant seguir el recorregut marcat.
- No passar pels controls.
- No realitzar la totalitat del recorregut pel lloc marcat per l’organització.
- Embrutar o degradar el recorregut serà motiu de desqualificació directa. Per tant,
serà desqualificat qui deixe escombraries (envasos de menjar o beguda, o
qualsevol altra cosa) fora de les zones d’avituallament.
- Realitzar el recorregut en més temps de l’establert per l’organització.
- Portal el dorsal i/o xip adjudicat a un altre corredor.
- No atendre les instruccions dels jutges o del personal de l´organització.

Article 19. Sancions.

L’organització podrà aplicar sancions a aquells participants que incomplisquen
aquest reglament, les quals consistiran en la suma de 60 - 120 – 180 – 300 segons al
temps total aconseguit en la cursa.

Article 20. Reclamacions.

Les reclamacions deuran fer-se per escrit, en el termini màxim de 48 h. desprès
d’haver finalitzat la proba. S’acompanyaran d’una còpia del dni de la persona que fa la
reclamació. Es presentaran bé el dia de la carrera a l’organització, o bé, per correu
electrònic a triviciteam@gmail.com

Article 21. Servicis de dutxa.

L’organitzador gestionarà amb l’ajuntament de Banyeres de Mariola la utilització
per part dels participants que ho desitgen un servici de dutxes al Poliesportiu Municipal.

Article 22. Autoritzacions i permisos.

El Club Deportivo Trivici Team com a organitzador de la cursa, serà l’encarregat de
sol·licitar, tramitar i obtindre tots el permisos i autoritzacions corresponents per tal de
poder fer la cursa, bé siguen permisos de particulars, associacions, o bé de qualsevol
administració (local, autonòmica o estatal).

Article 23. Cursa solidària.

L’organitzador de la cursa (Club Deportivo Trivici Team) sensible amb les
enfermetats, dolències i situació de part de la població en risc d’exclusió que necessiten el
recolzament de l’actual societat, per tal de col·laborar amb les associacions i/o ONG’s que
defenen estos interessos es compromet a fer una donació econòmica a una associació
local sense ànim de lucre, l’import d’esta donació estarà en funció del nombre
d’inscripcions a la cursa, i condicionada a que totes les despeses de la proba puguen
sufragar-se pels mitjans econòmics que disponga el Club.
Previament a la celebració de la cursa s’anunciarà l’associació a la que es farà la
donació.

Article 24. Acceptació del reglament.

L’organització de la cursa, en qualsevol moment, si així ho creu convenient podrà
modificar qualsevol article, sense cap obligació de comunicar-ho als inscrits.
La inscripció en la V Blasca Trail-Cursa de Muntanya de Banyeres de Mariola
suposa la acceptació d’aquest reglament.
Disposició Final
Tots aquells supostos no contemplats en aquest reglament es regiran, pel
reglament de curses del circuit Xitxarra Trails i subsidiariament pel Reglament de Carreres
per Muntanya de la FEMECV, en allò que no estiga reglat serà l’organització qui decidirà
al respecte.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼