12 feb 2024, Bydgoszcz

Półkolonie: Lekkoatletyczne Ferie Akademia Mistrzów Sportu

Clasificaciones

Clasificaciones

I Turnus: 12 – 16 luty 2024
12/02/2024 08:00 1km

II Turnus: 19 – 23 luty 2024
12/02/2024 08:00 1km

Información de contacto

Contactar con el organizador608651007

Reglamento

Półkolonie: Lekkoatletyczne Ferie

Akademia Mistrzów Sportu

REGULAMIN

I. Organizator:

1. Akademia Biegania Sprint

II. Cel Imprezy:

1.Promocja zdrowego trybu życia

2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom z Bydgoszczy i okolic

3. Przeprowadzenie Półkolonii dla dzieci

III. Termin i Miejsce:

1. I Turnus: 12 – 16 luty 2024

2. I Turnus: 19 – 23 luty 2024

3. Miejsce: Bydgoszcz, różne obiekty sportowe i kulturalne w mieście

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest

a) Posiadanie dobrego stanu zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w półkoloniach o charakterze sportowym

b) Pisemne wyrażenie zgody na przestrzeganie przez dziecko niniejszego regulaminu półkolonii

c) Świadomość udziału dziecka w półkoloniach o charakterze sportowym na własną odpowiedzialność jako opiekuna dziecka i z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia i uprawiania sportu

2. zarejestrowanie się poprzez panel rejestracyjny na stronie www.sportmaniacs.com

3. Uczestnicy dokonujący rejestracji dziecka i wpłacający opłatę za półkolonie zgodnie z podanym cennikiem:

a) od 24 listopada 2023 od godziny 12.00 do 25 listopada 2023 do godziny 20.00 w cenie promocyjnej z okazji Black Friday równej 594,15 zł

b) od 25 listopada 2023 od godziny 20.00 do dnia 04 lutego 2024 do godziny 20.00 w cenie regularnej 699 zł

3. Nie ustala się limitu ilości dzieci uczestniczących w półkoloniach, ale organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji uczestników ze względów organizacyjnych

4. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkoloniach traktowane jest jako:

a) Przyjęcie regulaminu.

b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia półkolonii

c) Wyrażenie zgody na zamieszczenie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora półkolonii pn: Lekkoatletyczne Ferie oraz partnerów tego wydarzenia

V. Opłata za udział w Półkoloniach pn: Lekkoatletyczne Ferie organizowanym przez Akademię Mistrzów Sportu wynosi

a) od 24 listopada 2023 od godziny 12.00 do 25 listopada 2023 do godziny 20.00 w cenie promocyjnej z okazji Black Friday równej 594,15 zł

b) od 25 listopada 2023 od godziny 20.00 do dnia 04 lutego 2024 do godziny 20.00 w cenie regularnej 699 zł

*poprzez panel rejestracyjny uczestnik wpłaca:

a) wpłata w promocji Black Friday cała kwota 594,15 zł

b) wpłata w cenie regularnej cała kwota 699 zł lub bezzwrotna zaliczka 350 zł ( reszta w dniu rozpoczęcia półkolonii gotówką )

Opłata za półkolonie zawiera:

- pobyt w terminie na wybranym turnusie

- wyżywienie w w czasie trwania turnusu, II śniadanie, obiad

- opiekę opiekuna – trenera

- wstęp na atrakcje podczas tzw. wycieczek fakultatywnych, każdego dnia trwania turnusu

- trening sportowy raz dziennie

1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek organizatora

2. Rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania miejsca na obozie

3. Płatności realizowane są przelewami ( przelew elektroniczny, przekaz pocztowy) podając automatycznie generowane w systemie dane dla danego zgłoszenia druku.

4. W przypadku zgłoszeń grupowych np. firmy, kluby itp. wymagana jest standardowa rejestracja każdego uczestnika osobno

5.Faktury ( nie VAT) wystawiane są wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i przesłaniu do organizatora pełnych danych niezbędnych do wystawienia faktury, w terminie 7 dni od daty wpływu środków na rachunek organizatora

6.Raz wniesiona opłata za udział w półkoloniach nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na innego uczestnika

VI . Rejestracja

  1. rejestracja przez panel elektroniczny na stronie: www.sportmaniacs.com
  2. rejestracja czynna od 24.11.2023 od godziny 12.00 do 04.02.2024 do godziny 20.00 lub do wyczerpania wolnych miejsc

1.Zgłoszenie na pólkolonie możliwe jest również poprzez maila: akademiasprint@wp.pl

Informacje telefonicznie: 608651007

2.Organizator nie ma obowiązku przyjąć zgłoszenie w po terminie zgłoszeń

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia nie ujawniając powodów

VII. Sprawy Organizacyjno- Porządkowe

1. Półkolonie pn: Lekkoatletyczne Ferie w podanych wyżej terminach, to zajęcia organizowane w różnych miejscach, w których obowiązują regulaminy wewnętrzne obiektów, do którego trzeba się bezwzględnie dostosować.

VIII. Postanowienia Końcowe

1. Uczestnicy Półkolonii pn: Lekkoatletyczne Ferie muszą być i posiadać indywidualne ubezpieczenie na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków wymaga osobnej polisy , która musi być wykupiona przez uczestnika obozu

3. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator Półkolonii.

4. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników w wyniku udziału w Półkoloniach pn: Lekkoatletyczne Ferie, oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód

5. Każdy uczestnik bierze udział w/w półkoloniach wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy i ich Opiekunowie przyjmują do wiadomości, że udział w Półkoloniach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Opiekun Prawny i Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w obozie sportowym w Szczyrku i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, i uczestniczy w nim wyłącznie na własną odpowiedzialność;

12. Opiekun Prawny uczestnika wypisze kartę półkolonijną i podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w w/w półkoloniach;

Organizator

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼