03 sep 2016, Nowa Wieś Wielka

III Bieg Dożynkowy

Clasificaciones

Clasificaciones

GRAND PRIX WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIEGO
03/09/2016 12:00 10km

Bieg dla dzieci
03/09/2016 10:45

Información de contacto

Contactar con el organizador

Reglamento

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem imprezy jest

 • Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

Przy pomocy:
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej
OSP w Nowej Wsi Wielkiej

Dane kontaktowe:

biegdozynkowy@onet.pl

Daniel Karpiński 692-293-746

Rafał Kensik 600-820-250

II. CELE

1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

2.Stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.

3.Promocja biegania wśród mieszkańców gminy, powiatu bydgoskiego, kraju.

4.Promocja Gminy Nowa Wieś Wielka

III. PATRONAT

 1. Wójt gminy Nowa Wieś Wielka – Wojciech Oskwarek
 2. Starosta Powiatu Bydgoskiego – Wojciech Porzych

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 3 września 2016r. Start stadion „GLKS Burza NWW”

2. Dystans biegu - 10 km

3. START BIEGU GODZ. 12:00.

4. Biuro zawodów czynne od godziny 08:30-11:30, STADION ”GLKS Burza NWW” ul. Aleja Pokoju

5. Bieg – start i meta stadion „GLKS Burza”– trasa dukty leśne 70%, 30% asfalt.

6. Parking dla uczestników biegu przy Gimnazjum ul. Ogrodowa 2, parking ul Aleja Pokoju za kościołem

7. Biegi dla dzieci. Od godz. 10:45 do 11.15 odbędą się okolicznościowe biegi dla przedszkolaków, uczniów klas 1-3 SP, 4-6 SP, 1-3 Gimnazjum, każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal oraz słodycze.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 03.09.2016 ukończyły 16 lat. W przypadku niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

a. Osoba niepełnoletnia musi dostarczyć zgodę rodziców do biura zawodów (druk na końcu regulaminu).

2. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Dożynkowym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Lokalizacja i godziny otwarcia Biura podana zostanie w terminie późniejszym, najpóźniej miesiąc przed biegiem.

3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają zestawy zawierające m. in. numer startowy, agrafki, chip do elektronicznego pomiaru czasu.

4. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane w systemie internetowym poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
https://sportmaniacs.com/c/iii-bieg-doynkowy/ , www.maratonypolskie.pl

2. Wprowadza się limit 400 uczestników

a. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych 20 miejsc dla sponsorów i osób zaproszonych.

b. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 400 osób lista startowa zostaje zamknięta.

3. Zgłoszenia online są możliwe do dnia 31-08-2016.

4. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty.

VII. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu – 1:30 godziny.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

VIII. PUNKTY ODŚWIIEŻANIA I KONTROLNE

1. Punkt odświeżania zaopatrzony w wodę będzie rozmieszczony na 5 km trasy. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych do biegania (np. odczuwalna wysoka temperatur powietrza) Organizator przewiduje rozmieszczenie dodatkowych punktów z wodą.

IX. KLASYFIKACJE

Klasyfikacja Biegu Dożynkowego prowadzona będzie w następujących kategoriach:

1. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych:

Mężczyźni:
• M16 mężczyźni 16 - 19 lat
• M20 mężczyźni 20 - 29 lat
• M30 mężczyźni 30 - 39 lat
• M40 mężczyźni 40 - 49 lat
• M50 mężczyźni 50 - 59 lat
• M60 mężczyźni 60 -69 lat
• M70 i więcej

Kobiety:
• K16 kobiety 16 - 19 lat
• K20 kobiety 20 - 29 lat
• K30 kobiety 30 - 39 lat
• K40 kobiety 40 - 49 lat
• K50 kobiety 50 - 59 lat
• K60 kobiety 60 i powyżej

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych grupach wiekowych kobiet.

X. NAGRODY

1. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg Dożynkowy otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej, zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki lub puchary.

3. Nagrody dla szczęśliwców. Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród w kategoriach wiekowych odbędzie się losowanie. Organizator przewiduje wręczenie około 20 nagród rzeczowych (przybory do biegania itd.), aby otrzymać nagrodę należy wstawić się osobiście.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych lub rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

5. UWAGA: Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

XI. OPŁATY

1. Wysokość wpisowego

2. • Do dnia 31.08.2016 – 30 zł

• Od dnia 01.09.2016 i w dniu zawodów – 50 zł płatność tylko u organizatorów!!!

• Dla zorganizowanych drużyn (powyżej 10 zawodników) – 25 zł do 31.08.2016 – płatność tylko u organizatorów!!!

Osoby które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko –Pomorskiego w roku 2015 mają prawo do zniżki 5 zł, osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2014 i 2015 mają prawo do zniżki 10 zł”

Zawodnicy cyklu Grand Prix Kujawsko – Pomorskiego opłaty zgodnie z regulaminem GP
2015 – 25 zł
2014 i 2015 – 20 zł

3. Opłaty wniesione po 31.08.2016 które nie zostały zaktualizowane na liście startowej, należy potwierdzić stosownym potwierdzeniem przelewu w biurze zawodów przed odebraniem pakietu startowego. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

4. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

5. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu.

6. Opłatę rejestracyjną należy dokonać na konto podane w formularzu rejestracyjnym lub też u organizatorów biegu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg Dożynkowy odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy Biegu Dożynkowego zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 4. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną, szatnię, natryski i toalety w trakcie trwania zawodów.
 6. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 13:30 Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 05.09.2016.
 7. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji.
 8. Bieg Dożynkowy jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 9. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych na potrzeby przesłania informacji o biegach cyklu Grand Prix oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających uczestników biegu.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Biegu Dożynkowego.
⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼