12 ago 2018, Ostrzeszów

BIEG ULICZNY – Jestem Polakiem. 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Clasificaciones

Clasificaciones

BIEG ULICZNY – Jestem Polakiem. 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
12/08/2018 19:18 5km

Información de contacto

Contactar con el organizador693 630 080

Reglamento

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO – Jestem Polakiem. 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

DYSTANS: 5 km, TERMIN: 12 sierpnia 2018 r. godz. 19:18

I. CEL

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

Promocja Miasta i Gminy Ostrzeszów.

II. ORGANIZATOR

Miasto i Gmina Ostrzeszów.

Ostrzeszowska Grupa Biegowa – Aktywny Ostrzeszów

III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się 12 sierpnia 2018 roku (niedziela) w Ostrzeszowie.

Biuro zawodów mieścić się będzie w namiocie przy Ratuszu miejskim, Rynek 1.

START i META – Rynek 1 (Ratusz)

IV. TRASA i POMIAR CZASU

Bieg przeprowadzony zostanie ulicami miasta na dystansie 5 km, 2 x pętla 2,5 km, trasa będzie oznaczona co 1 km.

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów wielokrotnego użytku.

Pomiar czasu (czas brutto) i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym.

Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany agrafkami z przodu koszulki.

Brak numeru lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją.

Chip zwrotny powinien być umieszczony na jednej z kończyn za pomocą opaski neoprenowej w którą wyposażony jest chip lub przytroczony sznurowadłami do obuwia.

Chip należy zwrócić do oznaczonego pojemnika niezwłocznie po przekroczeniu linii mety.

Kara za zgubienie chipa wynosi 30zł Opłatę ponosi zawodnik.

VI. UCZESTNICTWO

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej, o której mowa w pkt. VII niniejszego Regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

Formularze rejestracyjne dostępne są na stronach: www.ostrzeszow.pl, www.spormaniacs.com, www.bieg.ostrzeszow.pl.

W Biegu prawo startu mają osoby, które do 12 sierpnia 2018 roku ukończą 16 lat.

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników Biegu w liczbie 200 zawodników na liście startowej (decyduje kolejność zapisywania w formularzu rejestracyjnym). W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji.

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w Biurze Zawodów przy Ratuszu, Rynek 1 w terminie:

w dniu zawodów od godz. 15.00 – 18:45

Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA.

Zawodnik podpisując Formularz zgłoszeniowy zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.

Uczestnik oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

VII. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

Zgłoszenia można dokonać:

- drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronach: www.spormaniacs.com, www.ostrzeszow.pl.

- zgłoszenia i opłaty elektroniczne przyjmowane będą do północy 9 sierpnia 2018 r.

- we wszystkich sprawach związanych z rejestracją prosimy o kontakt pod adresem

e-mail:

besttime-sport@wp.pl – tel. 509 258 733.

aneta@ostrzeszow.pl, tel. 693 630 080.

W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.

Opłaty Starowej można dokonać w następujący sposób:

- za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji w terminie do 10 sierpnia 2018 r.

Wysokość opłaty startowej:

- do 31 lipca 2018 r. wynosi 25,00 zł, po 1 sierpnia 2018r. - 30 zł

Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny.

VIII. KLASYFIKACJA

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów brutto.

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja kobiet i mężczyzn oraz w niżej wymienionych kategoriach:

– kategorie wiekowe:

16-29 – lat

30-39 – lat

40-49 – lat

50-59 – lat

60 i więcej lat.

OPEN

- 3 miejsca wśród mężczyzn

- 3 miejsca wśród kobiet

Nagrodzeni zostaną również w kategorii open:

Najstarszy kobieta

Najstarszy mężczyzna

Jednocześnie informujemy, że osoby nagrodzone w kategorii open nie będą liczone w kategorii wiekowej.

Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100,00 zł do Organizatora Biegu w ciągu 30 minut po zakończeniu Biegu. Inne formy protestu nie będą rozpatrywane.

W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu i decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w dniu przeprowadzenia Biegu.

Wyniki będą zamieszczone na stronach: www.ostrzeszow.pl, www.sportmanics.com.

IX. NAGRODY

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III przyznaje się puchary.

Odbiór nagród, dyplomów i medali odbywa się tylko w dniu zawodów.

Nagrody:

1 miejsce Kobiety – 400 zł

2 miejsce Kobiety – 300 zł

3 miejsce Kobiety – 200 zł

1 miejsce Mężczyzn – 400 zł

2 miejsce Mężczyzn – 300 zł

3 miejsce Mężczyzn – 200 zł

X. SPRAWY FINANSOWE

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

Koszty osobowe tzn. koszty opłaty startowej, dojazdów, ubezpieczenia oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy Biegu lub organizacje delegujące.

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje: pakiet startowy, numer startowy z chipem i agrafki, materiały promocyjne, wodę na trasie. Po ukończeniu Biegu: medal, oraz posiłek regeneracyjny.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami.

W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu.

Organizator Biegu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia zawodnika. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w Biegu.

W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

kontakt do Organizatora:

tel. 62 732 06 20, tel. kom. 693 630 080.

e-mail: aneta@ostrzeszow.pl

Info: www.ostrzeszow.pl, www.spormaniacs.com.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Leer más   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼