Dec 16 2023, Radom

III Wigilijna Piątka

Registrations & info

Runners registered

Runners registered

Registrations

III WIGILIJNA PIĄTKA
16/12/2023 14:00 5km

Basic info.

Race location
Trasa: ścieżki biegowo/rowerowe nad zalewem MOSiR Borki
Dorsal collecting address
Biuro zawodów – MOSiR Borki (w miejscu zawodów)
Return policy
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na inną osobę w terminie do 10.12.2023r

Rules

REGULAMIN

III Wigilijna Piątka

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania - najprostszych form ruchu
 2. Integracja radomskiego środowiska biegowego
 3. Uczczenie Świąt Bożego Narodzenia
 4. Promocja miasta Radomia

II. ORGANIZATORZY

 1. Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”
 2. MOSiR Radom

III. TERMIN IMPREZY

16 grudnia 2023 roku (sobota)

IV. TRASY BIEGÓW, DYSTANSE

 • Trasa: ścieżki biegowo/rowerowe nad zalewem MOSiR Borki
 • Dystans: 5 km

V. UCZESTNICTWO I ŚWIADCZENIA

 1. W biegu mogą wziąć udział zawodnicy ur. w 2007 roku i starsi.
 2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w biegu.
 3. Każdy zawodnik powinien zapoznać się z regulaminem imprezy i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Zgłoszenie do biegu i dokonanie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik oświadcza, że jest zdrowy i zdolny do udziału w zawodach.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie.
 7. Bieg z elektronicznym pomiarem czasu.
 8. Organizator zapewnia zawodnikom pomoc medyczna na miejscu imprezy.

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Kontakt: biegiemradom@wp.pl; tel.: 504 574 021

Zgłoszenia:

 • Internetowo - www.biegiemradom.pl - do 14.12.2023r.
 • Biuro zawodów: 16.12.2023 (sobota) - MOSiR Borki, w miejscu imprezy.

UWAGA: Zgłoszenie elektroniczne uważa się za kompletne po dokonaniu przez zawodnika poprawnego zgłoszenia
i wpływu na konto Organizatora opłaty startowej. Potwierdzeniem zgłoszenia jest pojawienie się nazwiska zgłaszającego na liście startowej.

UWAGA: Limit uczestników: 200 osób

VII. OPŁATY STARTOWE
 1. Opłata startowa wnoszona w systemie e-przelewu – 40zł.
 2. Opłata w biurze zawodów – 60zł.
 3. Okolicznościowa koszulka wigilijna i czapeczka – opcjonalnie za dopłatą w wysokości odpowiednio: 35zł i 25zł.
 4. Opłata ulgowa w wys. 50% opłaty podstawowej dla zgłoszeń elektronicznych przysługuje:
 • Członkom Stowarzyszenia „Biegiem Radom!”, którzy mają opłaconą składkę członkowską.
 • Zawodnikom kategorii wiekowej K-15 i M-15.
 • Zawodnikom mającym ukończony w dniu zawodów wiek – 65 lat (mężczyźni), 60 lat (kobiety).
 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Możliwe jest przeniesienie opłaty na inną osobę w terminie do 10.12.2023r.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.

VIII. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM IMPREZY

16.12.2023 (sobota)

12.30 -13.30 - Biuro zawodów – MOSiR Borki (w miejscu zawodów) – zgłoszenia, weryfikacja, wydawanie numerów startowych.

UWAGA: Numer startowy za innego uczestnika, można odebrać po okazaniu w biurze zawodów upoważnienia na druku pobranym z panelu zgłoszeń.

13.30 - Zamknięcie listy startowej III Wigilijnej Piątki.

14.00 – Start III Wigilijnej Piątki.

14.45 - Dekoracja zwycięzców.

15.00 – Wieczerza wigilijna z opłatkiem biegowym.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Kategorie:

 • Kategoria open K i M
 • Kategorie wiekowe - K16; M16 (16-29 lat), K30; M30 (30-39 lat), K40; M40 (40-49 lat), K50; M50 (50-59 lat), K60; M60 (60-69 lat), K70;M70 (70-i więcej lat).

Nagrody:

 • Kategoria open K i M (miejsca 1- 3) - puchary, upominki świąteczne.
 • Kategorie wiekowe K i M (miejsce 1) – puchary.

Medale: Wszyscy, którzy ukończą bieg.

Koszulki i czapeczki: Opcjonalnie za dopłatą.

UWAGA: Zwycięzcy kategorii open nie będą uwzględniani przy nagradzaniu w kategoriach wiekowych.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
 2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości,
  w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 2. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Nagrody nieodebrane podczas dekoracji należy odebrać w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów. Organizator nie wysyła nagród.
 4. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wymogów sanitarnych obowiązujących w dniu imprezy. Możliwe są zmiany regulaminowe, do odwołania imprezy włącznie.

PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Dami; Radio Plus; Rekord Grupa Mediowa; Radio Eska; Radio VOX FM Radom; Echo Dnia; Gazeta Wyborcza; CoZaDzien.pl; RadomSport.pl; radom24.pl

⎼⎼⎼⎼⎼⎼  Read more   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼